hcl 89 decont transport cadre didactice

HOTARAREA NR.89/28.10.2021 Privind a aprobarea decontarii cheltuieliior de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.09-30.09.2021 Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 28.10.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.5154/19.10.2021 privind aprobarea decontarii cheltuieliior Citește mai mult…

HOTARAREA NR 87/28.10.2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021

HOTARAREA NR 87/28.10.2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021 Consiliul Local at comunei Stremt, Tntrunit Tn §edinta ordinara din data de 28.10.2021 Avand Tn vedere propunerea Primarului comunei Stremt , in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.5153/19.10.2021 si referatul de aprobare inregistrat sub nr.5159/19.10.2021 -raportul nr.5157/19.10.2021 Tntocmit Citește mai mult…

hcl 85 aprobare proiect eficienta energetica

HOTARAREA Nr. 85/30.09.2021 privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice la Caminul Cultural Stremt, loc. Stremt, jud. Alba Comuna Stremt, jud. Alba” si participarea la Programul privind cre§terea eficienjei energetice §i gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice,Consiliul local al Comunei Stremt,Tntrunit Tn Citește mai mult…

hcl 84 aprobare indicatori tehnico-economici eficienta energetica

HOTArAREA Nr. 84/30.09.2021 privind aprobarea D.A.L.I. §i a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice la Caminul Cultural Stremt, loc. Stremt, jud. Alba Comuna Stremt, jud. Alba”Consiliul local al Comunei Stremt, Tntrunit Tn sedinta sa ordinara din data de 30.09.2021 Citește mai mult…

hcl 83 aprobare proiect extindere retele de apa si canalizare

HOTARAREA NR 83/30.09.2021 nrivind aorobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie „EXTINDEREA REJELEI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATUL GEOAGIU DE SUS, COMUNA STREMJ, JUDEJUL ALBA”, prin Programul national de investitii „Anghel Saligny” aprobatprin O.U.G. nr. 95/2021Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit Citește mai mult…

hcl 80 aprobare statut comuna

HOTARAREA NR.80/30.09.2021 Privind aprobarea actualizarii Statutului comunei Stremt Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.4542/14.09.2021 privind aprobarea Statutului comunei Stremt Tnso|it de referatul de aprobare nr.4548/14.09.2021 -Raportul compartimentului de specialitate nr. 4546/14.09.2021 prin care se propune decontarea navetei Citește mai mult…

hcl 77 rectificare buget

HOTARAREA NR 77/30.09.2021 Consiliul Local al comunei Stremt , Tntrunit Tn §edinta ordinarS din data de 30.09.2021 Avand Tn vedere propunerea Primarului comunei Stremt , in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.4701/21.09.2021 si referatul de aprobare inregistrat sub nr.4703/21.09.2021 -raportul nr.4702/21.09.2021 Tntocmit de comparimentul de specialitate din cadrul Citește mai mult…