HOTARAREA NR.89/28.10.2021

Privind a aprobarea decontarii cheltuieliior de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.09-30.09.2021

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 28.10.2021

Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.5154/19.10.2021 privind aprobarea decontarii cheltuieliior de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea pe scolile pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01-30.09.2021 Tnsotit de referatul de aprobare nr.5160/19.10.2021

Avand in vedere :

  • solicitarea Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Stremt nr. 1275/07.10.2021 inregistrata sub nr.4997/08.10.2021

-Raportul compartimentului de specialitate nr. 5157/19.10.2021 prin care se propune decontarea navetei cadrelor didactice conform HG 569/2015

  • Avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Stremt nr.1 ,2 si 3
  • prevederile art. 105 alin. 2 lit. f, art. 276 si art. 304 alin 14 a Legii educatiei nr. 1/2011

-art 6 din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica

In temeiul prevederilor art.8,art. 129 alin. (2) lit. a si alin. 6 lit. b art. 139 alin.(1) art. 196 lit.a si art. 198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare Consiliul Local al Comunei Stremt adpta prezenta
HOTARASTE

Art. 1 Aproba decontarea cheltuielior de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01-30.09.2021 – in cuantum de 3250,09 lei.

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetuiui Alba.Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului financiar- contabil , Scolii Gimnaziale Stremt se va afi§a la sediul Primariei comunei Stremt si poate fi atacata Tn termen de 30 de zile la instanta de contencios administrativ. ’

Categorii: 2021