HCL nr 24din 25.03.2021 privind propunere de atribuire teren

HOTARIREA NR.24/25.03.2021 Privind atribuirea terenului aferent constructiilor conform art.36 din Legea nr.18/1991 prin ordinul prefectuluiConsiliul local al comunei Stremt, judejul Alba, Tntrunit Tn sedinja ordinara din data de 25.03.2021 LuTnd Tn discujie -cererea nr.1345/17.03.2021 a doamnei Cojocaru Elena Angela prin care solicita atribuirea in proprietatea terenului aferent casei de locuit Citește mai mult…

HCL nr 23 din 25.03.2021 privind aprobare numar si cuantum burse scolare

HOTARAREA NR.23/ 25.03.2021 privind aprobarea criteriilor, cuantumului §i a numarului de burse acordate elevilor din Tnvatamantul preuniversitar de stat din comuna Stremt in semestrui II anul §colar 2020-2021Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in §edin{a ordinara din data de 25.03.2021 Avand in vedere adresa nr 15599/2020 a Institutei Prefectului Judetul Citește mai mult…

HCL nr 22 din 25.03.2021 privind aprobare cotizatie GAL MMTMM

HOTARAREA NR.22/25.03.2021 privind aprobarea cotizatiei Comunei Stremt la Grupul de Actiune Locala Muntii Metaliferi, Trascau si Muntele Mare pentru anul 2021 Consiliul local al comunei Stremt, judetul Alba,intrunit in sedinta ordinara din data de 25.03.2021; Avand Tn vedere: -referatul de aprobare nr.1329/17.03.2021 la proiectul de hotarare nr.1323/17.03.2021; -Raportul compartimentului de Citește mai mult…

HCL nr 21 din 25.03.2021 privind aprobare cotizatie ADI Alba de Jos

HOTARAREA NR.21/25.03.2021 privind modificarea HCL .nr. 101/2019 privind aprobarea cotizatiei Comunei Stremt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Alba de Jos pentru anul 2021 Consiliul local al comunei Stremt, judetul Alba.intrunit in sedinta ordinara din data de 25.03.2021; Avand Tn vedere: -Referatul de aprobare nr. 1330/17.03.2021 la proiectul de hotarare nr.1324/17.03.2021; Citește mai mult…

HCL nr.20 din 25.03.2021 privind inregistrare UAT Stremt in SNEP

HOTARAREA NR.20/25.03.2021 Privind Tnregistrarea Primariei Comunei Stremt, judetul Alba Tn Sistemul National Electronic de Plati on-line a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar(SNEP) si modul de suportare a comisionului Bancar la tranzactia on-lineConsiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 25.03.2021 Luand in dezbatere proiectul Citește mai mult…

HCL nr 19 din 25.03.2021 privind decontare cheltuieli cu naveta cadrelor didactice

HOTARAREA NR.19/25.03.2021 Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.02-28.02.2021 Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 25.03.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.1257/15.03.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor Citește mai mult…

HCL nr 18 din 25 martie 2021 privind completare inventar domeniul public

HOTARAREA Nr.18/25.03.2021 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt, judetul Alba Consiliul Local al comunei Stremt – judetul Alba, Tntrunit in §edin{a ordinara Tn data de 25.03.2021; Luand in dezbatere : Referatul de aprobare nr.1329/17.03.2021 a Primarului comunei Stremt – judetul Alba la proiectul de hotarare Citește mai mult…

HCL nr 14 -2021 decont transport cadre didactice

HOTARAREA NR.14/25.02.2021 Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didacticcare isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt,pentru perioada 01.01-31.01.2021 Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.682/12.02.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport Citește mai mult…

HCL nr 15-2021 aprobare inventar

HOTARAREA NR. 15/25.02.2021 Privind aprobarea inventarului anual si patrimoniului public si privat al Primariei comunei Stremtadministrate de Consiliul local Stremt pentru anul 2020 Consiliul Local al comunei Stremt , judejul Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2021; Avand Tn vedere proiectul de hotarare nr.680/12.02.2021 comisiei de inventariere anuala Citește mai mult…

HCL nr 16 -2021 aprobare casare

HOTARAREA NR.16/25.02.2021 Privind aprobarea propunerii de casare a unor obiecte de inventar si scoaterea din functiune a unor mijloace fixe Consiliul Local al comunei Stremt , judejul Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2021; Avand in vedere proiectul de hotarare nr.681/12.02.2021 Tnsotit de raportul nr.684/12.02.2021 al compartimentului contabilitate Citește mai mult…