HOTARAREA NR.76/30.09.2021

Privind modificarea HCL nr. 11/2021 privind aprobarea recoltarii §i valorificarii cantitatii masei lemnoase pe anul 20211a Ocolul Silvic lezerul Trascau

Consiliul local al comunei Stremt, Tntrunit in §edinta ordinara in data de 30.09.2021 Avand Tn vedere proiectul de hotarare nr.4723/22.09.2021 initiat de primar Tnsotit de raportul compartimentului de specialitate nr.4724/22.09.2021 din care reiese ca se impune modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Stremt nr.11/2021 privind privind aprobarea recoltarii §i valorificarii cantitatii masei lemnoase pe anul 20211a Ocolul Silvic lezerul Trascau, referatul de aprobare nr.4725/22.09.2021 §i avizul Comisiilor de specialitate nr.1 §i 2 din cadrul Consiliului local al comunei Stremt,HCL nr. 11/2021 privind aprobarea recoltarii §i valorificarii cantitatii masei lemnoase pe anul 20211a Ocolul Silvic lezerul Trascau

Tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

-Cap. VIII art. 62 din Legea 46/2008 privind Codul Silvic

  • Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenja decizionala Tn administratia publics In temeiul – art.8, art. 129, alin. (2) §i (4), lit.f art. 139 alin 3 lit a, art.196 alin. 1 lit.a si art. 198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARA§TE :
Art.l. – Se modifica art 1 al Hotararii Consiliului Local al comunei Stremt nr.11/2021 privind aprobarea recoltarii §i valorificarii cantitatii masei lemnoase pe anui 20211a Ocolul Silvic lezerul Trascau care va avea urmatorul cuprins

,, Art. 1 Aproba cantitatea de 613 me masa lemnoasa ce poate fi recoltata Tn anul 2021 din padurea proprietate a comunei Stremt situata pe raza teritoriala a Ocolului Silvic lezerul Trascau, din care

a) 90 me gratuit-cate 2 me pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, Veterani de razboi si vaduvele veteranilor de razboi . Predarea materialului
lemnos Tn cauza, catre solicitanti se face la rampa, toate cheltuielile generate de exploatarea acestuia 80 lei/m 3 , reprezentand contravaloare prestari servicii marcare, taiere aducere la rampa, si transport fiind suportata de catre solicitanti

b) 210 me -cate 2 me pentru aprovizionarea populatiei la pretul de vanzare de 190 lei/mc

c) 316 me pentru industrie.,,

Art.ll Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba, Primarului comunei Stremt, compartimentului de specialitate din cadrul Primariei, §i se va afisa la sediul §i pe site-ul primariei comunei Stremt §i se va publica pe si poate fi atacata Tn termen de 30 de zile
contrasemneazA

Categorii: 2021