HOTARAREA NR.35/20.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, Judetul Alba” din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala -Subprogramul “Modernizarea satului romanesc”

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in §edinta ordinara din data de 20.04.2021 Avand Tn vedere propunerea Primarului comunei Stremt . in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.2129/19.04.2021 si referatul de aprobare Tnregistrat sub nr.2133/19.04.2021 -raportul nr.2131/19.04.2021 Tntocmit de comparimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Citește mai mult…

H O T A R A R EA NR. 34/20.04.2021 privind revocarea Hotarari Consiliului Local al comunei Stremt nr. 121/28.11.2019

Consiliul Local al comunei Stremt, judetul Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 20.04.2021 Avand in vedere Raportu! nr.2130/19.04.2021 a compartimentului de specialitater prin care se propune revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Stremt nr. 121/28.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si Citește mai mult…

HOTARAREA NR. 33/20.04.2021- privind inscrierea in domeniul privat a unor bunuri proprietatea a comunei Stremt.

Consiliul Local al comunei Stremt, intrunit in sedinta ordinara la data de 20.04.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr. 1829/06.04.2021 privind inscrierea in domeniul privat a unor bunuri proprietatea a comunei Stremt, Tnsotit de referatul de aprobare nr.1881/07.04.2021. Avand in vedere referatul nr. 1880/07.04.2021 intocmit de compartimentul de specialitate Citește mai mult…

HOTARAREA NR. 31/20.04.2021-privind completarea HCL nr.3/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Stremt

Consiliul local al comunei Stremt, judetul Alba, Tntrunit in sedinta ordinara Tn data de 29.01.2021 Vazand: Proiectul de hotarare nr. 1987/13.04.2021 initiat de arimarul comunei Stremt privind completarea HCL nr 3/2021 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Stremt; Referatul de aprobare nr.1989/13.04.2021 Raportul de Citește mai mult…

HOTARAREA NR. 30/20.04.2021 – privind aprobarea atribuirii de denumiri pentru strazile din satele apartinatoare comunei Stremt si a Nomenclatorului stradal al comunei Stremt

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 20.04.2021 Avand Tn vedere: proiectul de hotarare nr 1267/15.03.2021 Tnsotit de referatul de aprobare nr.1269/15.03.2021 §i referatul compartimentului de specialitate nr. 1268/15.03.2021 -avizul comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3 din cadrul Consiliului local ala comunei Stremt Citește mai mult…

HOTARAREA NR.29/20.04.2021- Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.03-31.03.2021

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 20.02.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.1960/12.04.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea pe scolile pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.03-SI 03.2021 Tnsotit de referatul de aprobare nr.1962/12.04.2021.2021 Avand Citește mai mult…

HOTARAREA NR.28/20.04.2021 – aprobarea bugetului local al comunei Stremt pe anul 2021

Consiliul local al comunei Stremt, intrunit in sedinta ordinara in data de 20.04.2021 In conformitate cu prevederile -Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, -Legii nr 15/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021 -art.6, 7din Legea nr.52/2003 privind transparenja decizionala in administratia publica locala Luand in dezbatere: -referatul de aprobare Citește mai mult…

ANUNT Buget 2021

NR. 1852/06.04.2021 In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala In administratia publica, republicata, Primarul comunei Stremt propune spre dezbatere publica textul complet al Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Stremt pentru anul 2021. se aduce la cunostinta publica ce s-a initiat Citește mai mult…