HOTARAREA Nr. 85/30.09.2021

privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice la Caminul Cultural Stremt, loc. Stremt, jud. Alba Comuna Stremt, jud. Alba” si participarea la Programul privind cre§terea eficienjei energetice §i gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice,
Consiliul local al Comunei Stremt,Tntrunit Tn §edinja sa ordinara din data de

30.09.2021,

analizand referatul de aprobare si proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice la Caminul Cultural Stremt, loc. Stremt, jud. Alba Comuna Stremt, jud. Alba” si participarea la Programul privind cre§terea eficientei energetice §i gestionarea inteligenta a energiei Tn cladirile publice, initiat de Primarul Comunei Stremt,

vazand proiectul de hotarare nr.4839/29.09.2021 Tnsotit de referatul de aprrobare nr.4845/29.9.2021, raportul NR. 4841/29.09.2021 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Stremt si avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2 si 3 din cadrul Consiliului local al Comunei Stremt,

in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1548/2021 privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 2.057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei Tn cladirile publice cu destinatie de unitati de Tnvatamant,

Tn conformitate cu prevederile art. 42, art. 44 alin.(1), art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Tn temeiul art. 129, alin.(2), lit. b), coroborat cu alin. (4), lit. d), e) si g) si alin. (2), lit .d) coroborat cu alin. (7), lit. k), art. 139 alin.(3), lit. a) si cu art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrate,
hotarAste
l

Art. 1. Aprobarea proiectul de investitii Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei Tn cladirile publice la Caminul Cultural Stremt, loc. Stremt, jud. Alba Comuna Stremt, jud. Alba si participarea la Programul privind cre§terea eficientei energetice §i gestionarea inteligenta a energiei Tn cladirile publice, organizat de Administratia Fondului pentru Mediu.

Art. 2. Aprobarea bugetului proiectului, dupa cum urmeaza:

• Valoarea totala a proiectului: 2.075.220,84 lei din care:

• Cheltuieli eligibile: 1.926.027,68 lei;

• Cheltuieli neeligibile: 149.193,15 lei;

• Ajutor nerambursabil solicitat: 1.733.424,91 lei;

• Contribute proprie la cheltuielile eligibile: 192.602,77 lei.

Art. 3. Aprobarea asigurarii si sustinerii contribute financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului Tn valoare de 192.602,77 lei, respectiv 10% din cheltuielile eligibile ce revin conform bugetului final al proiectului pentru Comuna Stremt.

Art. 4. Aprobarea acoperirii temporare din bugetul local al Comunei Stremt, a fondurilor necesare pana la momentul rambursarii cheltuielilor eligibile, si sustinerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului, Tn valoare de 2.075.220,84 lei.

Art.5. Aprobarea contractarii finantarii si desemnarea domnului Popa Traian Stefan, Primarul Comunei Stremt, sa reprezinte solicitantul Tn relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu.

Art.6. Primarul Comunei Stremt, prin compartimentele de specialitate, asigura punerea Tn aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Art.7. Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei StremJ, Institute Prefectului judetul Alba, Agentiei Judetene a Finantelor Publice Alba, si poate fi atacata la instanta de contencios administrate Tn termen de 30 zile.
PRE§EDINTE DE §EDINjA
SECRETAR GENERAL BUDA OLIMPIA VIORICA

Categorii: 2021