HOTARAREA NR.81/30.09.2021

privind aprobarea unor masuri de Tmbunatatire a actului de transparent^ decizionala si de crestere a gradului de acces al cetatenilor la documente de interes public produse si/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului comunei Stremt, jud.Alba.

Consiliul local al comunei Stremt, Tntrunit in §edin{a ordinara din data de 30.09.2021

-Luand Tn considerare expunerea de motive a consilierului local PLUS, Lazar loan Dorel, privind necesitatea adoptarii unor masuri de Tmbunatatire a actului de transparent^ decizionala si de crestere a gradului de acces al cetatenilor la documente de interes public produse si/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului,dar si a beneficiilor care se pot obtine din implicarea cetatenilor Tn bunul mers al comunitatii locale.

-Avand Tn vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 123 /2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si ale prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala Tn administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

-In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice Tn ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulate a acestor date;

-Luand Tn considerare Raportul Comisiei de specialitate nr 1,2 si 3

-Avand Tn vedere OG 57/2019 art 138 alin (2) lit c prevede “Caracterul public al sedintelor

consiliului local este dat de: c) posibilitatea cetatenilor cu domiciliul sau resedinta Tn unitatea/subunitatea administrativ-teritoriala respective de a asista la sedintele consiliului local si/sau de a le urmeri pe internet, Tn conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.”

-Avand Tn vedere OG 57/2019 art 138 alin (1) prevede ,, Sedintele consiliului local sunt publice”

-In temeiul art. 136, alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 139 alin. (1) din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrate cu modificerile §i completerile ulterioare:
HOTARA§TE:

ART.1- Se aprobe procedura de desfasurare a sedintelor consiliului localal comunei Stremt prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, precum si desfasurarea acestor sedinte Tn toate localitatile comunei Stremt, respectiv Geoagiu §i Geomal, unde avem ca §i locate caminele culturale.

ART. 2-Dupa aprobarea acestei hotarari, Sedintele de Consiliul Local se vor tine cel putin o data pe an Tn fiecare dintre localitatatile apartinatoare ale comunei Stremt, sau atunci cand pe ordinea de zi sunt dezbatute proiecte ce privesc direct locuitorii acestor sate.

ART 3.- Sedintele de Consiliu Local sunt publice, conform art.138 alin. 1 din Codul Administrativ al Romaniei. Pentru a asigura caracterul publical sedintelor, acestea vor fi transmise LIVE pe pagina de Facebook a Primariei comunei Stremt si a Consiliului local

tremt. Dupa Tncheierea sedintei, Tnregistrarea va fi disponibila public, Tn conformitate cu prevederile art. 4 si art. 5 din prezenta hotarare si va fi stocata pe pagina de internet a Primariei comunei Stremt la sectiunea dedicata sedintelor Consiliului Local si pe canalul de Youtube al Consiliului local Stremt.

ART. 4 – Aparatul de specialitate al Primarului are obligatia de a publica pe pagina proprie de internet urmatoarele materiale:

I.Documente Tn legatura cu achizitiile publice:

a) in cazul procedurilor de achizitie care se deruleaza prin Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) ,se va publica o Tnstiintare cuprinzand informatii privind:

 • obiectul achizitiei,
 • numarul anuntului/invitatiei de participare din SEAP,
 • documentatia de atribuire ,
 • anuntul de atribuire sau, dupa caz, decizia de anulare a procedurii.

b) ln cazul procedurilor de achizitie care potrivit reglementarilor Tn vigoarenu se deruleaza prin SEAP, se vor publica:

 • invitatia de participare,
 • documentatia de atribuire
 • anuntul de atribuire sau, dupa caz, decizia de anulare a procedurii.

c) In cazul achizitiilor directe care se deruleaza potrivit art.45-46 dinNormele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate de Hotararea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016, se va publica o Tnstiintare privind achizitia efectuata,cuprinzand informatiile prevazute la art.46,alin.6 din acelasi act normativ.

d) In cazul achizitiilor directe care se deruleaza potrivit art. 43, alin. (3) dinNormele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuireacontractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016privind achizitiile publice aprobate de Hotararea Guvernului nr. 395 din 2iunie 2016, se va publica o invitatie de participare continand cerintelesolicitatedeautoritateacontractantaprecumsioTnstiintareprivindachizitia efectuata, cuprinzand informatiile prevazute la art. 46, alin. 6 dinacelasi act normativ.Toate contractele de achizitii publice/acordurile-cadru Tncheiate, grupatepe sectiuni anuale, inclusiv anexele si, dupa caz, actele aditionale aleacestora.

 1. Documente Tn legatura cu ocuparea functiilor publice:

a) Toate anunturile privind organizarea consursurilor de ocuparea functiilor publice.

b) Toate rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice.

 1. Documente Tn legatura cu activitatea de urbanism:

a)Lista certificate lor de urbanism si cea a autorizatiilor de construire eliberate de Primaria comunei Stremt, cu indicarea urmatoarelor informatii: numarul si data

actului.numele/denumirea solicitantului, adresa la care se refera actul emis, scopul Tn care a fost emis actul.

 1. Documente financiare Tn legatura cu bugetul de venituri si cheltuieli:

a) Proiectul de buget

b) Bugetul aprobat

c) Toate rectificarile bugetare aprobate

d) Executia bugetara

e) Lista obiectivelor de investitii cu indicarea tuturor surselor definantare

f) Registrul de evidenta a datoriei publice

 1. Materiale Tn legatura cu activitatea Consiliului Local

a) Convocatoarele sedintelor de Consiliu local (inclusiv data, ora§i locul §edintelor)

b) Toate Hotararile adoptate de Consiliul local

c) Proiecte de Hotarare de Consiliul Local depuse

d) Inregistrarile video ale §edintelor de Consiliul Local

e) Procesele-verbale ale sedintelor de Consiliu Local

 1. Documente contracte de Tnchiriere §i concesiune

Contractele de concesiuni/incheiere sa fie publicate trimestrial sub forma de borderou care sa cuprinda numarul contractului, obiectul, partile, valoarea si durata.

 1. Adresa sau link-ul la care sunt disponibile Tnregistrarile sedintelor de Consiliu Local si Comisiilor de specialitate

Art. 5. Materialele prevazute la articolul 4 vor fi publicate Tn cadrul portalului primariei Stremt, la meniul „Transparenta DECIZIONALA” modificat potrivit articolului 4, cu respectarea urmatoarelor termene :

 1. Documentele privind achizitiile publice

a) materialele prevazute la articolul 4, alin. 1), lit a), Tn cel mult 3 zile lucratoare de la publicarea lor Tn SEAP

b) documentele prevazute la articolul 4, alin. 1), lit b), Tn cel mult 3 zile lucratoare de la aprobarea documentatiei de atribuire potrivit legii

cjdocumentele prevazute la articolul 4, alin. 1), lit. c), Tn cel mult 3 zile lucratoare de la finalizarea achizitiei directe

d) documentele prevazute la articolul 4, alin. 1), lit. d), Tn cel mult 3 zile lucratoare de la aprobarea documentelor de achizitie(nota justificative, caiet de sarcini/ specificatii)

e) documentele prevazute la articolul 4, alin. 1), lit. e), Tn cel mult 7 zile lucratoare de la semnarea acestora.

 1. Documentele privind anunturile de ocupare a functiilor publice, prevazute la art. 4, alin. 2), vorfi publicate Tn ziua emiterii acestora.
 2. Documentele privind activitatea de urbanism vorfi publicate astfel:

a)Actualizarea listelor continand certificated de urbanism si autorizatiile de construire prevazute la art. 4, alin. 3, lit. a) se vor afisa la inceputul lunii, pentru luna anterioara.

 1. Documented financiare Tn legatura cu bugetul de venituri si cheltuieli, prevazute la art.
 2. alin. 4), vorfi publicate Tn termen de 5 zile lucratoare de la aprobarea acestora
 3. Materialele privind activitatea Consiliului Local, vor fi publicate astfel:

a) Materialele prevazute la art. 4, alin. 5), lit. a), Tn ziua transmiterii acestora catre consilierii locali.

b) Materialele prevazute la art. 4, alin. 5), lit. b), Tn termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea acestora.

c) Materialele prevazute la art. 4, alin. 5), lit. c), Tntermen de 5 zile lucratoare de la depunerea acestora

d) lnregistrarile video ad sedintelor de Consiliu Local se vor transmite Tn timp real si se vor stoca astfel meat sa poata fi vizionate pe portal cel putin 36 luni de la data la care au avut loc.

e) Materialele prevazute la art. 4, alin. 5), lit. e), Tntermen de 3 zile lucratoare de la semnarea acestora.

 1. Adresa sau link-ul la care sunt disponibile Tnregistrarile sedintelor de Consiliu Local, Tn termen de maxim 3 zile de la desfasurarea acesteia

Art. 6 – (1) Persoana/persoanele Tnsarcinate privind relatia cu publicul si personalul din cadrul departamentului care administreaza pagina primariei Stremt, vor asigura modificarea meniului „TRANSPARENTA DECIZIONALA” din cadrul portalulului astfel meat noua structure sa ofere acces usor la informatii, acestea fiind organizate pe fiecare institute si pe categoriile prevazute la art.4 (Achizitii publice,Concursuri de angajare,Informatii financiare,Urbanism,activitatea Consiliului Local).

(2) Aparatul de specialitate al primariei se va asigura ca exista dotarea cu echipament audio-video Tn sala unde se desfasoara sedintele de Consiliul Local Tn vederea transmiterii live a acestora.

(3) ln situatia Tn care primaria/consiliul local nu dispun de mijloace tehnice avansate, Tnregistrarea/transmiterea video a sedintei se varealiza cu un aparat smartphone .

Art. 7. Responsabilii din cadrul aparatului de specialitate al primariei,primarul, viceprimarul sau secretarul general al comunei, dupa caz, vor transmite documentele care se Tncadreaza Tn categoriile prevazute Tn art.3, astfel meat publicarea acestora sa se realizeze Tn termenele corespunzatoare prevazute la art.4.

Art. 8. Dispozitiile prezentei hotarari vor fi puse Tn aplicare Tn termen de 60de zile de la data adoptarii

Art. 9.(1) Primarul, viceprimarul, secretarul general al comunei Stremt,toate compartimentele/birourile din cadrul aparatuluide specialitate al primarului care gestioneaza/emit documente din categoria celor precizate la art. 4 vor duce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

(2) Dispozitiile aceastei hotarari vor completa Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Stremt.

(3) Prezenta hotarare va fi comunicata:

• Institutiei Prefectului

• Primarului comunei

• Serviciilor: contabilitate, buget, finante, achizitii publice, taxe si impozite

• Compartimentului juridic

• Pe site-ulPrimariei comunei Stremt
PRE§EDINTE DE §EDINjA CONSILIER LAZAR IOAN DOREL

Categorii: 2021