HCL nr. 48 din 30.06.2021 – privind modificare HCL nr 18 din 2021

HOTARAREA NR.48/30.06.2021 Privind modificarea anexei HCL nr. 18/25.03.2021 privind completarea inventarului domeniului public al Comunei StremtConsiliul local al comunei Stremt, Tntrunit in §edinta ordinara Tn data de 30.06.2021 Avand Tn vedere proiectul de hotarare nr.3073/15.06.2021 inijiat de primar Tnsotit de raportul compartimentului de specialitate nr.3077/15.06.2021 din care reiese ca se Citește mai mult…

HCL nr. 47 din 30.06.2021 – privind completarea inventarului domeniului public

HOTArAREA Nr.47/30.06.2021 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt, judetul Alba Consiliul Local al comunei Stremt – judetul Alba, Tntrunit Tn §edin{a ordinara Tn data de 30.06.2021; Luand in dezbatere: Referatul de aprobare nr.3082/15.06.2021 a Primarului comunei Stremt – judetul Alba la proiectul de hotarare privind Citește mai mult…

HCL nr. 46 din 30.06.2021 – privind decintare cheltuieli cu naveta

HOTARAREA NR.46/30.06.2021 Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.05-31.05.2021 Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 30.06.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.3072/15.06.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor Citește mai mult…

HCL nr. 45 din 30.06.2021 – atribuire denumiri strazi

HOTARAREA NR. 45/30.06.2021 privind aprobare Nomenclatorului stradal al comunei StremtConsiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinja ordinara la data de 30.06.2021 Avand in vedere: proiectul de hotarare nr 3075/15.06.2021 msojit de referatul de aprobare nr. 3083/15.06.2021 §i referatul compartimentului de specialitate nr.3079/15.06.2021 -avizul comisiilor de specialitate nr 1, 2 Citește mai mult…

HCL nr. 44 din 07.06.2021 – predare amplasament CNI construire Sala sport

HOTARAREA NR. 44/07.06.2021 privind predarea cStre Ministerul DezvoltSrii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Invest^ “C.N.I.” S.A., a amplasamentului §i asigurarea condipor in vederea executSrii obiectivului de invest^ Project pilot – Construire „SalS de sport scolarS” din sat Stremt, nr.116 B, comuna Stremt, judejul Alba”Consiliul Local al comunei Citește mai mult…

HCL nr 40 din 27.05.2021 decont cheltuieli transport cadre didactice

HOTARAREA NR.40/27.05.2021 Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.04-30.04.2021 Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 27.05.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.2719/20.05.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor Citește mai mult…

HCL nr 39 din 27.05.2021 aprobare executie buget trim I 2021

HOTArAREA NR.39/27.05.2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local si execujia bugetului institujiilor publice si activitajilor finanjate integral din venituri proprii §i subvenjii pentru trimestrul I anul 2021Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in §edinta ordinara la data de 27.05.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.2718/20.05.2021 privind aprobarea Citește mai mult…