HOTARAREA NR 77/30.09.2021

Consiliul Local al comunei Stremt , Tntrunit Tn §edinta ordinarS din data de 30.09.2021

Avand Tn vedere

  • propunerea Primarului comunei Stremt , in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.4701/21.09.2021 si referatul de aprobare inregistrat sub nr.4703/21.09.2021

-raportul nr.4702/21.09.2021 Tntocmit de comparimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremt

-raportul de avizare al comisiilor nr.1 si 2 cadrul Consiliului Local al comunei Stremt

Tn conformitate cu prevederiie :

-art. 19 alin 2 al Legii nr.273/20016 privind finantele publice locale, cu modificSrile si completSrile ulterioare,

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenja decizionalS Tn administratia publics

In temeiul – art.8art. 129 alin 4 lit a art.139 alin.3 lit a §i art.196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,
hotAraste

Art.1 Se rectified bugetul local al Comunei StremJ pentru anul 2021 conform anexei nr. 1 parte integrants din prezenta hotSrare.

Art.2 Se modifies lista de investitii Comunei Stremt pentru anul 2021 conform anexei nr. 2 parte integrants din prezenta hotSrare

Art.3 Prezenta hotSrare se va comunica primarului comunei Stremj, Institutiei Prefectului judetul Alba, Agentiei Judetene a Finantelor Publice Alba, si compartimentului Contabilitate impozite si taxe din cadrul PrimSriei comunei Stremt si poate fi atacatS la instanta de contencios administrativ Tn termen de 30 zile.

PRE§EDINTE DE §edinjA contrasemneazA

CONSILIER SECRETAR GENERAL

BUDA OLIMPIA VIORICA

Categorii: 2021