HOTARAREA NR 83/30.09.2021

nrivind aorobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie „EXTINDEREA REJELEI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATUL GEOAGIU DE SUS, COMUNA STREMJ, JUDEJUL ALBA”, prin Programul national de investitii „Anghel Saligny” aprobatprin O.U.G. nr. 95/2021
Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit In §edinta ordinara din data de

30.09.2021

Avand in vedere:

-Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 4843/29.09. 2021 intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Stremt, Judetul Alba;

-Referatul de aprobare al primarului Comunei Stremt, Judetul Alba, inregistrat la nr. 4846/29.09. 2021;

-adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr.
112793/22.09.2021;

-Devizul general estimativ pentru obiectivul de investitie “EXTINDEREA REJELEI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATUL GEOAGIU DE SUS, COMUNA STREMJ, JUDEJUL ALBA”, prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” aprobatprin O.U.G. nr. 95/2021 intocmit de catre proiectant

ing.Sergiu Cira din cadrul SC ABIES SRL;

-art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitute Romaniei, a)

republicata;

-art. 3, art. 4 si art. 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

  • art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenja decizionala Tn administratia

publica, republicata;

-Legea nr. 273/2006 privind finanjele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare,

-O.U.G. nr. 95/2021 privindaprobareaProgramul national de investitii ,,Anghel
Saligny”;

-Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1333/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 privindaprobareaProgramul national de investitii ,,Anghel Saligny”;

-art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentapor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanjate din fonduri publice, cu modificarile §i completarile ulterioare;

-Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) – c) din Ordonanja

de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de invests „Anghel Saligny”;

-Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ComuneiStremt nr. 1,2 si 3

  • Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativS pentru elaborarea actelor normative, republican, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), ale art. 133, alin (2) lit. a), ale art. 134 alin. (1) lit. e), alin. 2 si alin. 4, ale art. 196 alin. (1) lit. a) si ale art. 197, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STREMT HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba cererea de finantare .devizul general estimativ si indicatorii tphnico economici ai obiectivului de investiteii “EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATUL GEOAGIU DE SUS, COMUNA STREMT JUDEJUL ALBA” prin Programul national de investitii „Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021, ANEXA NR. 1, respectiv ANEXA NR.2 .1 in valoare de 12 832.669,96 lei inclusiv TVA din care constructii montaj (C+M) in valoare de 9.498.704,95 lei inclusiv TVA conform devizului general cuprins in ANEXA 2.1 la orezenta hotarare.

Art 2 Se aproba cofinantarea din bugetul local al comunei Stremt judetul Alba a obiectivului de investitie ./‘EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATUL GEOAGIU DE SUS, COMUNA STREMT, JUDETUL ALBA”, in valoare de 422.930,00 lei (inclusiv TVA) conform devizului general

Art3 Aproba alocarea resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii / decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structural si se angajeaza sa sustina toate costurile conexe proiectului care intervin in derularea acestuia , costuri care nu pot fi finantate din instrumente structural si fara de care proiectul nu poate fi implementat, precum si cheltuieli necesare pentru intretinere si reparatii dupa finalizarea investitiei, pe toata durata de functionare a acestora. 4.4 .. . D …… . , .

Art.4Prezenta hotarare se va comumca Institute Prefectului Judetului Alba Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului financiar- contabil , se va afi§a la sediul Primariei comunei Stremt sipoate fi atacataintermen de 30 de zile la instanja de contenciosadi
CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL BUDA OLIMPIA VIORICA

Categorii: 2021