HOTARAREA NR.48/30.06.2021

Privind modificarea anexei HCL nr. 18/25.03.2021 privind completarea inventarului

domeniului public al Comunei Stremt
Consiliul local al comunei Stremt, Tntrunit in §edinta ordinara Tn data de 30.06.2021 Avand Tn vedere proiectul de hotarare nr.3073/15.06.2021 inijiat de primar Tnsotit de raportul compartimentului de specialitate nr.3077/15.06.2021 din care reiese ca se impune modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Stremt nr. 18/25.03.2021 privind aprobarea completarea inventarului domeniului public al Comunei Stremt, referatul de aprobare nr.3081/16.06.2021 §i avizul Comisiilor de specialitate nr.1 , 2 si 3 din cadrul Consiliului local al Comunei Stremt;

HCL nr. 18/2021 privind completarea inventarului domeniului public al Comunei

Stremt

Tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrate – art.4 din contractul de concesiune nr.4901/08.12.2014 In temeiul – art.129 alin.(1),alin.(2) lit.c, art.291 alin.3, art.139 alin.(3 lit g) §i art.196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local al Comunei Stremt adopta prezenta

HOTARARE :
Art.L – Se modifica anexa Hotararii Consiliului Local al comunei Stremt nr. 18/25.03.2021 privind aprobarea completarii inventarului domeniului public al Comunei Stremt in sensul modificarii suprafetei de padure Tnscrisa la pozitia nr.329 din inventar de la 495 ha la 413,5 ha si a Tnscrierii datelor de identificare ale suprafetei de padure.

Art. 11 Prezenta hotarare se va comunica lnstitu{iei Prefectului Judejului Alba, Primarului comunei Stremt, compartimentului de specialitate din cadrul Primariei, §i se va afisa la sediul §i pe site-ul primariei comunei Stremt §i se va publica pe si poate fi atacata in termen de 30 de zile
contrasemneazA

SECRETAR GENERAL BUDA OLIMPIA VIORICA