HOTARAREA NR 56/22.07.2021

Privind premierea echipei de fotbal ,,Vointa„ Stremt pentru ca§tigarea Cupa

Romaniei -faza judejeana

Consiliul Local al comunei Stremt, intrunit in sedinta ordinara la data de 22.07.2021

Avand Tn vedere prevederile art. 19 alin.(1) lit.a din Legea nr.273/2006, privind finanjele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare;

luand act de :

Hotararea Consiliului Local Stremt nr.7/2013 privind asocierea cu Asociatia Sportiva , .Vointa,,Stremt

a) proiectul de hotarare nr.3698/19.07.2021 Tnsotit de referatul de aprobare al primarului comunei Stremt, in calitatea sa de initiator, Tnregistrat sub nr.3700/19.07.2021;

b) raportul de specialitate Tntocmit de Rancea Aurel Vlad administrator baza sportiva, Tnregistrat sub nr. 3699/19.07.2021;

c) Rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 §i 3 ale Consiliului Local al comunei Stremt;

In semn de prejuire pentru membrii echipei de fotbal ,,Vointa,, Stremt pentru ca§tigarea cupei Romaniei -faza judejeana,

In temeiul prevederilor art.129 alin.7 lit e §i f, art. 139 alin. (1) §i art.196 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate

Consiliul local al comunei Stremt adopta prezenta

hotarAre

Art.1. (1) Aproba acordarea diplomei de excelenta, a unui premiu Tn suma de 4000 lei membrilor echipei de fotbal AS,,Vointa,, Stremt.

(2) Decernarea diplomelor §i premiilor reglementate la alin.(1) se face de catre primarul comunei Stremt, Tn cadru festiv, cu ocazia sarbatorii ,,Fii Satului Stremt,,.

Art.2. Sumele necesare acordarii premiului prevazut la art.1 vor fi cuprinse Tn bugetul comunei Stremt.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba,Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului financiar- contabil , AS ,,Vointa,, Stremt. se va af’§a la sediul Primariei comunei Stremt si poate fi atacata Tn termen de 30 dezile la instanta de contencios administrativ.

CONTRASEMNEAZA . SECRETAR GENERAL BUDA OLIMPlAYjQRICA

Categorii: 2021