HOTArAREA Nr.47/30.06.2021

privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt,

judetul Alba

Consiliul Local al comunei Stremt – judetul Alba, Tntrunit Tn §edin{a ordinara Tn data de 30.06.2021;

Luand in dezbatere:

Referatul de aprobare nr.3082/15.06.2021 a Primarului comunei Stremt – judetul Alba la proiectul de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt, judetul Alba;

Raportul de specialitate nr. 3078/15.06.2021 la proiectul de hotarare nr.3074/15.06.2021 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt, judetul Alba, Tntocmit compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremt.

Adresa nr. 16/02.06.2021 a ADI APA ALBA Tnregistrata la Prim[ria comunei Stremt sub nr.2908/02.06.2021 prin care se solicita includerea Tn domeniul public al comunei Stremt a contoarelor de apa din satul Stremt de la consumatorii casnici ca urmare a Tnlocuirii a acestora.

Adresa nr.3469/21.05.2021 a SC APA CTTA ALBA prin care se Tnainteaza comunei Stremt procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor privind executia lucrarilor de investitii din fond IID aferente investitiei„Achizitie si montat contoare apa FGH, com.Stremt-jud.Alba,,

Luand in considerare:

Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 §i 3 din cadrul Consiliului local al comunei Stremt.

Avand Tn vedere prevederile:

H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Judejului Alba, precum §i al municipiilor, ora§elor §i comunelor din judetul Alba, cu modificarile §i completarile ulterioare, Anexa nr. 68 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt.

In temeiul art.129 alin.(1),alin.(2) lit.c, art.291 alin.3 , art.139 alin.(1) §i art.196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al Comunei Stremt adpta prezenta
hotArAre

Art.1. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Strern} Tnsusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 23/2001 si atestat prin H.G. nr 974/2002 – Anexa nr. 68, cu modificarile §i completarile ulterioare aduse prin H.G. nr. 846/2011, se modifica la pozi{ia 310 coloana valoare cu suplimentarea cu 33.800,24 lei reprezentand contravalaarea a 296 contoare de apa FGH Stremt, conform anexei parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 2. Primarul comunei Stremt, Prin Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialiate, va duce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Prezenta hotarare adoptata de catre Consiliul Local al comunei Stremt, poate fi atacata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotarare se afi§eaza la sediul Primariei Stremt, se Tnainteaza §i se comunica :

  • Institutiei Prefectului – judetul Alba;
  • Consiliului Judetean Alba;
  • Primarului comunei Stremt;
  • Compartimentului financiar- contabil;
  • Compartimentului Urbanism.