DISPOZITIA NR. 70/23.06.2021 Primarul comunei Stremt, judetul Alba;

Avand in vedere prevederile art. 133, alin.1, 134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate, cu modificarile si completarile ulterioare
DISPUNE
Art.1. Convoaca Consiliul Local al comunei Stremt in sedinta ordinara la data de 30.06.2021 ora 10.00 , la sediul primariei comunei Stremt.

Art.2. Sedinta va avea loc Tn sala de sedinte proprie

Art.3.Proiectul ordinii de zi este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.4. Materialele mscrise Te proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor Consiliului Local al comunei Stremt in format letric, prin comunicare la domiciliu si in format electronic.

Art.5. Proiectele de hotarari, Tnsotite de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stremt si anume

Comisia nr.1 – Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism

Comisia nr.2 pentru protectia mediului, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport Comisia nr.3 administrate publica, juridica si de disciplina, rela^ii cu publicul, drepturile omului, munca si protectie sociala, protectia copilului, minoritatii si relatii internationale

Art.6. Asupra proiectelor de hotarari mscrise in proiectul ordinii de zi exista posibilitatea formularii si depunerii de amendamente de fond sau de forma .

Art.7. Prezenta dispozitie se va comunica:ln

PROIECT AL ORDINEI DE Zl

1.Project de hotarare privind atribuire denumire strazi Initiator- primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-l Cetean Tiberiu Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didacice de la Scoala Gimnaziala Stremt

I nitiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Vajasdi Pilt Maria Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Proiect de hotarare privind completare domeniu public Initiator -primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-l Cetean Oliviu Tiberiu Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarea HCL nr. 18/25.03.2021 privind

completare domeniu public /

Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-l Cetean Oliviu Tiberiu Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3 II Diverse