ROMANIA JUDEJULALBA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STREMT StremJ, str. Principals, nr 99, cod 517745, jud Alba, Tel 0258/848101, Fax

0258/848302

e-mail: primaria stremt@yahoo.com
PROIECT DE HOTARARE.NR.3880/10.08.2023 Privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarii la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local al Comunei Stremt, Judetul Alba

Consiliul local al comunei Stremt, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de;

Avand in vedere:

  • Proiectul de hotarare nr. 3880/10.08.2023 privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarii la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local al Comunei Stremt, Judetul Alba intocmit de primar;

-Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 3905/16.08.2023 intocmit de primar; -Raportul de specialitate intocmit de compartimentul impozite si taxe, din cadrul Primariei comunei Stremt inregistrat sub nr. 3896/11.08.2023;

-Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3 ale Consiliului Local Stremt;

Tinand cont de prevederile:

-Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 56 din Constitutia Romaniei, republicata;

-Legii nr. 24/2000 privind normele cu tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

-Art. 129, alin.4 lit.„c„, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art 196 alin.(1) lit. a din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative.

hotArAste

Art.1 Se aproba persoanelor juridice acordarea esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local:

• Pentru sumele cuprinse intre 5000 lei-25.000 lei perioada de esalonare este de 6 luni;

• Pentru sumele cuprinse intre 25.001 lei-50.000 lei perioada de esalonare este de 1an;

• Pentru sumele cuprinse intre 50.001 lei-75.000 lei perioada de esalonare este de 18 luni;

• Pentru sumele peste 75.001 lei-2 ani.

Art.2 Se aproba procedura de acordare a esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3 Prevederile prezentei Hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre primarul comunei stremt, Judetul Alba, prin intermediul aparatului de specialitate;

Art.4 Prezenta hotarare poate fi atacata de catre persoanele indreptatite, in termenii si in conditiile prevazute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta hotarare va fi afisata, se va publica pe site-ul primariei si in Monitorul oficial al comunei Stremt si se comunica Institujiei Prefectului judejului Alba, – primarului comunei Stremt, Compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului comunei Stremt.
INITIATOR

PRIMAR

POPA TRAIAN §TEFAN
AVIZAT
SECRETAR GENERAL BUDA OLIMPIA VIORICA


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *