-PROCES VERBAL

            Intocmit azi 29.01.2021 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului local al comunei Stremţ

            Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.4/2021emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.

            In urmaapelului nominal efectuat de catresecretar se constataca la lucrarilesedinteisuntprezenti 11consilieri din totalul de 11astfelfiindintrunitcvorumulprevazut de legepentrudezbatereaproblemelorinclusepeordinea de zi.Sedintaestepublicasi se desfasoara in limbaromana.

            Inainte de a trece la supunereaaprobariiConsiliului local aordinii de zisecretarulprezintaprocesul verbal al sedinteianterioare. Dl Lazărsolicităcompletareaprocesului verbal cu întrebareadânsului„Dece nu s-a înmatriculatautospecialapânăînprezrent?„, dl Pop solicităcompletareaprocesului verbal cu precizareacăpentrupuntea de pePrund din Geoagiu de Susestefinanțare.Sesupuneaprobariiconsiliului local procesul verbal de sedintasi se aproba in unanimitate.

            Se  supune aprobarii consiliului local ordinea de zi si se aproba in unanimitate,astfel ca ordinea de zi va fi urmatoarea:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local Stremț

2. Proiect de hotărâre privind actualizare date tehnice în Cartea funciară

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2020

            4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan lucrări ce se vor realiza cu beneficiarii de venit minim garantat în anul 2021

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni culturale entru anul 2021

            6.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragere titlu de Cetățean de Onoare al Prințului Paul de România

            7.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didacice de la Școala Gimnazială Stremț

            8.Proiect de hotărâre privind aprobare metodologie de stabilire a prețului pentru masa lemnoasă ce se va recolta din pădurea comunală în anul 2021

            9.Proiect de hotărâre privind aprobare cantitate   masa lemnoasă ce se va recolta din pădurea comunală în anul 2021

            10.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comune Stremț

            11 Proiect de hotărâre privind anulare creanțe fiscale de pana la 20 lei aflate in debit la 31.12.2020   

II Diverse

Dl președinte de ședință anunță punctul 1 al ordinii de zi și dă cuvântul domnuluiFlorea Corneliu pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Stremț.

Dl Florea prezintă regulamentul insistând pe completările aduse vechiului regulament, și anume modalitatea de convocare a comisiilor de specialitate, transmiterea on-line a ședințelor și modalitatea de desfășurare a ședințelor în cazul stării de urgență sau alertă.

Se prezintă raportul specialitate al secretarului general al comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Lazăr propune înființarea unei pagini de Facebook a Consiliului local de pe care să fie transmise on line ședințele de consiliu.

            Dl primar spune că această pagină va fi administrată de Secretar.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi  pentru HCL 3/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 2 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindactualizarea date CF .

Se prezintă raportul specialitate al compartimentului fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Pușcaș întreabă ce reprezintă suprafața de 3000 mp.Dl primar răspunde că pentru construire pensiune.

            Dl Florea sune că acolo unde sunt concesiuni  mai vechi care nu au început construcțiile să se rezilieze contractul de concesiune.

            Dl Pop spune că ar trebui toate concesiunile verificate și reziliate contractele dacă nu au îndeplinit clauzele contractuale.

Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi  pentru HCL 4/2021.

            Dl președinte de ședință anunță punctul 3 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobareaexecuțieibugetarepentruanul 2020.

            Se prezintă raportul specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Florea solicită să fie scos din cvorum întrucât în cursul anului 2020 înainte de depunerea jurământului a fost acțiunar la o societate comercială care avea în derulare cu Comuna Stremț un contract de lucrări.

            Dl Pușcaș solicită lămuriri privind reparațiile la drumuri.

            Dl primar prezintă care sunt drumurile care au fost reparate ca urmare a  calamităților din anul 2020.

            Dl Pop solicită explicații pentru investițiile cu valori mari.

      Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturipentru al consilierilor prezenți  HCL 5/2021 și o abținere dl Florea

Dl președinte de ședință anunță punctul 4 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobarea Planului de lucrări ce se vor efectua în anul 2021 cu beneficiarii de venit minim garantat.

            Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

                Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi  pentru  pentru  HCL 6/2021.     

Dl președinte de ședință anunță punctul 5 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobarea Planului de acțiuni culturale pentru anul 2021.

            Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Pop spune că fiind pandemie s-ar putea ca Fii Satului să se organizeze în câte un sat pe an, astfel se vor putea invita artiști consacrați.

            Dl primar spune ca majoritatea cheltuielilor pentru Fii Satului au fost făcute din sponsorizări.

            Dl Buta spune că persoanele în vârstă nu se vor putea deplasa dintr-un sat în altul și aceste persoane își doresc ca măcar o dată pe an să aib în localitatea de domiciliu o asemenea manifestare.

            Dl Florea spune că s-ar putea întocmi chestionare cu mai multe întrebări care să fie distribuite în comună pentru a afla părerea cetățenilor cu privire la mai multe probleme.

                Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturipentru al consilierilor prezenți   și o abținere dl Pop, pentru HCL 7/2021

      Dl președinte de ședință anunță punctul 6 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindretragerea Titlului de Cetățean de Onoare a l comunei Stremț Prințului Paul.

            Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

                Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi  pentru  pentru  HCL 8/2021.     

      Dl președinte de ședință anunță punctul 7 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivinddecontarea cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didactice de la școlile de pe raza comunei.

            Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

                Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi  pentru  pentru  HCL 9/2021.     

Dl președinte de ședință anunță punctul 8 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobarea metodologiei de calcul a prețului masei lemnoase.

            Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

                Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi  pentru  pentru  HCL 10/2021.     

Dl președinte de ședință anunță punctul 9 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobarea cantității de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2021 din pădurea comunală.

            Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Lazăr solicită o listă cu persoanele care au beneficiat de lemne și propune să se stabilească un termen pentru depunerea cererilor de lemne 01.09.2021.

            Dl primar spune că problema este că oamenii nu se duc să ridice lemnele de la rampă iar de marcat se marchează destul de târziu   în luna noiembrie.

            Dl Florea spune că ar trebui ajustat prețul în jos , că avem pădure comunală ca să funcționeze un SRL adică Ocolul Silvic Iezărul Trascău.Întreabă dacă nu ajunge lemnul pntru populație va putea fi luat de la industrie .

            Dl Primar spune că nu este posibil.

                Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi  pentru  pentru  HCL 11/2021.     

Dl președinte de ședință anunță punctul 10 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Stremț.

            Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Lazăr întreabă ce atribuții va avea  acest consilier .

            Dl primar spune că i se vor delega atribuții.

            Dl Pușcaș spune că în ceea ce privește activitatea primăriei, din punctul lui de vedere ca viceprimar, dl primar este înconjurat de specialiști care știu ce au de făcut și care în permanență se consultă cu dl primar motiv pentru care nu crede că e necesar să transformăm postul de muncitor pentru că vrem să lucrăm cu utilajele și să facem economie.Propune desființarea postului de consilier al primarului.

            Dl Florea spune că ar fi trebuit solicitat avizul de la toatre comisiile.

            Consideră că lăsând serviciul de deszăpeziri doar cu două persoane nu putem efectua lucrările, deoarece acest serviciu duce greul.

            Spune că organigrama e stufoasă, la cultură sunt 2 posturi.

            Dl Pop spune că din punct de vedere economic nu e de acord tot așa și consiliul local poate angaja un consilier care să pregătească ședințele de consiliu.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se respinge cu 5 voturi  pentruși 6 voturi împotrivă.     

Dl președinte de ședință anunță punctul 11 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobarea anulării creanțelor  mai mici de 20 lei aflate la dta de 31.12.2020.

            Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

                Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi  pentru  pentru  HCL 12/2021.     

            Se trece la punctul II Diverse

            Secretarul prezintă raportul  privind activitatea în semestrul II din anul 2020  a asistenților personali ai persoanelor cu handicap.

            Dl primar supune atenției necesitatea atribuirii de denumiri pentru străzile din comună.

            Domnul președinte de ședință solicită consilierilor să se înscrie la cuvânt, apoi dă cuvântul în ordinea înscrierii.

            Dl Buta  semnalează bcurile de la iluminat   .

            Dl Lazăr spune că la Școala gimnazială Geoagiu de Sus în clădirea veche nu funcționează în parametrii instalația de încălzire.De asemenea spune că ar trebui montate  indicatoare cu limita de viteză pr DC 75 C, consideră că ar trebui au audit pentru personalul din primărie.

            Dl primar  spune că va veni un specialist să verifice dar ar trebui și cei de la școală să folosească lemne  de foc nu scânduri, în ceea ce privește tonajul DC 75 C are limită de 22 t.Referitor la audit dl primar spune că anual sunt auditate compartimentele din cadrul primăriei de către ACOR.

            Dl Pușcaș întreabă dacă cei care excavează lângă saivane au autorizație.

            Dl primar răspunde că da.

            Dl Florea spine că în vecinătatea locului de excavare unul din stâlpii de electricitate este înclinat și există pericolul să se surpe, aduce la cunoștință apariția unei haite de câini lângă lac..

            Dl Medrea ridică problema dotării caseriei cu un POS.

            Dl Pop solicită ca să se repare drumul din Geoagiu de sus de la biserică, propune construirea unui nou sediu al primăriei și solicită o dare de seamă a echipei de fotbal.De asemenea întreabă dacă beneficiarii de venit minim garantat apți de muncă pot fi supravegheați la lucru de către consilierii locali.

            Dl primar spune bugetul local este schițat în mare parte și vor fi discutate toate investițiile propuse și în derulare, că nu pot fi supravegheați de consilieri, obligația consilierilor locali este de a semnala eventuale lucrări ce trebuie făcute.

            Domnulpreşedintele de şedinţă, mulţumeştepentruparticipareşideclarăînchisăşedinţa de extraordinara a Consiliului Local al comuneiStremţ.

                 PRESEDINTE    DE ŞEDINŢĂ                                       Secretar general,

BUDA OLIMPIA VIORICA