Intocmit azi 25.03.2021 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului local al comunei Stremţ

            Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.33/2021emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.

            In urmaapelului nominal efectuat de catresecretar se constataca la lucrarilesedinteisuntprezenti 10consilieri din totalul de 11, absent fiind dl SârbuLaureanPartenie, astfelfiindintrunitcvorumulprevazut de legepentrudezbatereaproblemelorinclusepeordinea de zi.Sedintaestepublicasi se desfasoara in limbaromana.

            Inainte de a trece la supunereaaprobariiConsiliului local aordinii de zisecretarulprezintaprocesul verbal al sedinteianterioare.

Dl Lazăr solicit capeviitorsă fie înscriseînordinea de zitoatepunctele de vedereținândcontcăacumsuntînregistrateședințele.Sesupuneaprobariiconsiliului local procesul verbal de sedintasi se aproba in unanimitate.

Înainte de a se supune la vot ordinea de zi dl primar solicit încluderea în ordinea de zi a două propiecte de hotărâre și anume proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Școala gimnazială„Timotei Ovidiu Tarnu„ Stremț Școlii gimnaziale Stremț și proiect de hotărâre privind instrumentarea dosarului tehnic SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT:„SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR”, pentru suprafata de 506.06 ha padure,  aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020 .sesiunea 4

Se  supune aprobarii consiliului local ordinea de zi si se aproba in unanimitate,astfel ca ordinea de zi va fi urmatoarea:

1.Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al comunei Stremț

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didacice de la Școala Gimnazială Stremț

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrarea Primăriei Comunei Stremț, județul Alba în Sistemul Național Electronic de Plati on-line a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar(SNEP) și modul de suportare a comisionului Bancar la tranzacția on-linecomunei Stremț

            4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificare HCL nr.101/2019 privind aprobarea cotizației comunei Stremț la ADI Alba de Jos

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Stremț la GAL MMTMM

            6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru semestrul II.

            7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătațire a actului de transparență decizională     și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public   produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului comunei Stremţ, jud.Alba.

            8.Proiect de hotărâre privind propunere de atribuire teren prin ordinul prefectului

9.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Școala gimnazială„Timotei Ovidiu Tarnu„ Stremț Școlii gimnaziale Stremț

10 Proiect de hotărâre privind instrumentarea dosarului tehnic SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT:„SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR”, pentru suprafata de 506.06 ha padure,  aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020 .sesiunea 4

            RAPORT PRIMAR PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNEI

            II Diverse

Dl președinte de ședință anunță punctul 1 al ordinii de zi și dă cuvântul domnuluiprimarpentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindcompletarea domeniului public al comunei Stremț .

Se prezintă raportul specialitate al al compartimentului din cadrul primăriei comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Lazăr întreabă dacă lucrăriule de refacere a sistemului de canalizare au fost plătite din bugetul local.

            Dl primar precizează că au fost plătite din fondul ID al ADI Apa Alba

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturi  pentru HCL 18/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 2 al ordinii de zi și dă cuvântul domnuluiprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didactice de la şcolile de e raza comunei .

Se prezintă raportul specialitate al al compartimentului din cadrul primăriei  comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10voturi  pentru HCL 19/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 3 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui viceprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindÎnregistrareacomuneiStremțîn SNEP .

Dl primar întreabă care sunt costurile, dacă suntem pregătiți din punct de vedere logistic și al personalului pentru instalarea unui POS.Precizează că nu are nimic împotriva introducerii noutăților, dar nu e de acord cu reducerea posturilor ținând cont și de faptul că persoanele în vârsta sunt obișnuite să plădească cu bani cash.

Dl viceprimar răspunde că nu e vorba de o reducere a posturilor ci doar de asigurarea posibilității de a se achita impozitele și taxele locale on line mai ales de către persoanele care au domiciliul în alte UAT-uri.

Dl viceprimar spune că a avut o discuție cu reprezentantul firmei de consultanță achiziții care a precizat că pentru instalarea unui terminal POS este necesară aprobarea unuei proceduri operaționale și a unei documentații de atribuire, lucru care se va face ulterior, prezentul proiect de hotărâre având ca scop dooar înregistrarea în SNEP.În ceea ce privește terminalul POS prezintă costul estimativ al chiriei și intreținerii acestuia.

Dl Pop spune că este o investiție mică  iar beneficiile sunt reducerea timpului  de așteptare pentru plata impozitelor și taxelor, evitarea deplasării între localități, avem doar de câștigat.

Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturi  pentru HCL 20/2021.

            Dl președinte de ședință anunță punctul 4 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobareamodificării HCL nr 101/2019 privindaprobareacotizației la A.D.I. Alba de Jos.

            Dl primarspunecăA.D.I. –urilesuntconstituitepe criteria geograficeiarînviitorsumele din fondurieuropene care se vorputeaaccesaprinacesteformeasiciativedintre UAT-uri.

            Se prezintă raportul specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturipentru al consilierilor prezenți  HCL 21/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 5 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivind

aprobarea cotizației la GAL MMTMM.Dl primar enumeră proiectele care au fost accesate prin GAL MMTMM și precizează că în viitor intenționăm să accesăm fonduri pentru achiziționarea unei mașini de tonaj mediu pentru transport piatră și alte mateiale.

            Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei specialitate din cadrul consiliului local.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturipentru al consilierilor prezenți  HCL 22/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 6 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivind

aprobarea cuantumului și numărului de burse școlare.Dl primar spune că s-a încercat repartizarea burselor astfel încât sî fie răsplătită performanța, urmănd ca în consiliul de administrație al școlii să  se aprobe criteriile de acordare a burselor.

      Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Vlad spune că este de acord ca performanța să fie răsplătită, dar din cunoștințele lui unii elevi nu a u primit bursele.

            Secretarul răspunde că bursele au fost acordate la sfârșitul fiecărui semestru.

            Dl Pop spune că ar fi bine ca media să reflecte realitatea și ar fi bucuros ca elevii să ner surprindă cu rezultate foarte bune și să le dăm și burse de performanță pentru rezultate bune la olimpiadele școlare.

            Dl viceprimar spune că sumele neutilizate într-un semestru se vor utiliza în semestrul următor.

Dl Cetean spune că până în prezent nu au fost solicitări de  burse sociale.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturipentru al consilierilor prezenți  HCL 23/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 7 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui  Lazăr pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareaprobarea unor măsuri de îmbunătațire a actului de transparență decizională     și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public   produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului comunei Stremţ, jud.Alba.

      Se prezintă raportul specialitate  al secretarului general comunei Stremţ.Din cele prezentate reiese că unele articole ar trebui modificate astfel încât să fie în concordanță cu prevederile legale.

      Dl Lazăr spune că amendamentul adus de secretarul general este o opinie personală.

      Secretarul răspunde că nu intră în atribuțiile sale să depună amendamente la un proiect de hotărâre.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl primar spune că proiectul de hotărâre conține unele articole care sunt în contradicție cu Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local și ar trebui modificat acest regulament.

            Dl Cetean spune că nu consideră că proiectul de hotărâre este bine fundamentat și în consecință nu îl va vota.

            Dl Lazăr spune că s-ar putea ține ședințele consiliului local în toate satele comunei nu numai atunci când sunt dezbătute probleme ce privesc direct locuitorii acestor sate.

            Dl Vlad spune că el nu va vota proiectul de hotărâre.

            Dl viceprimar spune ca ar trebui modificat ROF-ul și proiectul de hotărâre spupus dezbaterii.

            Dl președinte de ședință spune că sunt 2 variante să se voteze sau să se  retragă proiectul de hotărâre.

Întrucat nu mai sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, rezultatul votului fiind 5 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, se constată că este balotaj motiv pentru care proiectul de hotărâre va fi supus aprobării într-o ședință  ulterioară.

Dl președinte de ședință anunță punctul 8 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivind

Propunere de atribuire teren prin Ordinul prefectului.

      Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei specialitate din cadrul consiliului local.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturipentru al consilierilor prezenți  HCL 24/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 9 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivind

Atribuire denumire Școala Gimnazială Stremț.

      Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei specialitate din cadrul consiliului local.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturipentru al consilierilor prezenți  HCL 25/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 10 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareinstrumentarea dosarului tehnic SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT:„SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR”, pentru suprafata de 506.06 ha padure,  aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020 .sesiunea 4

Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei specialitate din cadrul consiliului local.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturipentru al consilierilor prezenți  HCL 26/2021.

            Dl primar prezintă RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNEI

            Se trece la punctul II Diverse

            Secretarul solicită clarificări privind atribuirea de denumiri străzilor de pe raza comunei respectiv strada Principală Stremț-Strada Nucet.

            Dl Pop propune ca strada Principală din Geoagiu de Sus să se numească Strada Mănăstirii.

            Dl Cetean ridică problema colectării deșeurilor menajere.

            Dl primar spune că s-a rezolvat problema iar de luni se va relua colectarea conform programului precizând că se vor face anunțuri în acest sens și la biserici.

            Dl Pop solicită un raport de activitate al echipei de fotbal și al SVSU Stremț, întreabă daca supravegherea video este funcțională, dacă se mai introduce gazul în Geoagiu de Sus, consideră că ar trebui construit un nou sediu al primăriei.

Dl primar răspunde că pentru introducerea gazului metan este nevoie de 1100 de gospodării care se vor racorda, ceea ce nu avem dar se încearcă în asociere cu alte UAT-uri, cât despre sediul nou al primăriei nu e oportună investiția.

            Dl Lazăr solicită întreabă care este situația autospecialei de stingere incendii , și sesizează o groapă în asfalt pe DC 75, necesitatea amplasării unui bec de iluminat public la Cioara în Geoasgiu de Sus.

            Dl Chiorean întreabă dacă drumul la Podu se poate repara de la Morușcă în sus și când încep măsurătorile prin programul PNCF.

            Dl Luca sesizează existența unor câini fără stăpân la Ilie Aurel.

            Dl Florea întreabă care este termenul de garanție la asfalt pe străzi pentru că sunt oameni care vor să se racordeze și nu pot interveni datorită garanției.

Dl primar raspunde 5 ani cu precizarea că în cazul în care este necesar travesarea străzilor aceasta se poate face doar rpin forare orizontală(subtraversare)

            Domnul preşedintele de şedinţă, mulţumeşte pentru participare şi declară închisă şedinţa Consiliului Local al comunei Stremţ.

                 PRESEDINTE    DE ŞEDINŢĂ                                       Secretar general,

FLOREA CORNELUIBUDA OLIMPIA VIORICA

EXTRAS

PROCES VERBAL

            Intocmit azi 25.03.2021 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului local al comunei Stremţ

            Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.33/2021emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.

            In urmaapelului nominal efectuat de catresecretar se constataca la lucrarilesedinteisuntprezenti 10consilieri din totalul de 11, absent fiind dl SârbuLaureanPartenie,  astfelfiindintrunitcvorumulprevazut de legepentrudezbatereaproblemelorinclusepeordinea de zi.Sedintaestepublicasi se desfasoara in limbaromana.

            Inainte de a trece la supunereaaprobariiConsiliului local aordinii de zisecretarulprezintaprocesul verbal al sedinteianterioare.

Dl Lazăr solicit capeviitorsă fie înscriseînordinea de zitoatepunctele de vedereținândcontcăacumsuntînregistrateședințele.Sesupuneaprobariiconsiliului local procesul verbal de sedintasi se aproba in unanimitate.

Înainte de a se supune la vot ordinea de zi dl primar solicit încluderea în ordinea de zi a două propiecte de hotărâre și anume proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Școala gimnazială„Timotei Ovidiu Tarnu„ Stremț Școlii gimnaziale Stremț și proiect de hotărâre privind instrumentarea dosarului tehnic SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT:„SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR”, pentru suprafata de 506.06 ha padure,  aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020 .sesiunea 4

Se  supune aprobarii consiliului local ordinea de zi si se aproba in unanimitate,astfel ca ordinea de zi va fi urmatoarea:

1.Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al comunei Stremț

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didacice de la Școala Gimnazială Stremț

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrarea Primăriei Comunei Stremț, județul Alba în Sistemul Național Electronic de Plati on-line a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar(SNEP) și modul de suportare a comisionului Bancar la tranzacția on-linecomunei Stremț

            4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificare HCL nr.101/2019 privind aprobarea cotizației comunei Stremț la ADI Alba de Jos

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Stremț la GAL MMTMM

            6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru semestrul II.

            7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătațire a actului de transparență decizională     și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public   produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului comunei Stremţ, jud.Alba.

            8.Proiect de hotărâre privind propunere de atribuire teren prin ordinul prefectului

9.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Școala gimnazială„Timotei Ovidiu Tarnu„ Stremț Școlii gimnaziale Stremț

10 Proiect de hotărâre privind instrumentarea dosarului tehnic SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT:„SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR”, pentru suprafata de 506.06 ha padure,  aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020 .sesiunea 4

            RAPORT PRIMAR PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNEI  

II Diverse

            Dl primar prezintă RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNEI evidențiind principalele obiective realizate sau propuse spre realizare în viitor.

            Domnul preşedintele de şedinţă, mulţumeşte pentru participare şi declară închisă şedinţa Consiliului Local al comunei Stremţ.

                                                       Secretar general,

                     BUDA OLIMPIA VIORICA