PROCES VERBAL

            Intocmit azi 20.04.2021 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului local al comunei Stremţ

            Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.47/2021emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.

            In urmaapelului nominal efectuat de catresecretar se constataca la lucrarilesedinteisuntprezenti 11consilieri din totalul de 11, astfelfiindintrunitcvorumulprevazut de legepentrudezbatereaproblemelorinclusepeordinea de zi.Sedintaestepublicasi se desfasoara in limbaromana.

            Inainte de a trece la supunereaaprobariiConsiliului local aordinii de zisecretarulprezintaprocesul verbal al sedinteianterioare.

Se supuneaprobariiconsiliului local procesul verbal de sedintasi se aproba in unanimitate.

Înainte de a se supune la vot ordinea de zi dl primar solicit încluderea în ordinea de zi a două propiecte de hotărâre și anume proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr 121/2019  și proiect de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul Extindere rețea de apă și canalizare în satul Geoagiu de Sus

Se  supune aprobarii consiliului local ordinea de zi si se aproba in unanimitate,astfel ca ordinea de zi va fi urmatoarea:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local pentru anul 2021

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didacice de la Școala Gimnazială Stremț

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri străzilor de pe

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificare HCL nr.3/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Stremț

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu  indicele de inflație

            6. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație primă înscriere în Cartea funciară teren

7Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr 121/2019

8.Proiect de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul Extindere rețea de apă și canalizare în satul Geoagiu de Sus

            II Diverse

Dl președinte de ședință anunță punctul 1 al ordinii de zi și dă cuvântul domnuluiprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privindaprobarea bugetului local pentru anul 2021 .

Se prezintă raportul specialitate al al compartimentului din cadrul primăriei  comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Se prezintă amendamentele aduse listei de investiții pentru anul 2021.

            1.Propunere alocare sumă de 30000 lei pentru reparații de strictă necesitate a acoperișului la Căminul cultural Stremț.

            Dl Pușcaș spune că investițiile la cămin nu se pot justifica , se poate face o reparație ca apoi să constatăm că nu s-a rezolvat mare lucru.Propune să se facă reparații de strictă necesitate și când se realizează investiții prin CNI să se depună cerere de finanțare pentru că e păcat să nu gândim un cămin cultural în care să se poată organiza și nunți.Ar trebui făcută o expertiză deoarece după părerea dânsului clădirea nu mai este solidă.

            Dl primar spune că destinația căminelor culturale este pentru activități culturale și că va trebui reparat acoperișul.Costurile unui cămin nou nu pot fi susținute din bugetul local.

            2.Se propune alocarea sumei de 75000 lei pentru construirea unei magazii noi în curtea căminului cultural din Stremț.

            3.Se propune alocarea sumei de 80000 lei pentru protecție civilă pentru reabilitare zone afectate de torenți, decolmatare iaz ,canale și rigole, și achiziționare de materiale pentru SVSU motiv pentru care se vor trece 65000 la investiții și 15000 la obiecte de inventar.

            Dl Vlad spune că locuitorii devin comozi nu curăță iazul.

            Dl Cetean spune că în ceea ce privește canalele sunt probleme în toate localitățile nu doar în Stremț zona Vaivoda.

            Dl primar spune că materialele sunt obiecte de inventar și nu pot fi incluse în lista de investiții.

            4.Se propune înființarea  iluminat stradal cu  elemente solare și alocarea sumei de 15000 lei în acest sens.

            Dl Vlad spune că rețeaua de iluminat nu trebuie extinsă, lipsește un fir de iluminat, lămpile solare nu sunt fiabile.sunt aproximativ trei locații unde nu este fir de iluminat public.

            5.Se propune construirea unor zone de agrement și alocarea sumei de 100000 lei în acest sens.

            Dl Vlad spune că se poate amenaja în zona plantației de lavandă pentru Sărbătoarea lavandei.

            Dl Lazăr spune că se propune amejajarea acestor locuri cu foișoare pentru petrecere timp în aer liber, mese și bănci , zone cu grătare.

            Dl Buta spune că în Geomal sunt amenajate astfel de locuri la intrare în sat, dar majoritatea cetățenilor se duc în Dobre.

            Dl primar spune că va trebui identificate terenuri în proprietatea comunei pentru acest lucru.

            6.Se propune alocarea sumei de 90000 lei pentru amenajare de locații pentru desfacerea de produse tradiționale și de sezon structuri de lemn cu banci și mese nu în sensul de piață.

            Dl Pop spune că e vorba despre mese rabatabile, amenajarea unei mici parcări în Geoagiu în stația mare, fără taxă , doar pentru produse tradiționale.

            Dl Cetean spune că locațiile pentru comercializare s-ar putea stabili în curtea căminelor culturale.

            Dl Buta întreabă cine face curat după comercianți și clienți.

            Dl primar spune că se poate amenaja sâmbăta și duminica în fața primăriei, cu sume mici de bani.

            Dl președinte de ședință supune la vot  fiecare amendament punctual rezultatul fiind

  1. 5 voturi împotrivă, 6 voturi pentru
  2. 11 voturi pentru
  3. 11 voturi pentru
  4. 11 voturi pentru
  5. 6 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 3 abțineri
  6. 6 voturi pentru, 5 abțineri

            Dl Florea întreabă daca s-au prevăzut în buget sume pentru  obținerea avizului de funcțianare ISU.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11voturi  pentru HCL 28/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 2 al ordinii de zi și dă cuvântul domnuluiprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privindaprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didactice de la şcolile de e raza comunei .

Se prezintă raportul specialitate al al compartimentului din cadrul primăriei  comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi  pentru HCL 29/2021.

 Dl președinte de ședință anunță punctul 3 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui viceprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privindatribuiredenumiripentrustrăzile de perazacomunei .

Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11voturi  pentru HCL 30/2021.

            Dl președinte de ședință anunță punctul 4 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privindaprobareacompletrării HCL nr 3/2021privindaprobareaROF Consiliu locals.

            Se prezintă raportul specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi pentru al consilierilor prezenți  HCL 31/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 5 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privind

Indexarea impozitelor și taxelor pentru anul 2022 cu indicele de inflație.

            Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei specialitate din cadrul consiliului local.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi pentru al consilierilor prezenți  HCL 32/2021.

      Dl președinte de ședință anunță punctul 6 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privind

aprobarea documentației de primă înscriere teren în cartea funciară.

      Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei specialitate din cadrul consiliului local.

             Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi pentru al consilierilor prezenți  HCL 33/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 7 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui  Lazăr pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privind revocarea HCL nr.121/2019.

      Se prezintă raportul specialitate  al secretarului general comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei specialitate din cadrul consiliului local.

            Întrucat nu mai sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, rezultatul votului fiind 11voturi pentruHCL nr 34/2021.

      Dl președinte de ședință anunță punctul 8 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privind

Aprobare indicatori tehnico-economici ai proiectului„Extindere rețea de apă și canalizare în satul Geoagiu de Sus, comuna Stremț, jud.Alba„

      Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei specialitate din cadrul consiliului local.

             Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11voturi pentru al consilierilor prezenți  HCL 35/2021.

Se trece la punctul II Diverse

            Dl primar prezintă oferta pentru întocmirea documentației pentru accesare măsura 15 Silvomediu.

            Dl Pop propune ca strada Principală din Geoagiu de Sus să se numească Strada Mănăstirii.

            Dl primar spune că s-a rezolvat problema iar de luni se va relua colectarea conform programului precizând că se vor face anunțuri în acest sens și la biserici.

            Dl Pop întreabă dacă se poate amenaja accesu la parcelele deținute de cetățeni care a u parcele în Luncă și cărora li s-a diminuat suprafața ca urmare a inundațiilor.Întreabă dacă sunt șanse ca să se racordeze și satul Geoagiu de Sus la rețeaua de gaze naturale astfel încât locuitorii să se pregătească din timp.

            Dl primar răspunde că s-au reparat și se vor repara în continuare drumurile, în ceea ce privește introducerea gazului în Geoagiu de Sus pentru anul 2021 nu sunt șanse.

            Dl Lazăr spune că a sesizat lipsa unui parapet la intrarea pe drumul Geomalului .

Dl primar spune că nu a putut fi prins în proiectul de modernizare.

Dl primar soune că se vor efectua lucrări de modernizare a punctului sanitar din satul Geomal astfewl încât medicul de familie să poată merge

            Dl Chiorean spine că pe strada spre biserică din Geoagiu de Sus când plouă  piatra este adusă îndrumul județean existând pericol de accidente, consideră că soluția ar fi amenajarea unei rigole cu grătar .

            Dl Vlad întreabă dacă exrinderea canalizării se face și pe strada Paltinului.

Dl primar răspunde că deocamdată nu.

            Dl Florea propune ca să se modifice ROF Consiliu local în sensul limitării timpului de luare a cuvântului, spune de asemenea că rigolele sunt prost executate și întreabă de ce se dă acord de branșamente doar la unele persoane.

Dl primar raspunde 5 ani cu precizarea că în cazul în care este necesar travesarea străzilor aceasta se poate face doar rpin forare orizontală(subtraversare)

            Domnul preşedintele de şedinţă, mulţumeşte pentru participare şi declară închisă şedinţa Consiliului Local al comunei Stremţ.

                 PRESEDINTE    DE ŞEDINŢĂ                                       Secretar general,

LUCA VASILE   BUDA OLIMPIA VIORICA

EXTRAS

PROCES VERBAL

            Intocmit azi 25.03.2021 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului local al comunei Stremţ

            Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.33/2021 emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.

            In urmaapelului nominal efectuat de catresecretar se constataca la lucrarilesedinteisuntprezenti 10 consilieri din totalul de 11, absent fiind dl SârbuLaureanPartenie,  astfelfiindintrunitcvorumulprevazut de legepentrudezbatereaproblemelorinclusepeordinea de zi.Sedintaestepublicasi se desfasoara in limbaromana.

            Inainte de a trece la supunereaaprobariiConsiliului local aordinii de zisecretarulprezintaprocesul verbal al sedinteianterioare.

Dl Lazăr solicit capeviitorsă fie înscriseînordinea de zitoatepunctele de vedereținândcontcăacumsuntînregistrateședințele. Se supuneaprobariiconsiliului local procesul verbal de sedintasi se aproba in unanimitate.

Înainte de a se supune la vot ordinea de zi dl primar solicit încluderea în ordinea de zi a două propiecte de hotărâre și anume proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Școala gimnazială„Timotei Ovidiu Tarnu„ Stremț Școlii gimnaziale Stremț și proiect de hotărâre privind instrumentarea dosarului tehnic SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT:„SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR”, pentru suprafata de 506.06 ha padure,  aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020 .sesiunea 4

Se  supune aprobarii consiliului local ordinea de zi si se aproba in unanimitate,astfel ca ordinea de zi va fi urmatoarea:

1.Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al comunei Stremț

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didacice de la Școala Gimnazială Stremț

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrarea Primăriei Comunei Stremț, județul Alba în Sistemul Național Electronic de Plati on-line a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar(SNEP) și modul de suportare a comisionului Bancar la tranzacția on-linecomunei Stremț

            4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificare HCL nr.101/2019 privind aprobarea cotizației comunei Stremț la ADI Alba de Jos

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Stremț la GAL MMTMM

            6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru semestrul II.

            7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătațire a actului de transparență decizională     și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public   produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului comunei Stremţ, jud.Alba.

            8.Proiect de hotărâre privind propunere de atribuire teren prin ordinul prefectului

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Școala gimnazială„Timotei Ovidiu Tarnu„ Stremț Școlii gimnaziale Stremț

10 Proiect de hotărâre privind instrumentarea dosarului tehnic SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT:„SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR”, pentru suprafata de 506.06 ha padure,  aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020 .sesiunea 4

            RAPORT PRIMAR PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNEI  

II Diverse

            Dl primar prezintă RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNEI evidențiind principalele obiective realizate sau propuse spre realizare în viitor.

            Domnul preşedintele de şedinţă, mulţumeşte pentru participare şi declară închisă şedinţa Consiliului Local al comunei Stremţ.

                                                       Secretar general,

                     BUDA OLIMPIA VIORICA