PROCES VERBAL

            Intocmit azi 08.04.2021cu ocazia sedintei de extraordinare  cu convocare de îndată a Consiliului local al comunei Stremţ

            Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.43/2021emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.

            In urma apelului nominal efectuat de catre secretar se constata ca la lucrarile sedintei sunt prezenti 8 consilieri din totalul de 11,absenți fiind d-nii Sârbu Laurean Partenie, Medrea Alexandru, Cetean Simion Cosmin, Vlad Ovidiu  astfel fiind intrunit cvorumul prevazut de lege pentru dezbaterea problemelor incluse pe ordinea de zi.Sedinta este publica si se desfasoara in limba romana, convocarea s-a făcut telefonic.

Inainte de a trece la supunerea aprobarii Consiliului local a ordinii de zi   secretarul prezinta procesul verbal al sedintei anterioare. Intrucat nu sunt obiectii pe marginea celor inscrise si nu se constata omisiuni supune aprobarii consiliului local procesul verbal de sedinta si se aproba in unanimitate.

            Se  supune aprobarii consiliului local ordinea de zi si se aproba in unanimitate,astfel ca ordinea de zi va fi urmatoarea:

            1.Proiectde hotarare privind  privind încheierea unui act adiţional la contractul de prestări  servicii  de salubrizare a comunei Stremţ nr.9/428/29.01.2018 şi stabilirea taxei de salubrizare

Dl președinte de ședință anunță punctul 1al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareîncheierea unui act adiţional la contractul de prestări  servicii  de salubrizare a comunei Stremţ nr.9/428/29.01.2018 şi stabilirea taxei de salubrizare

Se prezintă raportul specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl primar spune că una din cele mai mari probleme la nivel național este gestionarea gunoaielor, prezintă nota justificativă a SC Polaris M Holding primind modificarea tarifului.

            Dl Pop spune că speră ca după deschiderea CMID Galda de Jos să scadă tarifele iar populația să nu mai arunce gunoaie pentru că rămân copii noștri să lupte cu ele.

            Dl Lazăr întreabă de ce nu se primesc facturi la gunoui, dl primar răspunde că este contract încheiat cu Comuna Stremț aceasta stabilind taxa de salubritate, dl primar solicită sprijinul consilierilor în determinarea locuitorilor să plătească taxa de salubritate.

            Dl Florea spune că nimeni nu e fericit că se cer bani în plus dar curățenia este un indicator de civilizație

      Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu votul  pentru al consilierilor prezenți  HCL 27/2021

                        Domnul preşedintele de şedinţă, mulţumeşte pentru participare şi declară închisă şedinţa de extraordinara a Consiliului Local al comunei Stremţ.

                 PRESEDINTE    DE ŞEDINŢĂ                                       Secretar general,

FLOREA CORNELIU                                        BUDA OLIMPIA VIORICA