HOTARAREA NR.82/30.09.2021

privind aprobarea montarii unor limitatoare de viteza Tn zonele cu potential ridicat de circulatie rutiera §i pietonala de pe raza comunei Stremt, judetul Alba

Primarul comunei Stremt, judetul Alba Tn baza prerogativelor stabilite de lege si a initiative! exprimate Tn referatul de aprobare nr.4678/21.09.2021, Tn calitatea sa de initiator, avand Tn vedere:

  • Raportul de specialitate comun Tntocmit de Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de de specialitate al Primarului comunei Stremt Tnregistrat sub nr. 4682/21.09.2021;
  • Dispozitiile Legii nr. 52/2003, republicata privind transparenta decizionala Tn administratia publica;
  • art.120 alin. (1) si art.121 alin.(1) si alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata;
  • art. 3 paragraful 2 si art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; –

art.7 alin.2 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica administrative pentru eleborarea actelor normative, republicata;
  • art. 22 si art.44 alin.(2) din O.G.nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;
  • art.128 alin.(1) lit.b). din O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE

Art. 1. Aprobarea stabilirii urmatoarelor masuri administrative de circulate privind circulatia rutiera §i pietonala pe unele DC75 Stremt-Geomal din comuna Stremt, judetul Alba, dupa cum urmeaza:

Amplasarea a unui indicator rutier pentru limitarea vitezei la 30km/h;

Art.2. Montarea limitatoarelor, indicatoarelor si executarea marcajelor prevazute la art.1 se va realiza numai dupa ce se va obtine avizul de la Serviciul rutier al I.P.J.AIba.

Art.3 Primarul comunei Stremt, prin Tntregul aparat de specialitate, va aduce la Tndeplinire prevederile hotararii.

contrasemneazA

SECRETAR GENERAL BUDA OLIMPIA VIORICA

Categorii: 2021