HOTARAREA NR.80/30.09.2021 Privind aprobarea actualizarii Statutului comunei Stremt Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de

Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.4542/14.09.2021 privind aprobarea Statutului comunei Stremt Tnso|it de referatul de aprobare nr.4548/14.09.2021

-Raportul compartimentului de specialitate nr. 4546/14.09.2021 prin care se propune decontarea navetei cadrelor didactice conform HG 569/2015

  • Avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Stremt nr.1 ,2 si 3 Avand in vedere :
  • art. 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
  • art.3 , art. 4 si art.6 paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
  • art.104 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrate ;
  • Ordinul Nr.25/2021 emis de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei – pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum §i a modelului orientativ al regulamentului de organizare §i functionare a consiliului local;

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala In administra^ia publica

In temeiul prevederilor art.8,art. 129 alin. (3) lit. a , art.139 alin.(1) art.196 lit.a OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare Consiliul Local al Comunei Stremt adpta prezenta

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba actualizarea Statutului comunei Stremt , judetul Alba , conform Anexei care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se Tncredinteaza Primarul comunei Stremt si compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetulu: Alba.Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului financiar- contabil , Scolii Gimnaziale Stremt se va afi§a la sediul Primariei comunei Stremt si poate fi atacata In termen de 30 de zile la instanta de contencios administrativ.
PRESEDINTE DE SEDINTA, CONSILIER

Categorii: 2021