cu respectarea Legii 98/2016, prin achizitie directa.
In temeiul Legii 98/2016:

(5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitfona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizipei, f£ra TVA, este mai mica de 270.120 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 900.400 lei.

(7) In cazul achizitiei directe. autoritatea contractanta:

a) are obligati a de a utiliza catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP sau de a publica un anunt Jntr-o secpune dedicate a website-ului propriu sau al SEAP, tnsopt de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrarilor care urmeazS a fi achizitionate, pentru achizipile a caror valoare estimate este mai mare de 200.000 lei, fara TVA, pentru produse §i servicii, respectiv 560.000 lei, fara TVA, pentru lucteri;

b) are obligapa de a consulta minimum trei operatori economici pentru achizipile a cSror valoare estimate este mai mare de 140.000 lei, fate TVA, pentru produse §i servicii, respectiv 300.000 lei, fate TVA, pentru lucteri, dar mai mica sau egala cu valoarea menponate la lit. a); dacS In urma consulterii autoritatea contractanta phme§te doar o oferta valabila din punctul de vedere al cerintelor solicitate, achizipa poate fi realizate;

c) are dreptul de a achizipona pe baza unei singure oferte dac£ valoarea estimate a achizipei este mai mica sau egala cu 140.000 lei, tete TVA, pentru produse §i servicii, respectiv 300.000 lei, tera TVA, pentru lucrari;

d) are dreptul de a plati direct. pe baza angajamentului legal, fate acceptarea prealabite a unei oferte, daca valoarea estimate a achizipei este mai mica de 9.000 lei, fate TVA. Cadrul legal specific:

^ Lcgca 98/2016 privind achizipile public© actualizat£;

Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizipe publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizipile publice cu modificarile si complet£rile ulterioare;

Ordonan^a de urgenja nr. 57/2019 privind Codul administrativ Termenul de depunere a ofertei tehnice si ofertei financiare: 23:01:2024, ora .14:00: Sursa de finantare: Administratia Fondului pentru Mediu si buget local;

Documentele ofertei vor fi semnate §i §tampilate pe fiecare pagina de catre ofertant sau reprezentantii legali ai ofertantului;

Daca plicul exterior nu este marcat conform specificatiilor anterioare, autoritatea contractanta nu Tsi asuma nici o responsabilitate pentru ratScirea ofertei.

Ofertele depuse dupa data limita, respectiv 23.01.2024, ora 14.00, vor fi declarate mtarziate si vor fi returnate fara a fi deschise.

Oferta poate fi modificata si retrasa pana la data limits de depunere a ofertelor;

Ofertele depuse dupS data limita vor fi declarate mtarziate si vor fi returnate fara a fi deschise. Data si ora deschiderii ofertelor: 23.01.2024. la ora 15.00 Entitatea contractanta are dreptul de decizie Tn selectarea ofertantului castigator fara a fi obligata sa prezinte justificari celorlalti ofertanti participanti la aceastS achizitie.

Informatii suplimentare:

Documentatia de atribuire se va solicita prin e-mail primaria stremt@yahoo.com sau de la sediul primariei.

Limba de redactare a ofertei: romana.

Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare.

Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. In urma desemnarii castigatorului, acestuia din urma se va solicita incarcarea ofertei in SEAP.

Garantia de buna executie este 5% din valoarea fara Tva a contractului.

Ofertele se vor depune la sediul Primariei Comunei Stremt , judetul Alba , localitatea Stremt , Str. Principal nr. 99 , Tn plic sigilat si stampilat, continand: Documentele de calificare. Propunerea tehnica, Oferta financiara, intr-un singur exemplar original pe care se va mentiona: „Oferta pentru achizitia directa in vederea atribuirii Contractului de lucrari: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA STREMT Jud. ALBA
Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata.
Intocmit,

Expert Achizitii Publice Stan lonela Ecaterina


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *