ANUNT Buget 2021

NR. 1852/06.04.2021 In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala In administratia publica, republicata, Primarul comunei Stremt propune spre dezbatere publica textul complet al Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Stremt pentru anul 2021. se aduce la cunostinta publica ce s-a initiat Citește mai mult…

Anunt indexare impozite si taxe

nr. 1631/29.03.2021ANUNTIn conformitate cu prevederile art.7 din L. Nr.52/2003 privind transparent decizionala in administra^ia publica, republicata, azi 29.03.2021 se aduce la cuno§tin{a publica anunjul de intense referitore la elaborarea urmatorului project de act normativ -Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor §i taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflate!’ de Citește mai mult…

Anunt concurs solutionare contenstatie

ANUNJT Comisia de solu{ionare a contestatiilor, constituita prin Dispozi{ia Primarului comunei Stremt, nr.21/17.02.2021, s-a Tntrunit in data de 16.03.2021 ora 10.00 pentru solutionarea contestatiei, Tnregistrata sub nr. 1266/15.03.2021 a candidatei Popa Crina luliana care a solicitat recorectarea lucrarii. in urma analizarii lucrarii scrise s-a constatat urm§toarele: ca urmare a recorectarii Citește mai mult…

Anunt privind Comisia de concurs constituita prin Dispozitia primarului comunei Stremt nr. 12

Comisia de concurs constituita prin Dispozitia primarului comunei Stremt nr. 12 din data de 03.02.2021, intrunita in data de 23.02.2021, in vederea selectarii dosarelor pentru participarea la concursul ce va avea loc in data de 25.02.2021, pentru ocuparea funcjiei de muncitor, calificat I masinist terasamente, in cadrul serviciului public local Citește mai mult…

Anunt privint emiterea somatiei si titlului executoriu privind Takacs Albert Csaba

Anunt privind emiterea somatiei si titlului executoriu privind Takacs Albert Csaba Privind emiterea somatiei §i titlului executoriu privind pe Takacs Albert Csaba cu domiciliu in mun.Hunedoara, jud.Hunedoara. In conformitate cu prevederile art.46 si 47 din Legea nr.207/2015 Codul de procedure fiscala, se aduce la cunostinta ca pentru debitorul Takacs Albert Citește mai mult…

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE MUNCITOR CALIFICAT I

 ROMÂNIA  JUDEŢUL  ALBA COMUNA  STREMŢ Nr. 451/01.02.2021 ANUNT CONCURSPENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE MUNCITOR CALIFICAT I In baza HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilireaprincipiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilorcontractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediatsuperioare a personalului contractual din sectorul bugetar , platit din Citește mai mult…