Consiliul local al comunei Stremt intrunit in sedinta ordinara in la data de

Avand Tn vedere prevederile:

a) art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completarile ulterioare;

c) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedure fiscala;

d) Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si presedintelui Institutul National de Statistics nr. 734/480/1003/3727/2015

Luand in considerare postarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a ratei infla{iei de 2.6% pentru anul 2020

Vazand raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Stremt precum si raportul Comisiilor de specialitate nr. 1,2 §i 3 din cadrul Consiliului Local al comunei Stremt privind indexarea impozitelor §i taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6%

Luand in considerare unul dintre scopurile asigurarii autonomiei locale care are la baza dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finantarea activitatilor stabilite Tn competenta acestor autoritati, -art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala Tn administrate

In temeiul – art.8, art. 129, alin. (4) lit.c , art.289 art. 139 alin 3 lit a art.196 alin. 1 lit.a si art. 198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE

Art. 1. – (1) Impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, pe anul 2022, se stabilesc prin indexarea cu rata inflatiei de 2.6% conform anexelor prezentei hotarari.

(2) Tabloul cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa caz, de catre Consiliul Local al comunei Stremt, sunt prevazute Tn Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. (I)lmpozitul pe cladiri, impozitul pe teren §i impozitul pe mijloacele de transport sunt create fiscale anuale, care se platesc Tn doua rate egale, pana la 31 martie §i 30 septembrie inclusiv.

(2)Pentru neplata la termenele enunjate la alin.(1), contribuabilii datoreaza majorari de Tntarziere stabilite potrivit reglementarilor legale Tn vigoare.

Art.3. Impozitul anual pe cladiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluia§i buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plate§te integral pana la primul termen de plata.

Art.4. In cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice, pentru plata cu anticipate pana la data de 31.03.2022 a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren §i a impozitului pe mijloacele de transport, se acorda o bonificatie in cuantum de 10%.

Art.5 Se aproba criteriiile §i procedurile privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri folosita ca domiciliu §i/sau alte cladiri aflate Tn proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevtzute la art.3 alin 1 lit.b §i art. 4 alin 1 din Legea nr.341/2005 cu modificarile §i completarile ulterioare §i pe terenurile aferente cladirii de domiciliu §i/sau alte terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor previzute la art.3 alin 1 lit.b §i art. 4 alin 1 din Legea nr.341/2005 cu modificarile §i completarile ulterioare astfel cum sunt redate Tn Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art.6 Se aproba criteriiile §i procedurile privind achitarea taxei pentru eliberarea, prelungire §i reavizare acord de reabilitare a drumurilor publice astfel cum sunt redate Tn Anexa 3 la prezenta hotarare

Art.6 Se aproba lista facilitator fiscale acordate contribuabililor din comuna Stremt, pentru impozitele §i taxele datorate de ace§tia Tn anul 2021, astfel cum este redata Tn Anexa 5 la prezenta hotarare.

Art.7 Se aproba scutirile la plata impozitelor §i taxelor locale conform anexei 6 la prezenta hotarare

Art.8 Aducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei Stremt prin aparatul de specialitate al sau.

Art.9 Prezenta hotarare se va comunica Institufiei Prefectului Judefului Alba, Primarului comunei Stremt , compartimentului de specialitate din cadrul Primariei §i se va afisa la sediul §i pe site-ul primariei comunei Stremt §i se va publica pe si poate fi atacata Tn termen de 30 de zile.