Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 20.02.2021

Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.1960/12.04.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea pe scolile pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.03-SI 03.2021 Tnsotit de referatul de aprobare nr.1962/12.04.2021.2021 Avand in vedere :

  • solicitarea Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Stremt nr. 404/09.04.2021 inregistrata sub nr.1930/09.04.2021

-Raportul compartimentului de specialitate nr. 1961/12.04.2021 prin care se propune decontarea navetei cadrelor didactice conform HG 569/2015

  • Avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Stremt nr. 1 ,2 si 3
  • prevederile art. 105 alin. 2 lit. f, art. 276 si art. 304 alin 14 a Legii

educatiei nr. 1/2011 . . A …….

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica

In temeiul prevederilor art.8,art. 129 alin. (2) lit. a si alin. 6 lit. b art.139 alin (1) art.196 lit.a si art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE

Art 1 Aproba decontarea cheltuielior de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.03-31.03.2021 – in cuantum de 2232.69 lei.

K Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului

Alba Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului financiar- contabil , Scolii Gimnaziale Stremt se va afi§a la sediul Primariei comunei Stremt si poate fi atarata in termen de 30 de zile la instant de contencios administrativ.