Consiliul local al comunei Stremt, intrunit in sedinta ordinara in data de 20.04.2021

In conformitate cu prevederile

-Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale,

-Legii nr 15/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021

-art.6, 7din Legea nr.52/2003 privind transparenja decizionala in administratia publica locala

Luand in dezbatere:

-referatul de aprobare nr. 1965/12.04.2021 si proiectul de hotarare nr. 1963/12.03.2021 avizat favorabil de catre Comisiile de specialitate nr.1, 2 §i 3 din cadrul consiliului local,

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Stremt nr.1964/12.04.2021 ,

Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba-nr.ABG-STZ 3340/18.03.2021 cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor , aprobate prin Legea nr.15/2021, pentru bugetul pe anul 2021 §i estimable pe anii 2022-2024 la nivelul comunei Stremt,

Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba-nr.ABG-STZ 3761/31.03.2021 cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru pentru finantarea cheltuielilor descentralizate , pentru bugetul pe anul 2021 §i estimable pe anii 2022-2024 la nivelul comunei Stremt,

  • Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba-nr.ABG-STZ

3277/16.03.2021 cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate §i pentru echilibrarea bugetelor locale la nivelul comunei Stremt,

  • Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba-nr.ABG-STZ

4290/13.04.2021 cu privire la repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri la nivelul comunei Stremt,

  • Adresa Consiliului Judetean Alba nr 8302/DDB//VII/2/E/11/12.04.2021 privind repartizarea sumei corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimate a se

incasa la bugetul de stat precum §i pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri judefene §i comunale, pe anul 2021

In temeiul – art.8, art. 129, alin. (2) §i (4), lit.a art. 139 alin 3 lit a, art.196 alin.1 lit.a si art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:

Art.I.Aproba bugetul local al comunei Stremt pentru anul 2021 conform anexei nr.1 parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2 Aproba lista de investitii pentru anul 2021 conform anexei nr.2 parte integranta a prezentei hotarari

Art.3 Se aproba constituirea in anul 2021 a excedentului bugetului local rezultat din sectiunea de dezvoltare la 31.12.2020 in suma de 865977,46 lei.

Art. 4 Se aproba utilizarea in anul 2021 a excedentului in suma de 115.000 lei ramas din fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare.

Art. 5 Se aproba utilizarea in anul 2021 a excedentului in suma de 750977,46 lei pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se Tnsarcineaza dl Popa Traian §tefan primarul comunei Stremt, jud.Alba

Art.7- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba, Primarului comunei Stremt. compartimentului de specialitate din cadrul Primariei ,se va afisa la sediul §i pe site-ul primariei comunei Stremt §i se va publica pe si poate fi atacata Tn termen de 30 de zile.