HOTARAREA NR. 44/07.06.2021

privind predarea cStre Ministerul DezvoltSrii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Invest^ “C.N.I.” S.A., a amplasamentului §i asigurarea condipor in vederea executSrii obiectivului de invest^ Project pilot – Construire „SalS de sport scolarS” din sat

Stremt, nr.116 B, comuna Stremt, judejul Alba”
Consiliul Local al comunei Stremt Tntrunit in sedinta extraordinary cu convocare de TndatS, Tn data de 07.06.2021

Luand in dezbatere:

  • proiectul de hotarare nr.2943/8/04.06.2021 initiat de primarul comunei Stremt;
  • raportul de specialitate cu nr.2944/04.06.2021, al compartimentului de specialitate cu privire la predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationals de Invest^ “C.N.I.” S.A., a amplasamentului §i asigurarea condipor in vederea executSrii obiectivului de investifii Project pilot – Construire „SalS de sport scolarS” din sat Stremt, nr.116 B, comuna Stremt, judetul Alba”

-referatul de aprobare nr.2945/04.06.2021 avizul comisiilor de specialitate nr 1,2 §i 3 din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile:

  • Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind Tnfiintarea Companiei Nationale de lnvestitii“C.N.I.” S.A cu modificSrile si completSrile ulterioare;

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionalS Tn administrap publics

In temeiul prevederilor art. 129 alin.7 lit.a si f, art.139 si art.196 alin. lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate cu modificSrile si completSrile ulterioare.
HOTARA§TE:
Art.1. Se aprobS predarea cStre Ministerul DezvoltSrii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationals de Invest^ “C.N.I.” S.A., pe bazS de protocol, a terenului situat Tn sat Stremt, nr.116 B, comuna Stremt, judetul Alba, aflat Tn proprietatea comunei comunei Stremt Tn suprafatS de 2614 mp, identificatS potrivit CSrtii funciare nr. 70652, nr. topo 647/2/1, liber de orice sarcini, Tn vederea §i pe perioada realizSrii de cStre „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investijii Proiect pilot – Construire „SalS de sport scolarS”, din sat Stremt, nr.116 B, comuna Stremt, judetul Alba”;

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementSrilor Tn vigoare;

Art.3. Se aprobS asigurarea finantSrii de cStre Consiliul Local al comunei Stremt, judetul Alba a cheltuielilor pentru racordurile la utilitSti (electrics, apS, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4. Consiliul Local al comunei Stremt se obliga sa asigure, Tn conditiile legii, suprafejele de teren necesare pentru depozitarea §i organizarea §antierului;

Art.5. Consiliul Local al Comunei Stremt se obliga ca, dupa predarea amplasamentului §i a obiectivului realizat, sa mentina destinajia acestuia §i sa Tl intrejina pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6. Se Tmputerniceste Primarul Comunei Stremt, domnul Popa Traian Stefan, Tn vederea semnarii protocolului de predare – primire ce decurge din aceasta Hotarare.

Art.7. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetul Alba , primarului comunei Stremt, Companiei Nationale de Investitii si se va afisa la sediul §i pe site-ul Primariei comunei Strem{.

Art.8 Prezenta hotarare poate fi atacata in termen de 30 de zile la instanta de contencios administrate
CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL BUDA OLIMPIA VIORICA