HOTArAREA NR.39/27.05.2021

privind aprobarea contului de executie a bugetului local si execujia bugetului institujiilor publice si activitajilor finanjate integral din venituri proprii §i subvenjii

pentru trimestrul I anul 2021
Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in §edinta ordinara la data de

27.05.2021

Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.2718/20.05.2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local si executia bugetului institu|iilor publice si activitafilor finanjate integral din venituri proprii §i subvenjii pentru trimestrul I anul 2021

Avand in vedere referatul de aprobare nr.2728/20.05.2021 Tnsojit de raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei Stremt NR.2723/20.05.2021 precum si Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1, 2 si 3 din cadrul Consiliului local al comunei Stremt;

In conformitate cu:

  • art. 19 lit.d din Legea nr.500/2002, privind finanjele publice, cu modificarile §i completarile ulterioare;
  • art.80, alin.1, lit.a §i b §i ale art.57, alin.1, lit.a §i b din Legea nr.273/2006 privind finanjele publice locale;
  • art.39 alin.1 lit.c din Legea contabilitajii nr.82/1991
  • art. 49 alin. (12), art. 57, art. 58 lit. b) din Legea nr. nr. 273/2006 cu privire la finanjele publice locale;

Ordinul 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenja decizionala Tn administrajia publica

In temeiul – art.8, art. 129, alin. (2) §i (4), lit.a art. 139 alin 3 lit a, art.196 alin.1 lit.a si art. 198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARA§TE:
Art. 1. Se aproba execujia bugetului local pentru trimestrul I anul 2021 a comunei Stremt pentru sectiunile de dezvoltare si funcjionare a comunei Stremt COD 02, conform Anexei nr. 1 , parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se Tncredinjeaza Primarul comunei Stremt prin compartimentul de specialitate

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetul Alba primarului comunei Stremt * Compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Stremt si se va afisa la sediul §i pe site-ul Primariei comunei Stremt.

Art.4 Prezenta hotarare poate fi atacata in termen de 30 de zile la instanta de contencios administrativ.