HOTARAREA NR. 37/13.05.2021

privind stabilirea taxei de salubrizare si Tncheierea unui act aditional la contractu! de prestari servicii de salubrizare a comunei Stremt nr.9/428/29.01.2018

Consiliul Local al comunei Stremt Tntrunit in sedinta extraordinary cu convocare de Tndata, Tn data de 13.05.2021

Luand in dezbatere:

-adresa nr.5203/2021 a SC Polaris M Holding SRL privind fundamentarea tarifelor pentru colectarea si transports deseurilor municipale la depozitul ecologic CMID Galda de Jos

  • proiectul de hotarare nr.2520/2/11.05.2021 initiat de primarul comunei Stremt;
  • raportul de specialitate cu nr.2522/11.05.2021 , al compartimentului de specialitate cu privire la stabilirea taxei de salubrizare si Tncheierea unui act aditional la contractul de prestari servicii de salubrizare a comunei Stremt nr.9/428/29.01.2018

-referatul de aprobare nr.2524/11.05.2021 din care reiese ca stabilirea taxei de salubritate se face Tncepand cu luna iunie 2021 .

  • avizul comisiilor de specialitate nr 1,2 §i 3 din cadrul Consiliului Local;

Tn conformitate cu prevederile:

-art.5 din Ordinul nr 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor

  • art.9, alin. 3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitafi publice cu modificarile si completarile ulterioare

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala Tn administratia publica

Tn temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c) si d) si ale alin. 6, lit. a), pet. 14, art.45 alin. 3, precum si art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republican cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTArA§TE:
Art.1. Tncepand cu luna iunie 2021 si pana cand operatorul regional desemnat pentru Lotul 1 Tsi va Tncepe acivitatea cuantumul taxei de salubrizare Tn cazul persoanelor fizice este de 7,79 lei/persoana /luna fara TVA respectiv 9,27 lei/persoana/luna cu TVA, iar pentru persoanele juridice este de 126,88 lei/mc faraTVA respectiv 150,99 lei/mc cu TVA . Taxa se calculeaza pentru fiecare persoana care locuieste pe raza comunei Stremt si se impune conform regulamentului.

Art.2. Se aproba Tncheierea unui act aditional la contractul de prestari servicii de salubrizare a comunei Stremt nr.9/428/29.01.2018 Tn sensul modificarii pretului contractului.

Art.3 lmputernice§te pe primarul comunei Stremt sa semneze actul aditional la contractul de prestari servicii de salubrizare Tn condipe stabilite la art.1 din prezenta hotarare.

Art.4. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetul Alba , primarului comunei Strem{ , Compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Stremt si se va afisa la sediul §i pe site-ul Primariei comunei Stremt.

Art.5 Prezenta hotarare poate fi atacata in termen de 30 de zile la instanta de contencios administrate