HOTARIREA NR. 36/13.05.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Consiliul local al comunei Stremt, jude^ul Alba, Tntrunit Tn sedinta extraordinary cu convocare de indata din data de 13.05.2021

In conformitate cu prevederile dispozitiilor art. 123 alin 1 din OUG nr.57/2019 prvind Codul administrate.

Tn temeiul art.139 alin. 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modoficarile si completarile ulterioare
hotAra§te
Art I.AIege presedinte de sedinta pe d-l consilier Luca Vasile.

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Alba, celui Tn cauza si se va afisa la sediul §i pe site-ul Consiliului local Stremt.