HOTARAREA NR.26/25.03.2021

Privind aprobarea instrumentarii dosarului tehnic – Schemei de ajutor de stat “Servicii de Silvomediu, Servicii Climatica si Conservarea Padurilor, pentru suprafata de padure de 506.06 ha, aferenta masurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatic si conservarea padurilor, submasura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020

sesiunea 4

Consiliul local al comunei Stremt, intrunit in sedinta ordinara in data de 25 martie 2021, avind in vedere:

• proiectul de hotarire nr.1531/24.03.2021 Tntocmit de catre d-nul primar al comunei Stremt,

• Raportul compartimentului de specialitate nr. 1532/24.03.2021

• Referatul de aprobare nr. 1533/24.03.2021

• art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;

• art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

• art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;

• art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;

• art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

• art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Constatand necesitatea instumentarii proiectului SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT-„SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE §l CONSERVAREA PADURILOR”, AFERENTA MASURII 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE §l CONSERVAREA PADURILOR”, SUBMASURA 15.1 „PLATI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIUT.N.D.R. 2014-2020

• dispozitiile art.36 alin.6 lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicata, legea administratiei publice locale

• raportul si avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) §i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare.

HOTARASTE;

Art. 1. Se aproba instrumentarea dosarului tehnic SCHEMEI DE AJUTOR DE

STAT: „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE §1 CONSERVAREA PADURILOR”, pentru suprafata de 506.06 ha padure, aferenta masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice §i conservarea padurilor”, submasura 15.1 ..Plaji pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020 .sesiunea 4

Art. 2, Autoritatile administratiei publice locale se angajeaza sa mentina angajamentul de silvomediu si sa respecte cerintele specifice pachetului de silvomediu, pe o perioada de 5 ani de data semnarii cererii de sprijin.

Art. 3. Se desemneaza, reprezentant legal si imputernicit legal in relatie cu APIA, domnul Popa Traian Stefan, primar al comunei Stremt, pentru accesarea schemei de ajutor de stat” Servicii de silvomediu, servicii climatice §i conservarea padurilor”, aferenta Masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice §i conservarea padurilor”, Submasura 15.1 „Pla^i pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014-2020 sesiunea 4.

Art. 4. Aducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei Stremt, prin compartiemntele de specialitate.

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului cgeneral al comunei Stremt, Tn termenul prevazut de lege, primarului comunei Stremt si prefectului judetului Alba si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei.