DISPOZITIA NR. 43/06.04.2021 Primarul comunei Stremt, judetul Alba;

Avand in vedere prevederile art. 133, alin.1, 134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
DISPUNE
Art. 1. Convoaca Consiliul Local al comunei Stremt in sedinta extraordinara cu convocare de Tndata la data de 08.04.2021 ora 1000, la sediul primariei comunei Stremt.

Art.2. Sedinta va avea locTn sala de sedinte proprie

Art.3.Proiectul ordinii de zi este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.4. Materialele inscrise Te proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor Consiliului Local al comunei Stremt in format letric, prin comunicare la domiciliu si in format electronic

Art.5. Proiectele de hotarari, Tnsotite de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stremt si anume

Comisia nr.1 – pentru agricultura, activitati economico financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism

Comisia nr.2 pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia sociala, protectia copilului

Comisia nr.3 juridica si discipline

Art.6. Asupra proiectelor de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi exista posibilitatea formularii si depunerii de amendamente de fond sau de forma .

Art.7. Prezenta dispozitie se va comunica:lnstitutiei prefectului Alba;Se va face publica prin afisare la avizerul §i pe site-ul institutiei;