hcl 77 rectificare buget

HOTARAREA NR 77/30.09.2021 Consiliul Local al comunei Stremt , Tntrunit Tn §edinta ordinarS din data de 30.09.2021 Avand Tn vedere propunerea Primarului comunei Stremt , in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.4701/21.09.2021 si referatul de aprobare inregistrat sub nr.4703/21.09.2021 -raportul nr.4702/21.09.2021 Tntocmit de comparimentul de specialitate din cadrul Citește mai mult…

hcl 74 decont transport cadre didactice

HOTARAREA NR.74/30.09.2021 Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.08-31.08.2021 Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.4543/14.09.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de Citește mai mult…