Consiliul Local al comunei Stremt, intrunit in sedinta ordinara la data de 20.04.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr. 1829/06.04.2021 privind inscrierea in domeniul privat a unor bunuri proprietatea a comunei Stremt, Tnsotit de referatul de aprobare nr.1881/07.04.2021.

Avand in vedere referatul nr. 1880/07.04.2021 intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei comunei Stremt, precum si Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr.1,2 §i 3 din cadrul Consiliului local al comunei Stremt

In conformitate cu prevederile art.8 alin.1, ale HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor si ale L. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare (republicata)

Vazand H.G. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

In temeiul art.129 alin.(1),alin.(2) lit.c, art.139 alin.(1) §i art.196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art. 1. Aproba inscrierea in domeniul privat al Comunei Stremt in Cartea Funciara noua Stremt pe nr. topo. 3363/10 Tn teren neproductiv in suprafata de 372 mp

.Art. 2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetul Alba , primarului comunei Stremt , Compartimentului urbanism administrarea domeniului public §i privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Stremt si se va afisa la sediul §i pe site-ul Primariei comunei Stremt.

Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacata in termen de 30 de zile la instanta de contencios administrativ