HOTARAREA NR. 45/30.06.2021 privind aprobare Nomenclatorului stradal al comunei Stremt
Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinja ordinara la data de 30.06.2021

Avand in vedere:

  • proiectul de hotarare nr 3075/15.06.2021 msojit de referatul de aprobare nr. 3083/15.06.2021 §i referatul compartimentului de specialitate nr.3079/15.06.2021

-avizul comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3 din cadrul Consiliului local ala comunei Stremt

-Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarole si completarile ulterioare,

  • art.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Judetului Alba, precum §i al municipiilor, ora§elor §i comunelor din judetul Alba, cu modificarile §i completarile ulterioare, Anexa nr. 68 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt.

art.453 din Legea nr.227/2019 -Codul fiscal, cu modificarile si completarile

ulterioare ;

  • Art. 1-3 din HG nr.777/2016 privind structura, organizarea §i funcjionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale

-art.3 din OG nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

Vazand avizul nr 8/10.06.2021 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a judetului Alba, Tnregistrat la Primaria comunei Stremt sub nr.3035/14.06.2021 prin care se avizeaza favorabil proiectul privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Stremt -art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala Tn administratia public^

In temeiul art.8, art.129 alin.(1),alin.(2) lit.c, art.296 alin.2 , art.139 alin. (3) lit.g) §\ art 196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Comunei Stremt adpta prezenta
hotArAre

Art. 1 Se aproba atribuirea de denumiri a trei strazi din satul Stremt, si unei strazi din satul Geomal, conform Anexelor 1-2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba completarea Nomenclatorului stradal al comunei Stremt conform anexelor 1-2.

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judejului Alba, Primarului comunei Stremt , compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei , OCPI Alba, ISU „Unirea„Alba, SPCLEP Teius, CN Posta Romana, SC APA CTTA Alba, SC CPL CONCCORDIA, SC TELEKOM, ELECTRICA SA, AEP §i se va afisa la sediul §i pe site-ul primariei comunei Stremt §• se va publica pe si poate fi atacata Tn termen de 30 de zile