HOTARAREA NR.23/ 25.03.2021

privind aprobarea criteriilor, cuantumului §i a numarului de burse acordate elevilor din Tnvatamantul preuniversitar de stat din comuna Stremt in semestrui II

anul §colar 2020-2021
Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in §edin{a ordinara din data de 25.03.2021

Avand in vedere adresa nr 15599/2020 a Institutei Prefectului Judetul Alba, adresa nr.262/02.03.2021 a Scolii Gimnaziale Stremt proiectul de hotarare nr. 1256/15.03.2021 Tnsotit de referatul de aprobare nr. 1262/15.03.2021 §i raportul nr. 1259/15.03.2021 intocmit de compartimentul Financiar contabil prin care se propune aprobarea criteriilor, cuantumului §i a numarului de burse acordate elevilor din Tnvatamantul preuniversitar de stat din comuna Stremt Tn semestrui II anul §colar 2020-2021 precum si avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 §i 3 din cadrul consiliului local al comunei Stremt

  • prevederile art.105 alin.2 lit.d) din Legea nr.1/2011 ,legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.

-prevederile art.3 si art.4 din Ordinul MECTS nr. 5576/01.11.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.

  • art.129 alin.2 lit.d) si alin.7 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare HG 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu §i de ajutor social pentru elevii din Tnvatamantul preuniversitar de stat, cu frecvenja, care se acorda Tn anul §colar 2020-2021

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenja decizionala Tn administratia publica

In temeiul prevederilor art. 8, art.129 alin. (2) lit. a si alin. 6 lit. b art.139 alin.(1) §i art.196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare
HOTArA§TE:
Art.la) Se aproba numarul si cuantumul burselor de merit , ale burselor de studii,burselor sociale acordate elevilor din Tnvatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolii Gimnaziale Stremt pentru semestrui II al anului scolar 2020-2021 dupa cum urmeaza:

200lei/elev/luna – pentru bursele de merit ,se acorda 14 burse;

100 lei/elev/luna – pentru bursele de studiu.se acorda 10 burse;

100 lei/elev/luna – pentru bursele sociale.se acorda 10 burse; b) Criteriile specifice de acordare a burselor de merit,a burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual in consiliile de administratie ale Scolii Gimnaziale Stremt, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.

Art.2. Sumele alocate pentru finatarea cheltuielilor privind acordarea burselor prevazute la art.1 din prezenta Hotarare, se regasec Tn bugetul local la capitolul 65.02 – Tnvatamant .titlul 59.01.

Art.3.Se Tmputerniceste cu ducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari Primarul comunei Stremt, Tn calitate de ordonator principal de credite si compartimentul financiar contabil.

Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba.Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului financiar- contabil , Scolii Gimnaziale Stremt se va afi§a la sediul Primariei comunei Stremt si poate fi atacata in termen de 30 de zile la instanta de contencios administrativ.