ANUNJT

Comisia de solu{ionare a contestatiilor, constituita prin Dispozi{ia Primarului comunei Stremt, nr.21/17.02.2021, s-a Tntrunit in data de 16.03.2021 ora 10.00 pentru solutionarea contestatiei, Tnregistrata sub nr. 1266/15.03.2021 a candidatei Popa Crina luliana care a solicitat recorectarea lucrarii.

in urma analizarii lucrarii scrise s-a constatat urm§toarele: ca urmare a recorectarii

lucrarii de la proba scrisa, respectiv a analizarii consemnarii rSspunsurilor la interviu, candidata declarata initial „respins” nu obtine cel putin punctajul minim pentru promovarea probei scrise

Comisia anunja rezultatul contestatiei Respins Pe cale de consecinta, contestajia domnisoarei Popa Crina luliana este respinsS, din urmStoarele considerente: nu a obtinut punctajul minim pentru promovarea probei scrise, obtinand un punctaj de 43,67 puncte.