ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  ALBA
 COMUNA  STREMŢ
 Nr. 451/01.02.2021

ANUNT CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE MUNCITOR CALIFICAT I

In baza HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor
contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar , platit din fonduri publice
, publicata in monitorul Oficial , Partea I nr. 221 din 31.03.2011 ,
Primaria comunei Stremţ, judetul Alba, organizeaza concurs in data de
25.02.2021, ora 10,00 proba scrisa si interviu in data de 01.03.2021, ora 10 pentru
ocuparea unui post contractual de executie pe durata nedeterminata contractuala de
executie muncitor calificat I mașinist mașini terasamente, in cadrul serviciului public
local de interventii in caz de inundatii, dezapeziri si intretinere drumuri si strazi situate
pe teritoriul comunei Stremt durata nedeterminata .
Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii generale si conditii specifice :
1. Conditii specifice Poseda permis de conducere categoria “A,B,
C, E”, condiții specifice: atestat buldoexcavatorist și vechime în
muncă pe utiliaje terasamente(buldoexcavator) minim 3 ani ,
2. Concursul va consta in :
3. 1.Proba scrisa
a.)Data si ora desfasurarii : 25.02.2021, ora 10,00
b.)Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Stremţ ,sala de sedinta .
3.2. Interviu /proba practica
a.)Data si ora desfasurarii :01.03.2021, ora 10,00 ,
b.) Locul desfasurarii : Sediul Primariei comunei Stremţ. Probele sunt
eliminatorii , punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte.
c) Dosarele
4. Bibliografie :
4.1.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.
4.2. Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004, cu modificarile si completarile
ulterioare
4.3.O.U.G. nr. 195/2002 r.1privind circulatia pe drumurile publice , cu
modificarile si completarile ulterioare
4.4..HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare.
5. Cotinutul dosarului de concurs :
1. Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de
concurs care va contine urmatoarele documente :
a) Cerere de inscriere la concurs adresata Primarului comunei
b) Copie act de identitate , sau orice alt document care atesta
identitatea , potrivit legii , dupa caz ;
c) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care
atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia
publica ;
d carnetul de munca sau , dupa caz , adeverintele care atesta
vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor , in copie ;
e) Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate fizica si
psihica, corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior delurarii concursului de
catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatiile sanitar abilitate .
g) Curiculum vitae ;
2 .Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate contine , in
clar , numarul , data , numele emitentului si calitatea acestuia , in formatul standar
stabilit de Ministerul Sanatatii .
3.In cazul documentului prevazut la alin (1) lit. e , candidatul declarat
admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declaratie pe propria
raspundere ca nu are antecedente penale , are obligatia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar , cel mai tarziu pana la data desfasurarii
primei probe a concursului .
4 .Actele prevazute la alin 1 lit. b-d vor fi prezentate si in original in
vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .
5. Date de contact .
Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei Stremţ
judetul Alba pana in data de 22.02.2021 ora 15 :00.
Pentru informatii suplimentare puteti sa ne contactati la telefon
0258/8481011

PRIMAR,
POPA TRAIAN ŞTEFAN