Instiintare organizare concurs
Titlu concurs: PRIMARIA COMUNEI STREMT, judetul ALBA, publica anuntul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) si art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Data solicitata de publicare a anuntului: 21.11.2023 [ J Solicitam reprezentant ANFP Tn comisia de concurs

Functia publica scoasa la concurs:

 • Consilier achizitii publice, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE – 269873

Data, ora si locul desfasurarii probei scrise

21.12.2023 10:00, PRIMARIA COMUNEI STREMT

Perioada de depunere a dosarelor 21.11.2023 – 11.12.2023

Perioada selectie dosare concurs: In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de ^epunere a dosarelor.

Perioada depunere contestatie la selectie: in termen de cel mult 24 de ore de la data afi§arii rezultatului selec^iei dosarelor.

Perioada solutionare contestatii la selectie: in termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestation

Conditii de participare

Conditii specifice pentru ocuparea postului

Pentru Consilier achizitii publice – 269873 – Clasa I, Grad asistent, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

Domeniu de studiu: §tiinte sociale (Domeniul fundamental), §tiir>te juridice (Ramura de $tiinta)

Not5: Responsabilitatea privind legalitatea $i coreaituciinea informat«ilor din con;inutul anunfulu/ de concurs publicat pe site-ul Agenfiei $i Tncadrarea tr temeiurile legale prevazute de acteie normative apartin ‘n exclusivitate autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

ID 22772 – Versiune 5 – 31.10.2023 08:36

Vechime minima in specialitatea studiilor 1 an
Durata timp de munca: 8h/zi – 40h/saptamana

Bibliografie $i tematica

 1. Constitufia Romaniei, republicata cu tematica CAPITOLELE II si III
 2. Ordonanfa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea $i sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica ARTICOLELE 1-30

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de $anse si de tratament Tntre femei $i barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica ARICOLELE 1-40

 1. Titlul I si II ale partii a Vl-a din Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile $i completarile ulterioare

cu tematica ARTICOLELE 365-537

 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile $i completarile ulterioare cu tematica PARTEA a-V-a
 2. LEGEA NR.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica ARTICOLELE DE LA 1 LA 240
 3. HOTARAREA DE GUVERN NR 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiztie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice ,cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica ARTICOLELE DE LA 1 LA 170

 1. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica ARTICOLELE DE LA 1 LA 117

 1. HOTARAREA DE GUVERN NR.867/2016 pentru aproibarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilore referitoare la atribuirea contractelor de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica ARTICOLELE DE LA 1 LA 110

Persoane de contact:
VAJASDI PILT, MARIA, CONSILIER SUPERIOR, 0258848527, 0258848302, primaria_stremt@yahoo.com
Functie (Conducator institutie): PRIMAR

Nume Prenume: POPA TRAIA STEFAN

Semnatura


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *