PROCEDURA
privind esalonarea la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local si esalonari la plata majorarilor de intarziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonare
In temeiul art.184 si art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba procedura de acordare a inlesnirilor la plata a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local, dupa cum urmeaza:

Art.1 – Beneficiarii esalonarii

Prezenta procedura se aplica contribuabililor persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare, pentru o perioada de cel mult 5 ani.

Art.2 – Obiectul esalonarii

(1) In scopul esalonarii la plata, sunt asimilate obligatiilor fiscale:

a. Amenzile de orice fel administrate de organul fiscal al Comunei Stremt;

b. Creantele bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organului fiscal al Comunei Stremt, potrivit legii, inclusiv creantele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

(2) Esalonarea la plata nu se acorda pentru:

a. Obligatii fiscale care au facut obiectul unei esalonari acordate in temeiul prezentei proceduri si care si-a pierdut valabilitatea;

b. Obligatti fiscale care au scadenta si/sau termenul de plata dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscal, anexat cererii de esalonare la plata;

c. Obligatii fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii;

d. Obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscal anexat cererii de esalonare la plata, sunt suspendate in conditiile art.14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.3 – Perioada de esalonare la plata pentru persoanele juridice:

• Pentru sumele cuprinse intre 5000 lei-25.000 lei perioada de esalonare este de 6 luni;

• Pentru sumele cuprinse intre 25.001 lei-50.000 lei perioada de esalonare este de 1an;

• Pentru sumele cuprinse intre 50.001 lei-75.000 lei perioada de esalonare este de 18 luni;

• Pentru sumele peste 75.001 lei-2 ani.

Art.4 – Conditii de acordare

(1) Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. Situatia fiscala a contribuabilului sa corespunda cu realitatea, respectiv sa fie conforma cu inregistrarile efectuate in evidenta fiscala;

b. Sa aiba constituita garantia potrivit art.7 din procedura. Garantia se constituie in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii Deciziei de acordare a esalonarii la plata, intocmita conform Anexei nr.6 la prezenta procedura. La cererea temeinic justificata a debitorului, se poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile;

c. Sa nu se afle in procedura insolventei;

d. Sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare;

e. Sa nu li se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita;

f. Sa aiba depuse toate declarable fiscale, potrivit legii, conditie care trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului fiscal prevazut la art.5, alin.(3), lit.a., pct. iii si art.5, alin.(3), lit.b., pct.iii;

Art.5 – Cererea de acordare

(1) Cererea de acordare a esalonarii la plata, intocmita conform Anexei nr.1 sau Anexei nr.2, dupa caz, la procedura, se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin posta cu confirmare de primire.

(2) Cererea de acordare a esalonarii la plata se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, prin emiterea unei Decizii de aprobare sau respingere a esalonarii.

(3) Cererea de acordare a esalonarii la plata va cuprinde urmatoarele:

i. Datele de identificare ale contribuabilului: denumire, numele reprezentantului /reprezentantilor legal/legali sau imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, adresa e-mail, nr. telefon/fax, cont bancar;

ii. Perioada pentru care se solicita esalonarea, exprimata in luni;

iii. Suma totala pentru care se solicita esalonarea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe si alte sume datorate bugetului local si in cadrul acestora, defalcata pe obligatii fiscale principale si accesorii, dovedite prin Certificatul de atestare fiscal emis la data depunerii cererii si anexat acesteia;

iv. Copia ultimei situatii financiare anuale depuse la organismele din structura ANAF;

v. Situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale;

vi. Copia ultimei balante de verificare;

vii. Bunurile mobile aflate in proprietatea contribuabilului care se ofera drept garantie;

viii. Bunurile imobile care se ofera drept garantie, proprietate a contribuabilului sau aflate in proprietatea unei terte persoane, insotite de un extras de carte funciara, eliberat in ultimele 15 zile anterioare depunerii cererii;

ix. In situatia in care se ofera drept garantie bunuri imobile aflate in proprietatea unor terte persoane, la cererea de esalonare se va anexa o Declaratie data de terta persoana, autentificata de catre un notar public, din care sa rezulte ca aceasta este de acord sa ofere drept garantie, pe perioada esalonarii, bunul imobil detinut si sa semneze contractul de ipoteca ce va fi intocmit in acest sens;

x. Garantia se constituie in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii Deciziei de acordare a esalonarii la plata. La cererea temeinic justificata a debitorului, se poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile. Garantiile

constituite, reprezentand bunuri mobile sau imobile, vor fi insotite de raportul de evaluare a acestora, intocmit dupa primirea Deciziei de acordare a esalonarii la plata;

xi. In cazul esalonarii la plata de pana la 20.000 lei in cazul persoanelor juridice nu este necesara constituirea de garantii;

xii. Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legali din care sa reiasa ca societatea nu se afla in procedura insolventei;

xiii. Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legali din care sa reiasa ca societatea nu se afla in dizolvare potrivit prevederilor legale;

xiv. Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului / reprezentantilor legali din care sa reiasa ca nu li s-a stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara si/sau daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata;

xv. Declarable pe propria raspundere de la pct.xii, xiii si xiv se vor fi intocmite conform Anexei nr.3 la prezenta procedura;

xvi. Data si semnatura contribuabilului;

Art.6 – Modul de solutionare a cererii

(1) Cererea contribuabilului se analizeaza de catre o comisie constituita in acest scop printr-o dispozitie a Primarului Comunei Stremt. Comisia va obtine Certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului, in cazul persoanelor juridice;

(2) Comisia va intocmi un Referat, conform Anexei nr.4 la prezenta procedura, cu propunerea de aprobare sau respingere a esalonarii in termen de cel mult 20 zile de la data primirii cererii, pe care il va inainta Biroului Taxe si Impozite Locale.

(3) In termen de cel mult 10 zile de la primirea Referatului, Biroul Taxe si Impozite Locale va emite Decizia de aprobare sau respingere a cererii de esalonare, conform Anexei nr.6 la prezenta procedura;

(4) Prin Decizia de aprobare a esalonarii se stabilesc:

a. Perioada de esalonare;

b. Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare ce se stabilesc prin grafice de esalonare, care fac parte integranta din hotararea de esalonare la plata; conform anexei nr. 8

(5) Cererea se solutioneaza prin Decizie de respingere, in oricare din urmatoarele situatii, care nu sunt prevazute in mod limitativ:

a. Nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute in prezenta procedura;

b. Cererea si documentele aferente nu contin nici o modificare fata de conditiile de acordare a esalonarii la plata dintr-o cerere anterioara care a fost respinsa;

(6) In cazul in care contribuabilul depune pe langa cererea de esalonare la plata si documente justificative din care reiese ca sumele de plata sunt diferite de sumele din certificatul de atestare fiscal emis la data depunerii cererii, se va intocmii un process verbal de punere de accord intre contribuabil si biroul impozite si taxe locale, conform Anexei nr. 5.

Art.7 – Garantii

(1) Garantiile, in cazul persoanelor juridice, care se accepta pot consta in:

a. Mijloace banesti consemnate pe numele debitorului la dispozitia organului fiscal la Trezoreria Alba lulia;

b. Scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit sau polita de asigurare emisa de o societate de asigurare, in urmatoarele conditii:

i. In cazul in care scrisoarea de garantie/polita de asigurare a garantiei este emisa de o institutie financiara din afara Romaniei, aceasta trebuie confirmata si acceptata de o instituttie de credit sau de asigurare din Romania;

ii. Perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara trebuie sa fie cu cel putin 3 luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata;

iii. Valoarea scrisorii de garantie trebuie sa acopere sumele esalonate la plata si majorarile datorate pe perioada esalonarii la plata;

c. Bunuri imobile aflate in proprietatea contribuabilului;

d. Bunuri imobile aflate in proprietatea unei terte persoane;

i. Bunurile imobile oferite drept garantie si aflate in proprietatea unei terte persoane, trebuie sa fie libere de sarcini, aferent valorii creantei pe care primaria Stremt o are de recuperat de la debitorul care ofera garantia imobiliara, cu exceptia cazului in care sunt sechestrate excusiv de catre comuna Stremt.”

e. Bunuri mobile, proprietatea debitorului, reprezentand doar mijloace de transport cu tractiune mecanic care nu au fost sechestrate/gajate;

(2) Bunurile mobile si imobile oferite drept garantie vor fi evaluate de un evaluator autorizat independent, prin intocmirea unui raport de evaluare;

(3) Garantiile constituite sub formele prevazute la art.7, alin. (1) trebuie sa acopere totalul obligatiilor fiscale esalonate;

(4) In scopul constituirii garantiei sub forma prevazuta la art.7, lit.c daca bunurile sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, valoarea acestor bunuri trebuie sa acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum si totalul obligatiilor fiscale esalonate la plata;

(5) in scopul constituirii garantiei sub forma prevazuta la art.7, alin.(1) lit.d., valoarea acestor bunuri trebuie sa acopere obligatiile fiscale ale garantului pentru care, eventual, Comuna Stremt a instituit sechestrul, precum si totalul obligatiilor fiscale esalonate la plata;

(6) In cazul in care, pe parcursul derularii esalonarii la plata, garantia constituita potrivit art.7, alin. (1), lit.c. se executa de un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare, in favoarea Comunei Stremt, nu acopera valoarea totala a obligatiilor fiscale ramase de plata din esalonarea aprobata, debitorul are obligatia reintregirii acesteia in termen de cel mult 15 zile, pentru obligattiile fiscale nestinse din esalonarea la plata, in caz contrar esalonarea isi pierde valabilitatea;

(7) In cazul in care, pe parcursul derularii esalonarii la plata, bunul care face obiectul garantiei constituite potrivit art.8, alin.(1), lit d. se executa de catre Comuna Stremt pentru obligatiile de plata ale garantului, debitorul are obligatia constituirii de garantii pentru obligatiile fiscale ramase nestinse din esalonarea la plata. In acest caz, pana la constituirea garantiei, sumele ramase dupa efectuarea distibuirii sunt indisponibilizate in favoarea Comunei Stremt, urmand a stinge obligatiile ramase din esalonarea la plata daca garantia nu este constituita in termen de 15 zile de la instiintarea debitorului cu privire la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor. In situatia in care sumele indisponibilizate nu acopera valoarea totala a obligatiilor fiscale ramase de plata din esalonarea aprobata, iar garantia nu este constituita in termen de cel mult 15 zile esalonarea isi pierde valabilitatea;

(8) Comuna Stremt elibereaza garantiile dupa finalizarea esalonarii la plata;

(9) In situatia in care contribuabilii nu constituie garantiile in termenele prevazute la art.5, alin.(3), lit. a), pct. viii si lit.b) pct. x din prezenta procedura, Decizia de aprobare a esalonarii la plata isi pierde valabilitatea.

Art.8 Conditii de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata

(1) Esalonarea la plata acordata pentru obligatiile fiscale isi mentine valabilitate in urmatoarele conditii:

a. Se achita toate obligatiile bugetare administrate de Comuna Stremt cu termene de plata incepand cu data aprobarii esalonarii la plata;

b. Se respecta cuantumul si termenele de plata din graficul de esalonare;

c. Persoanele juridice nu intra sub incidenta uneia din urmatoarele situatii:

i. Nu intra in procedura insolventei;

ii. Nu intra in procedura de dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare;

d. Se achita, in termen de cel mult 30 zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale datorate de debitorul/debitorii care fuzioneaza cu persoana juridica care beneficiaza de esalonarea la plata, in situatia in care acestia nu beneficiaza de esalonarea la plata;

(2) In cazul in care una din conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata nu sunt respectate, in termen de 10 zile de la constatare, se va emite o Decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a creantelor bugetare, conform anexei nr. 7,

Art.9 Majorari de intarziere

(1) Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, pentru obligatiile fiscale principale esalonate, se datoreaza majorari de intarziere de 0,5% pe luna sau fractiune de luna, reprezentand echivalentul prejudiciului;

(2) Pe perioada esalonarii la plata, un procent de 50 % din majorarile de intarziere reprezentand componenta de penalitate a acestora, aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, se amana la plata. In situatia in care sumele esalonate au fost stinse in totalitate, majorarile de intarziere amanate la plata se anuleaza;

Art.10 Executarea garantiilor

(1) In cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, Comuna Stremt executa garantiile in contul obligatiilor fiscale ramase nestine;

Art.11 Suspendarea executarii silite

(1) Pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata a obligatiilor fiscale nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita, de la data aprobarii esalonarii la plata, conform art.203 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.12 Calcularea termenelor

(1) Termenele stabilite in prezenta procedura se calculeaza pe zile calendaristice incepand cu ziua imediat urmatoare acestor termene si expira la ora 24,00 a ultimei zile a termenelor;

(2) In situatia in care termenele prevazute la alin. (1) sfarsesc intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat, acestea se prelungesc pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare;

Art. 13 Dispozitii finale

(1) Debitorul poate plati anticipat, partial sau total, obligatiile fiscale esalonate la plata. Majorarile de intarziere vor fi recalculate in mod corespunzator si vor fi comunicate debitorului.
Presedinte sedinta Consilier

VLAD OVIDIU AUREL
Contrasemneaza Secretar general BUDA OLIMPIA VIORICA

cAtre,
PRIMARIA COMUNEI STREMT
Subsemnatul.. loc , domiciliat in: judetul , cod postal , nr
i sector , strada
bl , sc et , ap.. .., tel , fax ., adresa de e-

mail , posesor al B.I./C.I./A.I seria ,nr.
CNP , inaintez prezenta

CERERE

de esalonare la plata a creanjelor fiscale
In conformitate cu Legea 207/2015 privind Codul de procedure fiscala si

H.C.L. nr / 2021 privind acordarea esalonarii la plata a

creantelor fiscale restante datorate bugetului local, solicit :

  • esalonarea la plata a creanjelor fiscale restante in suma totala de lei, datorate pentru imobilul situat in ,

str , nr , bl…., sc , et ap , jud.ALBA

  • perioada esalonarii de luni;

Valoarea si componenta creantelor bugetare principale si a majorarilor de intarziere pentru care se solicita esalonarea sunt conform certificatului de atestare fiscala, atasat prezentei cereri.

Prezenta cerere se completeaza, cu urmatoarele documente, prevazute in procedura de esalonare:

(1) Certificatul de atestare fiscala emis la data depunerii cererii;

(2) Copie dupa actul de identitate al contribuabilului/imputernicit PF;

(3) Copie dupa certificatul de casatorie, in situatia in care se solicita esalonarea la plata a impozitului pe cladiri/teren, iar aceste imobile sunt detinute tn coproprietate;

(4) Documentele prin care se dovedesc veniturile contribuabilului din ultima luna anterioara depunerii cererii (adeverinta de salariat in care se precizeaza salariul lunar si perioada pentru care este angajat solicitantul, cupon de pensie, etc.) ;

(5) Justificarea starii de dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si cauzele acesteia, dovedite prin documentele depuse;

(6) Dovada depunerii garantiei, reprezentand o suma egala cu doua rate medii din esalonare, reprezentand obligatii fiscale locale esalonate si majorari de intarziere calculate;
(7)

Semnatura
Consilier


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *