Statutul comunei Stremț Județul Alba

Capitolul I Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale

Articolul 1(1) Comuna Stremț este

a)persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu ;b) subiect juridic de drept fiscal;

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.

(2) Comuna Stremț are sediul social în comuna Stremț, la adresa: localitate Stremț, nr.99 precum și codul de înregistrare fiscală 4562184 .

(3) Însemnele specifice ale Comunei Stremț sunt:

a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 26/2014, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.a la prezentul statut;

Articolul 2(1) Comuna Stremț are reședința în comuna Stremț, localitatea Stremț, nr.99, județ Alba

(2) Comuna Stremț  se delimitează din punct de vedere teritorial la est cu oraşul Teiuş, la nord cu satele Gârbova de Jos şi Gârboviţa,aparţinătoare municipiului Aiud, la vest şi nord-vest cu comuna Râmeţ, la sud-vest cu satele Cetea şe Benic, aparţinătoare comunei Galda de Jos iar la sud cu satul Galda de Jos.

    (3) Comuna Stremț  are în componență un număr de 4 localități, dintre care  4 localități rurale, după caz, care sunt amplasate după cum urmează

satul Stremț – rangul IV – sat reşedinţă de comună;

– satul Geoagiu de Sus – rangul V – sat component al comunei;

– satul Geomal – rangul V – sat component al comunei;

– satul Fața Pietrii- rangul V – sat component al comunei;

 (4)  Comuna Stremț, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național, are rangul 3 .

(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut.

Articolul 3(1) Comuna Stremț  dispune de o rețea hidrografică formată din: râuri, lacuri, sau ape subterane.

(2) Pe teritoriul comunei Stremț, după caz, se regăsesc o floră și faună diverse. (3) Comuna Stremț dispune de o mare diversitate de soluri

(4) Resursele de subsol ale comunei Stremț sunt formate din:a)  piatră de calcar

(5) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor,  denumirea faunei și florei de pe raza teritorială a Comunei Stremț  se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut.

Articolul 4(1) Comuna Stremț s-a înființat în anul 1950.

(2) Prima atestare documentară a comunei Stremț a fost în 1264

(3) Evoluția istorică a comunei Stremț se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut.

Articolul 5(1) Populația comunei Stremț numără 2484 locuitori

(2) Componența și structura populației comunei Stremț, defalcate inclusiv pe localități componente, se regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate.

Capitolul II Autoritățile administrației publice locale

Articolul 6(1) Autoritățile administrației publice locale sunt:

a) Consiliul Local comunei Stremț, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul comunei Stremț. Consiliul Local  al comunei Stremț este format din 11 membri.

b) primarul comunei Stremț, ca autoritate executivă; 

c) La nivelul comunei Stremț, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia Pușcaș Horia Călin.

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea 5 consilieri membri ai Partidului Social Democrat, 5 consilieri membri a Partidului Național Liberal și 1 consiliur membru al partidului PLUS.

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Stremț s-a constatat prin Ordinul prefectului județului Alba nr. 485/29.10.2021.

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut.

Articolul 7(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Stremț(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Stremț

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a comunei Stremț se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.

Capitolul III Căi de comunicații

Articolul 8(1) Raza teritorială a comunei Stremț este tranzitată, după caz, de una sau mai multe dintre următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare: rețeaua rutieră; (2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.a la prezentul statut.

Capitolul IV Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale

Articolul 9(1) Rețeaua școlară de la nivelul comunei Stremț, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de învățământ de stat preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu, numărul total al unităților de învățământ preuniversitar,

(2) Pe raza teritorială a comunei Stremț își desfășoară activitatea un număr total de 5 unități de învățământ de stat preuniversitar.

(3)  Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.

(5) Comuna Stremț susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.^

Articolul 10(1) Pe raza teritorială a Comunei Stremț își desfășoară activitatea 3 de instituții de cultură

(2) Pe raza teritorială a comunei Stremț se organizează 4 de  manifestări culturale

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut.

(4) Comuna Stremț  participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii.

Articolul 11(1) Pe raza teritorială a comunei Stremț se asigură una sau mai multe dintre următoarele forme de asistență medicală: asistență medicală profilactică și curativă;

(2) Comuna Strermț participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii.

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează, prin:cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie .

(4)  Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.

Articolul 12(1) Pe raza teritorială a Comunei Stremț se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Comuna Stremț asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1).

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de comuna Stremț se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut.

Articolul 13(1) Pe raza teritorială a comunei Stremț își desfășoară activitatea, un club sportiv comunal.

(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 prezentul statut.

Capitolul V Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale

Articolul 14 Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut.

Capitolul VI Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale

Articolul 15(1) Patrimoniul comunei Stremț este compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al comunei Stremț, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Stremț, întocmit și atestat prin  H.G. nr. 974/2002 se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut.

 (3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Stremț se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a comunei Stremț, în secțiunea dedicată acestui statut.

Capitolul VII Serviciile publice existente

Articolul 16 Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul comunei Stremț  sunt, după caz:

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de SC APA CTTA SRL;

b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC POLARIS M HOLDING SRL;

c) serviciul public de iluminat;

 Articolul 17 Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a comunei Stremț sunt furnizate de SC ELECTRICA SA.

Articolul 18 Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a  comunei Stremț este asigurată de: CPL CONCORDIA SRL.

Capitolul VIII Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local

Articolul 19(1)  Comuna Stremț, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul IX Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială

Articolul 20(1) Comuna Stremț realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității.

(2) Comuna Stremț acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale.

(3) Comuna Stremț poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a comunei Stremț se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.

Articolul 21(1) Pe teritoriul comunei Stremț își desfășoară activitatea 5 de partide politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 (2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în comuna Stremț se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.

Articolul 22(1) Pe teritoriul comunei Stremț își desfășoară activitatea -organizații sindicale sau asociații profesionale, după caz.

(2) Lista organizațiilor sindicale sau asociațiilor profesionale, după caz, care își desfășoară activitatea în comuna Stremț se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut

Articolul 23(1) În comuna Stremț își desfășoară activitatea următoarele culte religioase:ortodox, romano-catolic, Greco-catolic, Adventist, evanghelic, unitarian, reformat, penticostal

.(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.

Capitolul X Participare publică

Articolul 24 Populația din comuna Stremț este consultată și participă la dezbaterea problemelor de interes local, astfel:

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural;

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;

d) prin participarea la ședințele consiliului local;

e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului.

 Articolul 25(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea.

Capitolul XI Cooperare sau asociere

Articolul 26 Comuna Stremț se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

Articolul 27(1) Comuna Stremț aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese commune.

 (2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de comuna Stremț se regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut

Articolul 28 Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut.

Capitolul XII Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 29 Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. … .

Articolul 30 Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului  comunei Stremț sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative.

Articolul 31Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică.

Articolul 32 Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 31 se actualizează, în funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puțin o dată pe an.

Anexa nr. 1.a  la statut


Modelul stemei comunei Stremț

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemeicomunei Stremţ, judeţul Alba

Stema comunei Stremţ se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o cruce treflată de aur.În partea superioară, în stânga, în câmp argintiu, se află un copac cu coroana verde, având tulpina şi rădăcina de culoare neagră.În vârful scutului, în câmp albastru, se află un corb negru, având în cioc un inel de aur, aşezat pe un zid de cetate de argint, privind spre stânga.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateCrucea reprezintă Episcopia Geoagiului.Copacul întruchipează un nuc şi face referire la vechea denumire a localităţii, Nucet.Zidul simbolizează cetatea Diod din localitate, iar corbul face parte din blazonul familiei Iancu de Hunedoara, căruia i-a aparţinut cetatea.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                                        BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa nr. 2 la statut      
Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a extravilanului pe fiecare dintre localități

        Amplasare, suprafaţă, vecinătăţi

Comuna Stremţ este aşezată în partea de nord-est a judeţului Alba la intersecţia paralelei 46°15’0″ latitudine nordică cu meridianul 23°33’0″longitudine estică.

Suprafaţa totală a comunei este de 67,71 Km² din care suprafaţa de 546,03 ha se află în intravilan.

Comuna Stremţ se învecinează la est cu oraşul Teiuş, la nord cu satele Gârbova de Jos şi Gârboviţa,aparţinătoare municipiului Aiud, la vest şi nord-vest cu comuna Râmeţ, la sud-vest cu satele Cetea şe Benic, aparţinătoare comunei Galda de Jos iar la sud cu satul Galda de Jos.

    Forme de relief, specificităţi, influenţe

          Din punct de vedere al poziţiei geografice, comuna aparţine Piemontului Trascăului, ce ocupă o poziţie mediană între munţii Trascăului la vest şi zona joasă a Culoarului Mureşului la est, ce aparţine marii      Depresiuni a Transilvaniei.

          Partea vestică a comunei aparţine reliefului montan, munţi mijlocii „muncei”, fiind vorba de Munţii Trascăului iar spre est relieful este colinar, reprezentat de Piemontul Trascăului.

Se pot remarca forme de relief dezvoltate din sedimente cretacice, pe calcare Jurasice, pe formaţiuni neogene etc.

          Văile sunt puternic adâncite faţă de zonele din jur, iar când intersectează în drumul lor roci calcaroase formează sectoare de chei, situaţie care apare în vestul comunei. Interflufiile sunt prelungi, partea acestora fiind mai mare în zona montană a comunei, iar în partea estică coboară uneori în trepte până în văi.

Se întâlnesc şi forme bizare de relief în satul Geoagiu de Sus formaţiunea calcaroasă numită Bulz, iar în satul Geomal-Măgura Geomalului.

          Rezervaţia naturală Cheile Tecşeştilor sau ale Runcului are relieful constituit din cele două culmi calcaroase ce coboară din Vârful Pleşii(1250m) la nord şi Vârful Prisăcii(1150m) la sud până în Valea Mănăstirii. Ca urmare a eroziunii diferenţiate şi intensei carstificări, culmile au un aspect zimţat, cu vârfuri ascuţite, sub formă de colţi şi ace, mărginite de versanţi abrupţi, ce se continuă spre bază cu acumulări  deluvio-coluviale constituite din trene de grohotişuri.

            Altitudinea comunei este cuprinsă între valorile 300m în vecinătatea oraşului Teiuş, iar în partea în care se învecinează cu comuna Râmeţ atinge în jur de 680m în punctul numit Dealul Geoagiului.

           Altidudini de pe raza comunei Podul Larg 389m, Măgura Stremţului 461m, Podul Bârcii 332m, Măgura Geomalului 721m. Cea mai înaltă culme este situată în creasta calcaroasă din vestul comunei, numită Vârful Prisecii de 1150m.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                                        BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa nr. 3 la statut


Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ-teritorialeI. 

Componenta hidrografică mai importantă este reprezentată de Valea Geoagiului cu o lungime de 48 Km şi suprafaţă a bazinului de 229 Km².

   Izvoreşte de sub Vf. Poeniţa (1437m) din munţii Metaliferi, străbate un teritoriu foarte complex din punct de vedere geologic şi geomorfologic datorită calcarelor din zonă.

   Altitudinea medie a bazinului este de 841m. În zona piemontană, gradul de fragmentare este mare, iar rocile au o permeabilitate mai ridicată, scurgerea medie specifică este de aproximativ 4,69l/s/Km².

   Specific acestei văi este faptul că,pe parcursul ei,aceasta poartă mai multe denumiri. Astfel, în locul de unde izvoreşte se numeşte „Valea Poeniţei”,în comuna Mogoş ia denumirea de „Valea Mogoşului”.

   Se numeşte „Valea Râmeţului” în sectorul din cheia cu acelaşi nume, iar în continuare i se spune „Valea Mănăstirii”, în zona cabanei turistice. Până la vărsarea în râul Mureş, capătă succesiv numele

„Valea Geoagiului”, „Valea Stremţului” şi „Valea Teiuşului”.

Debitele maxime înregistrate au fost în perioada iunie-iulie 1975 (82,0m³/s) când au fost inundate sectoare din Geoagiu de Sus şi Stremţ înregistrându-se pagube materiale importante.

    Văi nepermanente: Vaivoda; Secăşel; Părăul lui Indreş; Valea Seacă; Părăul de la Vad; Părăul Şăşcanii;Părăul Geomal.

     Torenţi: Sărmădita; Raciur; Calea Morii; Calea Boilor; Părăul Sărat; La Cărbunaria; La Cratu; Părăul Caşului; La Mănăstire; Ioia; Craia; La Dârşu; Părăul Draşcului; La Obreji; Ocoale; Podu 1; Podu 2; Părăul Benii; Părăul Râdiului; Părăul lui Cormoş,Părăul Bărbosu.

   Pe teritoriul comunei Stremţ există două lacuri antropice:

   • Lacul Stremţ situat lângă ruinele fostei cetăţi a Diodului, acesta face parte dintr-un complex care se întinde pe o suprafaţă de 5 Ha iar luciul are aproximativ de 3 Ha şi cu volum mediu de apă de 5000m³;

   • Lacul din satul Geoagiu de Sus, restrâns ca întindere situat la intrarea în sat în apropierea Văii Geoagiului, format într-o meandră a acestuia şi alimentat de un afluent.

.II.Vegetaţia

    Vegetaţia  comunei Stremţ este cea specifică zonei de şes, colinare şi de munte în condiţii de climă temperat continentală.

    Principalele specii de plante şi arbori de pe teritoriul comunei Stremţ sunt: plante cerealiere, plante erbacee, plante din flora sponatnă, pomi fructiferi, viţa de vie, gorun,stejar, cer, carpen, fag, conifere, salcia, plopul, arinul şi mesteacănul.

    Pe versantul din stânga văii în locul pădurilor pure, al asociaţilor de gorun cu carpen(Arpinus betulus), cu

cer(Querqus cerris), stejar pufos(Quwrqus pubescens) şi cireş sălbatic(Cerasus avium) tind să se instaleze pajişti stepizate în care predomină vegetaţia iubitoare de temperature ridicate şi rezistente la regimul redus de precipitaţii iar pe versantul din dreapta văii-care beneficiază de un tropoclimat mai rece şi mai umed pădurii de fag(Fagus silvatiua), de fag în amestec gorunul(Wuerqus robur), treptat îi iau locul pajiştile naturale secundare în care predomină vegetaţia iubitoare de umezeală, rezistentă la temperature puţin mai mici. Coniferele ocupă suprafeţe mici:pinul(Pinus silvestris) şi molidul(Picea pungens), sunt întâlnite în zonele cele mai înalte ale comunei pe teritoriul satului Faţa Pietrii şi Măgurii Geomalului.

    În cadrul rezervaţiei se află etajul pădurilor de amestec de fag(Fagus silvatica) cu gorun(Quercus petraea).

    Pe culmea calcaroasă s-au păstrat o serie de plante saxicole: Saxifraga paniculata,Asperula capilata, Dianthus spiculifolius şi graminee de stâncărie:Sesleria rigida, Festica cinerea ssp.pallens.

    Flora – Din flora pădurilor amintim: ciuboţica cucului(Primula officinalis), măseaua ciutei(Erithronium dens canis), floarea paştelui(Anemona nemorasa), brusturele negru(Symfihytum cordatum), toporaşii(Viola silvestris), vinariţa(Aspenula adorata), clopoţeii(Campanulla abietina), etc. Vegetaţia actuală se constitue în elemente specifice cum ar fi: elemente mediteraneene: ciuboţica cucului(Primula columnae), sadina(Chrysofagon grylus), Aristolachia palida Wild, elemente pontico-mediteraneene: gura lupului(Scutellaria altissima), mazărichea(Vicia grandiflora), elemente atlantico-mediteraneene: ciuboţica cucului pitică(Primula acaulis)-pe versanţii mai însoriţi. Pe tulpinile şi mai ales pe coronamentul stejarilor pot fi observate şi reprezentante ale plantelor parazitare cum ar fi :iasca(Poliporus famentori), vâscul(Viscum album).

    Păşunatul – Întinsele suprafeţe de păşuni şi fâneţe naturale au permis dezvoltarea şi creşterea animalelor: cabaline şi bovine pentru munca câmpului şi pentru asigurarea celor necesare în gospodărie, cabaline, porcine, ovine, caprine ş.a.Pe teritoriul satului Stremţ s-a conservat forma tradiţională de păşunat sub administrarea cetăţenilor grupaţi în Asociaţia de păşune “Trandafirul” Stremţ.

    Fauna

    Speciile întâlnite în cadrul comunei sut de origine central-europeană, întâlnindu-se specii din zona de munte, deal, a luncilor şi apelor. Dintre mamiferele de interes cinegetic prezente pe raza fondului de vânătoare, semnalăm prezenţa cerbului carpatin(Cervus elephus) şi căpriorul de pădure(Capreolus capreolus)

specifice pădurilor din zona înaltă de munte.

    Dintre carnivorele mari în zonă este semnalată prezenţa ursului carpatin(Ursus arctos), lupului(Lupus caninus). Au mai fost semnalate următoarele specii: mistreţ, vulpea, iepurele, viezuri, hârciogul(Cricetus cricetus, nizonul(Ondrata zibenthica) etc. Mai pot fi menţionate nevăstuicile(Mustella nivalis), dihorul(Putorius putorius; jderul de copac(Martes martes) ş.a.

    Reptilele şi batracienii sunt reprezentaţi de: solomâzdră(Salamandra salamandra), solomâzdra de apă

(tritonul-Triturus cristatus), broasca râioasă brună(Bufo bufo), broasca de pământ brună(Pelobates fuscus),

şopârla de munte(Lacerta vivipara), vipera comună(Vipera berrus) etc.

    Ihtiofauna – este reprezentată prin crap(Cyprinus carpio), mreană(Barbus barbus), clean(Leuciscus cephalus; păstrăv(Salmo trutto fario) etc.

    Lumea păsărilor – este de asemenea bogată şi variată, fiind prezent vulturul negru(Ae gypius monactus),acvilei de munte(Aquila crysaetos), acvila mică(Hieratis penuatus), însă cele care caracterizează zona menţionăm: sturzul de vâsc(Turdus viscurus),gaiţa(Garrulus glandarius), mierla(Turdus merula), ciocănitoarea pestriţă(Dendrocapus medius, piţigoiul mare(Parus major), Bufniţa(Bufo bufo), uliul şorecar(Buteo buteo), stăncuţa(Corvus monedule), guguştiucul(Stroptopelia decaota), vrabia(Passer domestica), fazanul(Phasianus colchicus), provenit din colonizări, cucuveaua(Athene noctua), mai pot fi întâlnite şi o serie de oaspeţi de primăvară: lăstunul(Delicon urbica), rândunica(Hirindo rustica), cucul(Cuculeos canaris), potârnichea(Perdix perdix), privighetoarea(Luscinia megarhyncos), barza albă(Ciconia ciconia) etc.

    În zona joasă a fondului de vânătoare, pe cursul inferior al văii Stremţului, până la vărsarea în râul Mureş, în zăvoaie se pot întâlni numeroase specii de raţe sălbstice, unele adevărate rarităţi: raţa sunătoare(Bucephala clangula) şi raţa de gheaţă(Clangula hiemalis), ambele specii nordice, care apar în special toamna, iar iarna doar accidental.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                                        BUDA OLIMPIA VIORICA

 Anexa nr. 4la statut


            Datele privind înființarea  comunei Stremț, prima atestare documentară, precum și evoluția istorică

Din punct de vedere administrativ, comuna Stremţ cuprinde satul cu acelaşi nume, la care se adaugă satele Geoagiu de Sus,  Geomal şi Faţa Pietrii.

Satul Stremţ este atestat între anii 1264-1337, în registrele dijmale papale, Geoagiu de Sus din anul 1282, Geomalul din anul 1262 iar Faţa Pietrii din anul 1956.

             Satul Stremţ este atestat din antichitate sub denumirea Brucla. Denumirea lui romană era Subalpestris, denumirea germană Nußschloss, iar maghiară Diódváralja şi apoi Diód. Este interesant să amintim că Stremţul, în care se văd şi astăzi ruinele seculare ale cetăţii „Diod” se numea în timpurile îndepărtate Nucet iar în timpul stăpânirii maghiare a fost tradus de unguri în Diod. Se presupune că numele Nucet provine de la zona bogată în nuci. Denumirea actuală a localităţii provine, probabil, de la aşezarea în valea strîmtă a râului Geoagiu, deci de la cuvântul „Strâmt”. În vechea vatră a satului Stremţ au fost descoperite ruinele unor clădiri din epocă romană alcătuite di ziduri de piatră. De aici şi din alte puncte învecinate provin numeroase materiale romane:cărămizi cu ştampilă, capiteluri de coloane, opaiţe din lut, o statuetă de bronz, reprezentând un genius înaripat, o cheie, o fibulă, un glob de bronz, o monedă de argint, numeroase fragmente ceramice provinciale şi doi denari, ceea ce indică, existenţa a unei aşezări rurale importante.

              La Stremţ au existat în vechime  două fortificaţii. Aceasta se dovedeşte de faptul că la adunarea din 1540 ţinută la Kersztes-Mező, a fost prezent Ioan Zolonchz, căpitan al ambelor cetăţi din Stremţ. Cetăţile sunt aşezate în centrul comunei Stremţ, circa 4Km nord-vest de Teiuş.

             A doua cetate de la Stremţ – Cetatea medievală a Diodului, se remarca în arhitectura militară a vremii, prin forma sa rectangulară mai rar întâlnită în Transilvania. În anul 1442, nobilul Mihail de Geoagiu a cedat domeniul şi cetatea lui Iancu de Hunedoara care a construit între anii 1442-1445 cu materialul provenit în parte de la vechea fortificaţie, una dintre cele mai puternice cetăţi din Transilvania. În interiorul celei de-a doua fortificaţii, cetatea Diodului s-a aflat un castel care a aparţinut pe rând lui Iancu de Hunedoara, Matei Corvin, Voivodului Transilvaniei Ioan Pongratz de Dindeleag, nobilului Emerich Balassa etc.Astăzi din castel se mai păstrează fragmente de ziduri şi un bastion al zidului de apărare transformat în lăcaş de cult, declarat monument istoric.

             Satul Geoagiu de Sus a avut o denumire maghiară Felgyógy, Felsőgyógy, Feldiód. La Geoagiu de Sus se semnalează un capitel de coloană şi monede imperiale romane.

            Satul Geomal s-a numit în germană Nussdorf şi în maghiară Diómál. Pe teritoriul satului Geomal s-au descoperit un fragment de cărămidă romană cu urme imprimate, un denar din timpul împăratului Septimius Severus şi trei monede romane. De asemenea aici în anul 1951, pe vesantul de est al delului numit „Măgura Geomalului, aflat la aproximativ 2Km spe nord-vest de sat, săteanul Stoica a descoperit un tezaur monetar.

             Pe teritoriul comunei Stremţ se găsesc următoarele situri arheologice: AB-I-s-B-00073, AB-I-mB-00073.01 Ruinele cetăţii Diodului-epoca medievală, AB-I-m-B00073.02 Aşezare din epoca romană, AB-I-m-B-00073.03 Aşezare de tipul Latene, AB-I-m-B-00073.04 Aşezare de tipul Hallstatt, AB-I-m-B-00073.05

Aşezare din epoca bronzului, AB-I-m-B-00073.06 Aşezare din Neolitic, aşezate în vechea vatră a satului lângă grajdurile fostului CAP, AB-I-s-B-00074 Aşezare din epoca bronzului situată în „Valea Bercului”, în satul centru de comună.

              În satul Geoagiu de Sus se află situl AB-II-mA-0029 ce reprezintă Biserica episcopală „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din sec.XVI, de asemenea mai exsistă două situri unul neprecizat şi unul unde

 s-a descoperit tezaurul de la Geoagiu de Sus.

               În satul Geomal,de asemenea există un sit cu localizare neprecizată, situat în locul descoperirii tezaurului de la Geomal.

               Trebuie menţionat faptul că locuitorii comunei au participat la marile evenimente istorice care au avut loc în Transilvania şi România

              În anul 1782, luna noiembrie, la Stremţ are loc revolta a zece săteni împotriva nobilului Zeyk.

               În anul 1784 locuitorii de pe Valea Geoagiului au participat la răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan. După înfrângerea răscoalei mulţi dintre ei au fost obligaţi să participe la Alba Iulia pe Dealul Furcilor la martiriul lui Horea şi Cloşca.

             Stremţenii au participat masiv la evenimentele de la 1848 având în frunte pe tribunul conducător Suciu Gheorghe a cărui sabie se păstrează la profesorul Cristea Zenovie din Stremţ.

            La Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 au paricipat 120 stremţeni, 80 geogeni şi 60 geomăleni

              În primul război mondial au plătit cu jertfa de sânge 20 stremţeni, 44 geogeni şi 7 geomăleni.

            În al doilea război mondial au căzut pe câmpurile de luptă 29 stremţeni, 22 geogeni şi 21 geomăleni.

            Numele celor căzuţi în cele două războaie se găsesc pe monumentele ridicate în cinstea lor în cele trei sate ale comunei-la Stremţ în anul 2009, la Geoagiu de Sus în anul 2010 iar la Geomal în anul 2011.

             Menţionată şi cinstită trebuie să fie şi jertfa veteranilor de război: 64 din Stremţ; 71 din Geoagiu de Sus;33 din Geomal.

              Lupta anticomunistă s-a simţit din plin şi în comuna Stremţ zeci de persoane petrecându-şi ani buni în temniţele comuniste.

    În satul Stremţ a fost CAP până în anul 1989.

    La evenimentele din decembrie 1989 au participat şi stremţenii fiind organizaţi în strucrurile Frontului Salvării Naţionale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                                        BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa nr. 5 la statut

Componența și structura populației comunei Stremț , defalcate pe localități componente

       Conform datelor statistice furnizate de INS, Direcţia Alba, populaţia comunei Stremţ în anul 2011 era de 2418 locuitori.

   Numărul de locuitori pe sate componente:

   • Stremţ 1303 locuitori;

   • Geoagiu de Sus 725 locuitori;

   • Geomal 327 locuitori;

   • Faţa Pietrii 63 locuitori.

    Structura demografică

   • După etnie                                           • După studii – populaţie de 10 ani şi peste

   – Români – 2395                                                    – Superior – 63

   – Maghiari – 15                                                       – Postliceal şi de maiştrii – 38

   – Rromi – 6                                                             – Liceal – 434

   – Germani – 2                                                         – Profesional şi de ucenici – 506

                                                                                  – Gimnazial – 851

   • După religie                                                       – Primar – 535

   – Ortodoxă – 2336                                                 – Fără şcoală absolvită – 124

   – Romano-catolică – 4

   – Greco-catolică – 6                                            • Populaţia activă

   – Reformată – 7                                                     – Agricultură – 618

   – Evanghelică s.p. –                                     – Silvicultură,exploatarea lemnului – 12

   – Unitariană –                                                     – Industria prelucrătoare – 333

   – Penticostală – 8                                       – Energie electrică,termică,apă şi gaze – 13

   – Adventistă – 12                                                     – Construcţii – 47

   – Alte religii-                                                            –  Comerţ – 65

   –                                                                     – Hoteluri şi restaurante – 15

                                                                                 – Transport şi depozitare – 74

                                                                                  – Administraţie publică – 43

                                                                                 – Învăţământ şi sănătate – 67

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                            BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa nr. 6.a la statut
Componența nominală, perioada/ perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali
de la nivelul Comunei Stremț ,precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992

PRIMARa) mandatul 1992-1996

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Galdea IoandecedatPDSR1992-1996

b) mandatul 1996-2000

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Lazăr Nicolae02.01.1953PUNR1996-2000

c) mandatul 2000-2004

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Popa Traian Ștefan13.08.1949PSD2000-2004

d) mandatul 2004-2008

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Sârb Ioan05.02.1951Alianța Națională Creștin Democrată2004-2008

e) mandatul 2008-2012

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Popa Traian Ștefan13.08.1949PSD2008-2012

f) mandatul 2012-2016

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Popa Traian Ștefan13.08.1949PSD2012-2016

g) mandatul 2016-2020

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Popa Traian Ștefan13.08.1949PSD2016-2020

h) mandatul 2020-2024

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Popa Traian Ștefan13.08.1949PSD2020-2024

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                           BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa nr. 6.b

la statut Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor localide la nivelul comunei Stremț
precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992

I. CONSILIERI LOCALI

 a) mandatul 1992-1996

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Drăgan Aurel14.04.1945F.S.N.1992-1996
2.Popa Mircea25.08.1951F.S.N.1992-1996
3.Muntean Cornel05.11.1952F.S.N.1992-1996
4Stan IuliuDecedatF.S.N.1992-1996
5Capătă SimionDecedatF.S.N.1992-1996
6Sîrbu Ioan05.02.1951F.S.N.1992-1996
7Pușcaș Sirius02.01.1963F.S.N.1992-1996
8Pătrînjan MariusDecedatF.S.N.1992-1996
9Pătrînjan IoanDecedatF.S.N.1992-1996
10Sîntoma MariusDecedatF.S.N.1992-1996
11Avram NicolaeDecedatF.S.N.1992-1996
12Bobăilă NicolaeDecedatF.S.N.1992-1996
13Puia IoanDecedatF.S.N.1992-1996

b) mandatul 1996-2000

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Șerbu Teodor20.04.1931Partidul Alianței Civice1996-2000
2.Sârbu Ioan05.02.1951Partidul Alianței Civice1996-2000
3.Oniță Ironim16.04.1937Partidul Alianței Civice1996-2000
4.Sîrbu Ioan05.02.1951Convenția Democratică din România1996-2000
5.Pătrînjan IoandecedatConvenția Democratică din România1996-2000
6.Sârb Emil Marcel01.01.1955Partidul Unității Naționale Române1996-2000
7.Truța Ioan02.02.1952Partidul Unității Naționale Române1996-2000
8.Galdea IoanDecedatPartidul Democrației Sociale din România1996-2000
9.Drăgan Aurel14.04.1945Partidul Democrației Sociale din România1996-2000
10.Homănă Ioan Sabin18.12.1963Uniunea Social Democrată1996-2000
11.Polhac Valentin Costel16.07.1969Uniunea Social Democrată1996-2000

c) mandatul 2000-2004

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Drăgan Aurel14.04.1945Partidul Democrației Sociale din România2000-2004
2.Popa Mircea25.08.1951Partidul Democrației Sociale din România2000-2004
3.Muntean Cornel05.11.1952Partidul Democrației Sociale din România2000-2004
4Lazar Nicolae02.01.1953Alianța pentru România2000-2004
5Sântoma MariusdecedatAlianța pentru România2000-2004
6Sârb Emil Marcel01.01.1955Partidul Unității Naționale Române2000-2004
7Juncan Marius21.06.1973Partidul Unității Naționale Române2000-2004
8Șerbu Teodor20.04.1931Partidul Național Liberal2000-2004
9Pătrânjan Ionel06.02.1964Alianța Creștin Democrată2000-2004
10Juncan Vasile28.02.1968Partidul Democrat2000-2004
11Rusu Mihai Ștefan Alin Partidul Național Țărănist Creștin Democrat2000-2004

d) mandatul 2004-2008

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Abeaboeru Vasile08.10.1947PNȚCD2004-2008
2.Avram Nicolae27.08.1951PSD2004-2008
3.Bocănici Ioan18.02.1946PNȚCD2004-2008
4.Juncan Marius21.06.1973PSD2004-2008
5Lazar Nicolae02.01.1953PD2004-2008
6Mărcuș Ioan07.12.1966PSD2004-2008
7Muntean Liviu06.05.1963PNG2004-2008
8Popa Mircea25.08.1951PD2004-2008
9Popa Traian Ștefan13.08.1949PSD2004-2008
10Sârb Emil Marcel01.01.1955PRM2004-2008
11Șerbui Teodor20.04.1931PNL2004-2008

e) mandatul 2008-2012

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Avram Nicolae27.08.1951PNL2008-2012
2.Bocănici Ioan18.02.1946PSD2008-2012
3.Cetean  Simion Cosmin16.09.1971PSD2008-2012
4.Dragu Mihai Marius22.02.1970PSD2008-2012
5.Juncan Marius21.06.1973PSD2008-2012
6.Mărcuș Ioan07.12.1966PSD2008-2012
7.Pătrânjan Ionel06.02.1964PNL2008-2012
8.Pop Nicolae19.01.1966PDL2008-2012
9.Popa Ioan27.01.1956PDL2008-2012
10.Sârbu Ioan05.02.1951PNL2008-2012
11.Stan Ioan12.07.1960PDL2008-2012

f) mandatul 2012-2016

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.CETEAN SIMION COSMIN16.09.1971P.S.D.2012-2016
2.BOCANICIU IOAN18.02.1946P.S.D.2012-2016
3.POPA MIRCEA25.08.1951P.S.D.2012-2016
4.VLAD OVIDIU AUREL05.01.1971P.S.D.2012-2016
5.JUNCAN VASILE GRIGORE28.02.1968P.S.D.2012-2016
6.LUCA VASILE07.04.1958P.S.D.2012-2016
7.BUTA IONEL01.05.1961P.S.D.2012-2016
8.PATRANJAN IONEL06.02.1964PNL2012-2016
9.FLOREA CORNELIU07.04.1972PNL2012-2016
10.HOMANA MANUELA ILEANA18.07.1967P.S.D.2012-2016
11.CRISAN LUCIAN19.11.1954PP-DD2012-2016

g) mandatul 2016-2020

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.CETEAN SIMION COSMIN16.09.1971P.S.D.2016-2020
2.JUNCAN VASILE GRIGORE28.02.1968P.S.D.2016-2020
3.POPA MIRCEA25.08.1951P.S.D.2016-2020
4.LUCA VASILE07.04.1958P.S.D.2016-2020
5.REPEDE NICOLAE16.09.1968PSD2016-2020
6.VLAD OVIDIU AUREL05.01.1971P.S.D.2016-2020
7.BUTA IONEL01.05.1961P.S.D.2016-2020
8.POPA IOAN27.01.1956PNL2018-2020
9.POP NICOLAE19.01.1966PNL2016-2020
10.PATRANJAN IONEL06.02.1964PNL2016-2020
11.RAD PETELCAN PAULA SOFIA23.10.1968PNL2016-2020
12FLOREA CORNELIU04.07.1972PNL2016-2018

h) mandatul 2020-2024

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.CETEAN SIMION COSMIN16.09.1971P.S.D.
2.LUCA VASILE07.04.1958P.S.D.
3.VLAD OVIDIU AUREL05.01.1971P.S.D.
4BUTA IONEL01.05.1961P.S.D.
5POP NICOLAE19.01.1966PNL 
6FLOREA CORNELIU04.07.1972PNL 
7MEDREA ALEXANDRU07.03.1988PNL 
8SÂRB LAUREAN PARTENIE17.11.1986PNL 
9LAZĂR IOAN DOREL05.06.1982USR PLUS 
10PUȘCAȘ HORIA CĂLIN09.06.1968PNL 
11CHIOREAN LIVIU13.03.1969PSD 

II. VICEPRIMARI/VICEPREȘEDINȚI AI CONSILIILOR JUDEȚENE

a) mandatul 1992-1996

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Morușca Ioan30.11.1959F.S.N.1992-1996

b) mandatul 1996-2000

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Sîrb Ioan05.02.1951Partidul Alianței Civice1996-2000

c) mandatul 2000-2004

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Sîrb Ioan05.02.1951Partidul Alianței Civice2000-2004

d) mandatul 2004-2008

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Muntean CornelPartidul Democrației Sociale din România

e) mandatul 2008-2012

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Cetean Simion Cosmin16.09.1971PSD2008-2012

f) mandatul 2012-2016

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Cetean Simion Cosmin16.09.1971PSD2012-2016

g) mandatul 2016-2020

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Cetean Simion Cosmin16.09.1971PSD2016-2020

h) mandatul .2020-2024

Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
01234
1.Pușcaș Horia Călin09.06.P.N.L.2020-2024
2.
3.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                         BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa nr. 7            la statut


Procedura privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Comunei Stremț“,
respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică a Comunei Stremț“

Articolul 1Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Stremț“, denumit în continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei Stremț.

Articolul 2Certificatul de „Fiu/fiică a Comunei Stremț“, denumit în continuare Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Stremț persoanelor născute în comuna Stremț, la împlinirea vârstei de 18 ani.

Articolul 3 Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa:

a) primarului;

b) consilierilor locali;

c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Articolul 4 Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.

Articolul 5 Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici:

a) sunt personale;

b) sunt netransmisibile;

c) reprezintă un drept al titularului;

d) au valabilitate nedeterminată.

Articolul 6 Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații:

a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta asupra dezvoltării comunei Stremț și a imaginii acesteia;

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei Stremț, în țară și străinătate;

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în comuna Stremț;

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor comunei Stremț;

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a comunei Stremț în lume;

f) sportivi din comuna Stremț care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale;

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean/local, după caz.

Articolul 7 Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații:

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale;

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după clarificarea situației juridice.

Articolul 8(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);

b) curriculum vitae (în original);

c) certificat de cazier judiciar (în original);

d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul).

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);

b) curriculum vitae (în original).

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al unității administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3).

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau extraordinară.

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor consiliului local sau județean, după caz.

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs.

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Stremț în cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local al comunei Stremț.

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Stremț în cadrul unei festivități care se organizează de către primar.

Articolul 9 Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:

a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;

b)  primarul comunei Stremț prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii Hotărârii Consiliului Local nr.  ____ al comunei Stremț.

 c)  primarul comunei Stremț înmânează diploma de „Cetățean de onoare al Comunei Stremț “ persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;

e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului;

f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în Cartea de onoare a ComuneiStremț .

Articolul 10 Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specific:

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Stremț la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al Comunei Stremț sau în care acesta este coorganizator;

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna Stremț;

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea consiliului local;

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Stremț .

Articolul 11 Drepturile prevăzute la art. 10 încetează în următoarele situații:

a) decesul titularului;

b) retragerea Titlului.

Articolul 12 Titlul se retrage în următoarele situații:

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a);

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei Stremț, locuitorilor săi sau țării.

Articolul 13

Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Stremț, după următoarea metodologie:

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Stremț de către persoanele menționate la art. 3;

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local;

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;

d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa.

Articolul 14 Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Stremț .

Articolul 15 Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele acestuia.

Articolul 16 Informațiile publice referitoare la „cetățenii de onoare“ vor fi publicate și în format electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective.

Articolul 17Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de către primarul comunei Stremț.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                            BUDA OLIMPIA VIORICA

.Anexa nr. 8.a        la statut


Rețeaua rutieră

NOTĂ:În această anexă se va completa, dacă este cazul, lungimea în km a drumurilor de interes național, a drumurilor de interes județean și a drumurilor de interes comunal și a podurilor noi care tranzitează teritoriul ….(denumirea unității administrativ-teritoriale)…….., definite potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Drumuri de interes județean

Drumul județean 750C, cu o lungime de 18,2  de km pe teritoriul Comunei Stremț

 • Drumuri de interes local
 • Drumuri comunale

– Drumul comunal 75 Stremț-Râmeț, cu o lungime de 10,2 de km pe teritoriul Comunei Stremț.

-Drumul comunal 58 Stremț-Râmeț, cu o lungime de 6,4 de km pe teritoriul Comunei Stremț.

– Drumul comunal 102 Geomal-Gârbova de Jos, cu o lungime de 1,5 de km pe teritoriul Comunei Stremț.

– Drumul comunal 77 Stremț-Benic, cu o lungime de 2,5 de km pe teritoriul Comunei Stremț.

2. Drumuri vicinale în lungime de 70,9 km.

3.Străzi

70 străzi în lungime totală de 37,57 km

Se va completa cu numărul total al străzilor și lungimea totală exprimată în km pe care aceste străzi o însumează.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                            BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa nr. 9  la statut


Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății,
asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea

I. Instituții din domeniul educației și cercetării

-Școlala Gimnazială„Timotei Ovidiu Tarnu„Stremț

-Școala Gimnazială„Vasile Bologa„Geoagiu de Sus

 -Școala Primară„Vasile Meteș„Geomal

-Grădinița cu program normal și prelungit Stremț

-Grădinița cu program normal Geoagiu de Sus

II. Instituții din domeniul culturii

 • Căminul cultural„Raveca Săndulescu„Stremț
 • Căminul cultural Geoagiu de Sus
 • Căminul cultural Geomal
 • Expoziția Etnigrafică Stremț
 • Expoziția etnografică Geoagiu de Sus
 • Expoziția etnografică Geomal
 • Biblioeca comunală Stremț

.III. Instituții din domeniul sănătății

          -Dispensarul medical uman Stremț

          -Dispensarul medical uman Geoagiu de Sus

          -Punct farmaceutic Stremț

IV. Instituții din domeniul asistenței sociale

          -Casa de tip familial„Sfântul Ghelasie„ Stremț

          -Centrul multifunctional medico-social Stremț

V.  Instituții în domeniul tineretului și sportului

– Club Sportiv Comunal„Voința„Stremț

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                            BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa nr. 10  la statut


Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate
din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură

NOTĂ:În această anexă se vor completa informații referitoare la numărul operatorilor economici, profilul economic al unității administrativ-teritoriale, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură.

          Operatori Ecomomici

          -SC Baumit Romania SA –obiect de activitate-exploatare produse de carieră

          -SC ALBA STONE SRL-prelucrare calcar

          -SC GEHO AQUA INDUSTRIES-obiect de activitate- materiale întreținere piscine, construire piscine

          -producători locali –fructe, lavandă, legume, cereale,

          -ferme zootehnice, prelucrare lactate

          -SC GEOPAL SRL-obiect de activitate-transport

          -SC

          -Pensiunea Livada Bunicii

-Pensiunea Casa Butnarului

-Agropensiunea Colev

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                            BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa nr. 12 la statut


Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele,instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale,care au sediul sau punctul declarat că funcționează la nivelul unității administrativ-teritoriale

 1. Principalele organizații neguvernamentale Asociația CARITAS obiect de activitate asistență socială
 2.  Principalele partide politice

Partidul Social Democrat

Partidul Național Liberal

Partidul PLUS

 1.  Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale   

-Sindicatul din învățământ

 1.  Cultele religioase

a)Cultul Ortodox Român,

b)cultulRromano-Catolic,

c)cultul Greco-Catolic,

d)cultul  Adventist,

e)cultul Evanghelic,

f)cultul Unitarian,

g)cultul Reformat,

h)cultul Penticostal

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                            BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa nr. 13    la statut


Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Stremț

În această anexă se va menționa, dacă este cazul, și activitatea cu caracter umanitar desfășurată de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, ca organizație de ajutor voluntar, auxiliară a autorității publice, potrivit art. 1 teza a doua din Legea nr. 139/1995 privind Societatea Națională de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare.

Unitatea administrativ teritorialăTipul relațiilor (înfrățire, colaborare, parteneriat, etc )Unitatea administrativ teritorială din străinătateȚara Data și numărul documentului încheiat
Comuna StremțColaborareZaventeemBelgia2016
 ColaborareFerney VoltaireFranța1991
 ÎnfrățireVișniovcaRepublica MoldovaHCL nr 81/2016
 ParteneriatSocietatea Română deCruce Roșie 2021
 MembruAsociația de dezvoltare intercominitară Salubris AlbaUAT din județul Alba 
 MembruAsociația de dezvoltare intercominitară Apa Alba AlbaUAT din județul Alba 
 MembruAsociația de dezvoltare intercominitară Alba de Jos  
 MembruAsociația de dezvoltare intercominitară Stremț-RâmețUAT  Râmeț județul Alba 
 MembruAsociația de dezvoltare intercominitară Teiuș- StremțUAT Teiuș județul Alba 
 MembruGal MMTMM  
 MembruAsociația Comunelor din RomâniaComunele  din județul Alba2002

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                            BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa nr. 14 la statut
Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local,prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

Nr. crt.Denumirea programului, proiectului sau activității, după cazDescrierea elementelor de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiurilor și/sau tradițiilor care se promovează/consolideazăPerioada în care se realizează
0123
1.Festivalul CânepiiPromovarea obiceiurilor și meștesugurilor legate de cultivarea cânepiiAnual în luna august
2.Sărbătoarea Fii satuluiManifestări cultural- artistice, prilej de întâlnire între locuitorii satului Stremţ  şi revedere a locuitorilor si oamenilor carora le-au indrurnat pasii in viata pentru fii satuluiAnual în fiecare din satele comunei
3Ziua eroilor  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                            BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa nr. 11  la statut


Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Stremț, județul Alba

 1. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al Comunei Stremț, județul Alba
Nr crtDenumirea  bunului
1STRADA GEOMAL NR CAD 282/2
2STRADA GEOMAL NR CAD 107
3STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 677
4STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 511
5STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 456/2
6STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 393
7STRADA GEOAGIU DE SES NR CAD 292
8DRUM COMUNAL DC 77 STREMT-CETEA-BENIC
9CENTRU MULTIFUNCTIONAL SOCIO MEDICAL
10STATIE DE CLORINARE
11TEREN NEPRODUCTIV IN ZONA RACIUL
12TEREN ARABIL NR.CAD 71015
13TEREN NR CAD 71160 DONATIE CRETU
14TEREN NEPRODUCTIV IN ZONA MADA
15TEREN NEPRODUCTIV IN ZONA MAGURA A
16TEREN NEPRODUCTIV IN ZONA VAIVODA
17STRADA GEOMAL NR CAD 616
18TEREN NEPRODUCTIV GEOMAL 280MP
19TEREN NEPRODUCTIV IN ZONA CALEA MARE 2
20TEREN AFERENT DISPENSAR UMAN GEOMAL
21DRUM NR.CAD 510 500MP
22TEREN NEPRODUCTIV IN ZONA SAMARGHITA
23STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1649/2
24TEREN NEPRODUCTIV IN ZONACALEA MARE 1
25TEREN NEPRODUCTIV IN ZONA VALEA SEACA
26STRADA GEOMAL NR CAD 280
27TEREN NEPRODUCTIV IN ZONA MAGURA B
28STRADA GEOMAL NR CAD 553
29STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1180
30DRUM VICINAL TARLAUA  RIT  NR CAD 523
31TEREN AFERENT CONSTRUCTIEI SCOALA FATA PIETRII
32STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1263
33PASUNE GEOMAL NR TOP CAD 1761 CF 1391
34STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1658/1
35STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 718
36STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1622/3
37STRADA GEOMAL NR CAD 39
38STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 909/2
39STRADA GEOMAL NR CAD 383
40STRADA GEOAGIU DE SUS NER CAD 966
41STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 596
42STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1135
43STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1261.
44STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 652
45STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1381
46STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 786
47STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 315
48STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 703
49STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 918/1.
50STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 339
51STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1129
52STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 593
53STRADA STREMT NR CAD 930
54STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 680/2
55STRDA GEOAGIU DE SUS NR CAD 677
56STRADA STREMT NR CAD 1622
57STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 647
58STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 375
59STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 307
60STR GEOAGIU DE SUS NR CAD 292
61STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 513
62STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 5113
63STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 630
64FANTANA CHIOREAN GEOAGIU
65DRUM CALEA TARGULUI  STREMT
66DRUM CRUCEA LUI DANIL STREMT
67POD AUGUSTIN STREMT
68DRUM CALEA PARULUI STREMT
69DRUM CALEA BOILOR STREMT
70TEREN REMIZA PSI STREMT
71FANTANA COSTEI
72FANTANA CAPATA
73FANTANA BOLTASU
74PODET FLESER STREMT
75APEDUCT GEOMAL
76MONUMENT CENTENAR
77MAGAZIE
78STRADA GEOMAL NR CAD 400
79STRADA GEOMAL NR CAD 542/02
80POD BUFET STREMT
81POD DANIL STREMT
82POD LAZAR  STREMT
83FANTANA DEGA GEOMAL
84STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1483/2
85STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1718/2
86DRUM DC 75 STEMT-GEOMAL
87PODET CALEA MORII IAZ STREMT
88STRADA GEOMAL NR CAD 471
89STRADA GEOMAL NR CAD 402
90STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1095/2
91STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1065
92STRADA GEOMAL NR CAD 520
93STRADA GEOMAL NR CAD 586
94STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1438
95STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1563/2
96STRADA GEOAGIU DE US NR CAD 900
97STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 899
98STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1740
99STRADA GEOMAL NR CAD 302
100STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1011
101STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1181
102STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 231
103STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 486
104STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1323/1
105STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1483/1
106STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 760
107STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 947
108STRADA STREMT NR CAD 1256
109STRADA STREMT NR CAD 1740
110STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1063
111STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1012
112STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 308/1
113STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 173
114LOCAL PRIMARIE CORP 1
115STRADA STREMT NR CAD 588
116STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 588
117STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 874/2
118CAMIN CULTURAL GEOAGIU
119STRADA STREMT NR CAD 1150
120pod la paroste
121CAMINUL CULTURAL STREMT
122STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 140/2
123STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 34/3
124LOCAL CIRCA VETERINARA
125STATIE POMPARE APA MENAJERA SP3
126CAMIN CULTURAL GEOMAL
127STATIE POMPARE APA MENAJERA SP2.4
128STRADA STREMT NR CAD 697
129STRADA STREMT NR CAD 906
130STRAZI GEOMAL
131STATIE POMPARE APA MENAJERA SP1
132ALIMENTARE CU APA GEOMAL OG 28
133REZERVOR APA POTABILA R2 200MC
134MASURA 1.2.5C
135RETEA CANALIZARE
136LOCAL PRIMARIE CORP 2
137STATIE DE POMPARE APA SP1
138STATIE POMPARE APA MENAJERA SP2.5
139POD LA BELDEAN ANA
140STRAZI GEOAGIU DE SUS
141STATIE POMPARE APA MENAJERA SP2.2
142TEREN ARABIL NR.CAD 71019 (INCOP)
143PUNTE PIETONALA LA SCOALA
144RETEA APA POTABILA
145POD LA CIOCANEA
146STATIE EPURARE
147REZERVOR APA POTABILA R1300MC
148STATIE POMPARE APA ,ENAJERA SP3.1
149MONUMENT EROI GEOAGIU DE SUS
150POD BOBAILA VASILE
151STATIE POMPARE APA MENAJERA SP2.3
152PADURE PRELUATA DE LA SCOALA 4.15HA
153STATIE POMPARE APA MENAJERA SP2
154TEREN AFERENT SCOALA PRIMARA GEOMAL
155PUNTE PIETONALA LA PATRUT
156POD GOGUTA
157POD BOBAILA NICOLAE
158DRUM CURATURI-BARBOSU
159STATIE DE POMPARE APA SP2
160TEREN AFERENT SC GEN STREMT
161MONUMENTUL EROILOR STREMT
162DRUM FORESTIER PARAUL ILIE-PARAUL RADU
163PADURE PRELUATA DE LA SCOAL 6.91HA
164TEREN INTRAVILAN NR TOP540
165POD HALALAE
166SC GEN STREMT CORP 1
167SCOALA PRIMARA GEOMAL
168FANTANA LA CAMIN
169PUNTE PIETONALA SABAU VICTOR
170TEREN AFERENT DISPENSAR UMAN STREMT
171MONUMENT EROI GEOMAL
172TEREN AFERENT SCOALA PRIMARA NR.2 GEOAGIU
173SC GEN STREMT CORP 2
174SCOALA GENERALA GEOAGIU CORP 1
175DRUM FORESTIER MAGURA-PADUREA HOANCII
176TEREN AFERENT CLADIRII CAMIN GEOAGIU
177TEREN INTRAVILAN NR TOP 1103
178CLADIRE DISPENSAR UMAN GEOMAL
179TEREN AFERENT CAMIN CULTURAL STREMT
180DRUM VICINAL  IN TARLAUA  PESCARESTI  NR CAD 34
181REMIZA PSI
182DRUM VICINAL  RITUL GHIROII  NR CAD 535
183TEREN AFERENT CAMIN CULTURAL GEOMAL
184STRADA GEOMAL NR CAD 588
185SCOALA GENERALA GEOAGIU CORP 2
186STRADA GEOAGIU DE SUS NR TOP48
187SCOALA PRIMARA NR,2 GEOAGIU
188STRADA GEOMAL NR CAD 2675
189DRUM STREMT-FATA PIETRII NR CAD447
190STRADA GEOMAL NR CAD 521
191DRUM VICINAL  PODU BARCII  NR CAD 492
192STRADA GEOMAL NR CAD 725
193DRUM VICINAL  PE VALE  NR CAD 30
194STRADA GEOMAL NR CAD 640
195TEREN AFERENT SC GEN GEOAGIU CORP 1 SI 2
196STRADA GEOMAL NR CAD 288
197STRAZI STREMT
198STRADA GEOMAL NR CAD 245
199STRADA GEOMAL NR CAD 655
200STRADA GEOMAL NR CAD 431
201STRADA GEOMAL NR CAD 582/2
202STRADA GEOMAL NR CAD 236
203STRADA GEOMAL NR CAD 350
204STRADA GEOMAL NR CAD 182
205STRADA GEOMAL NR CAD 723
206STRADA GEOMAL NR CAD 140
207STRADA GEOMAL NR CAD 619
208STRDA GEOMAL NR CAD 107
209STRADA GEOMAL NR CAD 287
210STRADA GEOMAL NR CAD 82
211STRADA GEOMAL NR CAD 442
212STRADA GEOMAL NR CAD 56
213STRADA GEOMAL NR CAD 543
214STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1622/2
215STRADA GEOMAL NR CAD 213
216STRADA GEOMAL NR CAD 1
217STRADA GEOMAL NR CAD 181
218STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1763
219STRADA GEOMAL NR CAD 328
220STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1389/2
221STRADA GEOMAL NR CAD 83
222STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1551
223STRADA GEOMAL NR CAD 57
224STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1514
225STRADA GEOMAL NR CAD 238
226STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1323/2
227STRADA GEOMAL NR CAD 21
228STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1282
229STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1300/2.
230STRADA GEOAGIUDE SUS NR CAD 1479
231STRADA GEOMAL NR CAD 124
232STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1193
233STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1616
234STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1152
235STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1520
236STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1095/1
237STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1658/12
238STRADA GEOAGIU DE SUS  NR CAD 575/1
239STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1300/1
240STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 680/1
241STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 12813
242STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 909/01
243STRADA GEOAGIUDE SUS NR CAD 1454
244STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 395
245STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1187
246STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 333
247STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1216
248STRDA  GEOAGIU DE SUS NR CAD 456/2
249STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1196
250STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 152
251STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 543
252STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 47
253STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 820
254STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 219
255STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 1035/3
256STRADA STREMT NR CAD 1345
257STRDA GEOAGIU DE SUS NR CAD 393
258STRADA STREMT NR CAD 1746
259STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 510
260STRADA STREMT NR CAD 1714
261STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 609
262STRADA STREMT NR CAD 1323
263STRADA GEOAGIU DE SUS NR CAD 147
264STRADA STREMT NR CAD 1619
265STRADA STREMT NR CAD 447
266STRADA STREMT NR CAD 1605
267STRADA GEOAGIUDE SUS NR CAD 195
268STRADA STREMT NR CAD 1175
269STRADA STREMT NR CAD 481
270STRADA STREMT NR CAD 1123
271STRADA STREMT NR CAD 1742
272DISPENSAR GEOAGIU
273STRADA STREMT NR CAD 1670
274STRADA STREMT NR CAD 918
275STRADA STREMT NR CAD 1247
276STRADA STREMT NR CAD 2054
277STRADA STREMT NR CAD 1610
278STRADA STREMT NR CAD 1230
279STRADA STREMT NR CAD 1382
280STRADA STREMT NR CAD 1869
281STRADA STREMT NR CAD 1145
282STRADA STREMT NR CAD 1920/1
283STRADA STREMT NR CAD 1340
284STRADA STREMT NR CAD 1057
285CLADIRE DISPENSAR UMAN STREMT
286STRADA STREMT NR CAD 1345
287STRADA STREMT NR CAD 2076
288STRADA STREMT NR CAD 561/1
289STRADA STREMT NR CAD 2022
290STRADA STREMT NR CAD 1993
291STRADA STREMT NR CAD 1211
292STRADA STREMT NR CAD 474
293STRADA STREMT NR CAD 1802
294STRADA STREMT NR CAD 781
295STRADA STREMT NR CAD 1423
296STRADA STREMT NR CAD 628
297STRADA STREMT NR CAD 1024
298STRADA STREMT NR CAD 166
299STRADA STREMT NR CAD 882
300STRADA STREMT NR CAD 559
301STRADA STREMT NR CAD 212/1
302STRADA STREMT NR CAD 492
303STRADA STREMT NR CAD 1853
304STRADA SAT STREMT DJ75C-VALEA GEOAGIULUI NR.CAD 51
305STRADA STREMT NR CAD 903
306STRADA STREMT NR CAD 151
307STRADA STREMT NR CAD 698
308STRADA STREMT NR CAD 212
309STRADA STREMT NE CAD 627
310DRUM DUPA PRAG-PARAU MARULUI
311STRADA STREMT NR CAD 135
312STRADA STREMT NR CAD 130
313STRADA STREMT NR CAD 553
314STRADA STREMT NR CAD78/01
315STRADA STREMT NR CAD 483
316DRUM VII ZAPODIE
317DRUM FORESTIER CALEA MARE
318scoala fata pietrii
319STRADA STREMT NR CAD 407
320DRUM CRUCE-GEOAGIU
321STRADA STREMT NR CAD 188
322DRUM CALEA ORASULUI STREMT
323DRUM TAUSANA
324DRUM VALAU-VII
325STRADA STREMT NR CAD 78/02
326DRUM CURATURI
327STRADA STREMT NR.CAD 68
328POD STAN BENAMIN STREMT
329DRUM DC 75 GEOMAL-STREMT
330DRUM DC 102 GEOMAL GARBOVA
331FANTANA  CAM.SATREMT
332DRUM CALEA FABRICII STREMT
333DRUM CRUCE-MAGURA
334DRUM CORABIE
335LUCIU DE APA LAC STREMT
336DRUM SOPARLARIA-IZVOARELE

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                            BUDA OLIMPIA VIORICA

1.2.….II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Stremț, județul Alba

Nr crtDenumirea  bunului
1TEREN INTRAVILAN NEPRODUCTIV GEOAGIU DE SUS  NR TOPO3363/10
2TEREN  INTRAVILAN 3088 MP NR TOP NOU 70526/4, VECHI 71124
3PARCARE REMIZA PSI
4PUNTE PIETONALA LA IANU
5IMPREJMUIRE PRIMARIE
6DIORAMA COMUNEI STREMT
7CENTRALA TERMICA MURALA
8DUSTER
9DACIA LOGAN
10STATUIE BUS EMINESCU CAM.STREMT
11TEREN INTRAVILAN GEOAGIU TOP 3363/7
12PASUNE  COM.RAT GHIOROAIA STREMT 28 HA
13POARTA METALICA STREMT
14TROITA LEMN CAM.STREMT
15WC PRIMARIE STREMT
16TEREN INTRAVILAN GEOAGIU TOP 3363/8
17FANTANA PASUNE GEOMAL
18PODET  AROMEL STREMT
19STATUE BUST COSBUC CAM.STREMT
20PODET CHINDREHEI STREMT
21PODET TIBREAN (CAZAN)STREMT
22FANTANA PASUNE PARAU STREMT
23PODET SILEA FATA PIETRII
24PODET MAGLA GEOAGIU
25PODET  VALEA SACA GEOAGIU
26PODET STATIE CAMIN STREMT
27PODET VALEA SASULUI STREMT
28PODET VALEA SEACA GEOAGIU
29PODET TABLA LUI CRISAN GEOMAL
30FANTANA PASUNE GEOMAL
31FANTANA PASUNE GEOMAL
32FANTANA PASUNE  GEOMAL
33PODET BERCULUI STREMT
34PODET  VALEA SACA GEOAGIU
35PODET MARA VAIVODA STREMT
36PODET  CALEA MORII TRAV.CALEA GEOMAL LA STREMT
37PODET RAPA MARE GEOMAL
38PODET RAPA MARE GEOMAL
39PODET MAGAZIN GEOMAL
40MAGAZIE LEMNE GEOAGIU
41POD LA VLADU
42SALA SEDINTA
43DALE DISPENSAR
44MASINA POMPIERI
45STATIE AUTOBUZ STREMT LUNCA DE JOS
46BULDOEXCAVATOR
47RIGOLE STREMT
48GARD CAMIN GEOMAL
49TEREN SINTETIC GEOAGIU
50SARARITA BMJ400 ANTRENAT CU AGREGAT HIDRAULIC
51AUTOUTILITARA FORD TRANSIT SCAB E5
52IMPREJMUIRE EXPOZITIE ETNOGRAFICA STREMT
53TEREN INTRAVILAN IN LOCUL NUMIT LA DAICI STREMT NR.116
54TEREN INTRAV GEOAGIU TOP3363/6
55TEREN INTRAV GEOAGIU TOP 3363/5
56DACIA AB 98 CLS
57STATIE AUTOBUZ GEOMAL DUPA PRAG
58STATIE AUTOBUZ BOLTASU
59TEREN INTRAV GEOAGIU TOP 3363/3
60TEREN INTRAV GEOAGIU TOP 3363/1.
61TEREN INTRAV STREMT TOP 433/2/1
62STATIE AUTOBUZ GEOAGIU MARE CENTRU
63STATIE AUTOBUZ GEOAGIU BELDEAN
64STATIE AUTOBUZ GEOAGIU TRUTA PETRU
65PASUNE  COM.FATA PIETRII 40 HA
66PASUNE COM.GEOAGIU 36 HA
67GARD PREFABRICATE
68GARD PREFABRICATE PRIMARIE STREMT
69MAGAZIE LEMNE  DISP.GEOAGIU
70PANOURI DISPENSAR UMAN STREMT
71TRIBUNA BAZA SPORTIVA STREMT
72LOCAL PRIMARIE GEOAGIU
73CONSTRUCTII LAC STREMT
74STATIE AUTOBUZ CAMIN STREMT
75FANTANA PRIMARIE
76WC CAMIN
77GARD PREFABRICATE
78ALIMENTARE CU APA LA SESURI GEOAGIU
79STATIE AUTOBUZ PADUREANU
80GRUP SOCIAL SCOALA GEOAGIU DE SUS
81SCALDATOARE PTR.OI  RAT STREMT
82VESTIAR BAZA SPORTIVA STREMT
83SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO
84BAZA SPORTIVA CU TEREN SINTETIC
85PASUNE COMUNALA RIT GHIOROAIA 28 HA
86WC  CAMIN STREMT
87PINVITA  STREMT
88GARD PIATRA STREMT
89MAGAZIE PRIMARIE
90GARD PREFABRICATE PRIMARIE
91TEREN LAC STREMT 6.32 HA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL

LAZĂR IOAN DOREL                                                            BUDA OLIMPIA VIORICA