PROCES VERBAL

            Intocmit azi 05.01.2021cu ocazia sedintei de extraordinare  cu convocare de îndată a Consiliului local al comunei Stremţ

            Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.1/04.01.2020 emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.

            In urma apelului nominal efectuat de catre secretar se constata ca la lucrarile sedintei sunt prezenti 11 consilieri din totalul de 11, astfel fiind intrunit cvorumul prevazut de lege pentru dezbaterea problemelor incluse pe ordinea de zi.Sedinta este publica si se desfasoara in limba romana, convocarea s-a făcut telefonic.

Inainte de a trece la supunerea aprobarii Consiliului local a ordinii de zi   secretarul prezinta procesul verbal al sedintei anterioare. Intrucat nu sunt obiectii pe marginea celor inscrise si nu se constata omisiuni supune aprobarii consiliului local procesul verbal de sedinta si se aproba in unanimitate.

            Se  supune aprobarii consiliului local ordinea de zi si se aproba in unanimitate,astfel ca ordinea de zi va fi urmatoarea:

            1

2.Proiect de hotarare privind constituirea si utilizarea excedentului bugetar in cursul anului 2019

            3.Proiect de hotărâreprivindacoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare şi secţiunii de funcţionare

Secretarul solicită consilierilor să facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.

D-na Rad Peţelcan Paula propune pe dl Juncan Vasile Grigore

Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu votul  pentru al consilierilor prezenți  HCL 1/2020

Dl președinte de ședință anunță punctul 2 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a expunerii de motive privindconstituirea si utilizarea excedentului bugetar in cursul anului 2020.

            Se prezintă raportul specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.

      Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu votul  pentru al consilierilor prezenți  HCL 2/2020.

            Dl președinte de ședință anunță punctul 3 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a expunerii de motive privindacoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare.

            Se prezintă raportul specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.

      Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu votul  pentru al consilierilor prezenți  HCL 3/2020.

            Domnulpreşedintele de şedinţă, mulţumeştepentruparticipareşideclarăînchisăşedinţa de extraordinara a Consiliului Local al comuneiStremţ.

                 PRESEDINTE    DE ŞEDINŢĂ                                       Secretar general,

JUNCAN VASILE GRIGORE                                          BUDA OLIMPIA VIORICA