PROCES VERBAL

            Intocmit azi 12.03.2021cu ocazia sedintei de extraordinare  cu convocare de îndată a Consiliului local al comunei Stremţ

            Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.31/2021emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.

            In urma apelului nominal efectuat de catre secretar se constata ca la lucrarile sedintei sunt prezenti 7 consilieri din totalul de 11,absenți fiind d-nii Sârbu Laurean Partenie, Medrea Alexandru, Cetean Simion Cosmin, Vlad Ovidiu  astfel fiind intrunit cvorumul prevazut de lege pentru dezbaterea problemelor incluse pe ordinea de zi.Sedinta este publica si se desfasoara in limba romana, convocarea s-a făcut telefonic.

Inainte de a trece la supunerea aprobarii Consiliului local a ordinii de zi   secretarul prezinta procesul verbal al sedintei anterioare. Intrucat nu sunt obiectii pe marginea celor inscrise si nu se constata omisiuni supune aprobarii consiliului local procesul verbal de sedinta si se aproba in unanimitate.

            Se  supune aprobarii consiliului local ordinea de zi si se aproba in unanimitate,astfel ca ordinea de zi va fi urmatoarea:

            1.Proiect de hotărâreprivindaprobarea Acordului de parteneriat versiunea martie 2021 aferent proiectului RE GAL COD SMIS 139977 între partenerii proiectului Asociația AS 2001 Alba Iulia, Comuna Stremț, Școala Gimnazială Stremț și Grupul de Acțiune Locală Munții Metaliferi Trascău și Muntele Mare GAL MMTMM

Dl președinte de ședință anunță punctul 1al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobarea Acordului de parteneriat versiunea martie 2021 aferent proiectului RE GAL COD SMIS 139977 între partenerii proiectului Asociația AS 2001 Alba Iulia, Comuna Stremț, Școala Gimnazială Stremț și Grupul de Acțiune Locală Munții Metaliferi Trascău și Muntele Mare GAL MMTMM

Se prezintă raportul specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.

      Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu votul  pentru al consilierilor prezenți  HCL 17/2021

                        Domnulpreşedintele de şedinţă, mulţumeştepentruparticipareşideclarăînchisăşedinţa de extraordinara a Consiliului Local al comuneiStremţ.

                 PRESEDINTE    DE ŞEDINŢĂ                                       Secretar general,

FLOREA CORNELIU                                        BUDA OLIMPIA VIORICA