Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in §edinta ordinara din data de 20.04.2021

Avand Tn vedere

  • propunerea Primarului comunei Stremt . in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.2129/19.04.2021 si referatul de aprobare Tnregistrat sub nr.2133/19.04.2021

-raportul nr.2131/19.04.2021 Tntocmit de comparimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremt prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare Tn satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, Judetul Alba”derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala

-raportul de avizare al comisiilor nr. 1, 2 §i 3 cadrul Consiliului Local al comunei Stremt

In conformitate cu prevederile :

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile

ulterioare

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.129 alin.(1),alin.(2) lit.d, alin.4 lit.d, alin.7 lit.m, art.291 alin.3 , art.139 alin.(1) §i art. 196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARA§TE:

Art1.Se aproba indicatorii tehnico economici pentru proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, Judetul Alba” din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala -Subprogramul “Modernizarea satului romanesc” conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare

Valoarea totala a investitiei este 12.396.356,41 (inclusiv TVA)

Art.2. Se aproba instrumentarea proiectului „Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare Tn satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, Judetul Alba” din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala – Subprograms “Modernizarea satului romanesc” Consiliul local al comunei Stremt se angajeaza sa asigure finantarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare, in valoare de 486.244,98 lei din bugetul local .

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Stremt, Institutiei Prefectului judetul Alba, Directiei Generale Dezvoltare Regionala din cadrul M.D.R.A.P. si Infrastructura, si compartimentului Contabilitate impozite si taxe din cadrul Primariei comunei Stremt si poate fi atacata la instanta de contencios administrativ in termen de 30 zile.