Consiliul local al comunei Stremt, judetul Alba, Tntrunit in sedinta ordinara Tn data de 29.01.2021

Vazand:

 • Proiectul de hotarare nr. 1987/13.04.2021 initiat de arimarul comunei Stremt privind completarea HCL nr 3/2021 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Stremt;
 • Referatul de aprobare nr.1989/13.04.2021
 • Raportul de specialitate intocmit de catre secretarul comunei nr. 1988/13.04.2021
 • Raportul Comisilor de specialiate nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local Stremt

Avand Tn vedere prevederile:

-Ordinului Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr.25/2021 al pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum §i a modelului orientativ al regulamentului de organizare §i functionare a consiliului local , . . ……

-art 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrate

In temeiul art.8 art. 129 alin. 1), art. 139 alin. 3) lit. i), art.198 si art. 632 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE

Art.I. – Se completeaza Hotararea Consiliului Local Stremt nr.3/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Stremt cu un nou capitol care va avea urmatorul cuprins ..CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE

ART. 68-Reprezentarea in justijie a unitatii administrativ-teritoriale Stremt

(1) Reprezentarea Tn justice a unitajilor administrativ-teritoriale se asigura de catre primar.

(2) Primarul sta Tn judecata Tn calitate de reprezentant legal al unita{ii administrativ-teritoriale, pentru apararea drepturilor §i intereselor legitime ale acesteia, §i nu Tn nume personal.

(3) Atributia de reprezentare Tn justijie poate fi exercitata Tn numele primarului de catre un avocat angajat Tn condole legii.

(4) Cheltuielile de judecata sau, dupa caz, despagubirile stabilite pe baza hotararilor judecatore§ti definitive se suporta/se fac venit de la/la bugetul local al unitatii

administrativteritoriale. Cheltuielile de judecata cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local.

Articolul 69 Anexe Anexele nr. 1-11 fac parte integrants din prezentul regulament. Articolul 70 Calculul termenelor

Calculul termenelor prevazute Tn regulament se realizeaza conform art. 181-183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare.

’’Articolul 181 Calculul termenelor

(1) Termenele, in afara de cazul Tn care legea dispune altfel, se calculeaza dupa cum urmeaza:

 1. cand termenul se socote§te pe ore, acesta Tncepe sa curga de la ora zero a zilei urmatoare;
 2. cand termenul se socote§te pe zile, nu intra Tn calcul ziua de la care Tncepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta se Tmpline§te;
 3. cand termenul se socote§te pe saptamani, luni sau ani, el se Tmpline§te Tn ziua corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau din ultimul an. Daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei Tn care termenul a Tnceput sa curga, termenul se Tmpline§te Tn ultima zi a acestei luni.

(2) Cand ultima zi a unui termen cade Tntr-o zi nelucratoare, termenul se prelunge§te pana Tn prima zi lucratoare care urmeaza.

Articolul 182 Implinirea termenului

(1) Termenul care se socote§te pe zile, saptamani, luni sau ani se Tmpline§te la ora 24,00 a ultimei zile Tn care se poate Tndeplini actul de procedura.

(2) Cu toate acestea, daca este vorba de un act ce trebuie depus la instanja sau Tntr-un alt loc, termenul se va Tmplini la ora la care activitatea Tnceteaza Tn acel loc Tn mod legal, dispozi{iile art. 183 fiind apiicabile. Decizie de admitere: HP nr. 45/2020, publicata Tn Monitorul Oficial nr. 961 din 20 octombrie 2020: In interpretarea §i aplicarea dispozijiilor art. 182 §i art. 183 alin. (1) §i (3) din Codul de procedura civila, modificat prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum §i pentru modificarea §i completarea altor acte normative, actele de procedura transmise prin fax sau e-mail, Tn ultima zi a termenului procedural care se socote§te pe zile, dupa ora la care activitatea Tnceteaza la instanfa, este socotit a fi depus Tn termen.

Articolul 183 Actele depuse la po§ta, servicii specializate de curierat, unitaji militare sau locuri de definere

(1) Actul de procedura, depus Tnauntrul termenului prevazut de lege prin scrisoare recomandata la oficiul po§tal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu

specializat de comunicare ori trimis prin fax sau e-mail, este socotit a fi facut in termen.

(2) Actul depus de partea interesata Tnauntrul termenului prevazut de lege la unitatea militara ori la administrafia locului de definere unde se afla aceasta parte este, de asemenea, considerat ca facut Tn termen.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) §i (2), recipisa oficiului postal, precum §i Tnregistrarea ori atestarea facuta, dupa caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militara sau de administrafia locului de definere, pe actul depus, precum §i menfiunea datei §i orei primirii faxului sau a e-mail-ului, astfel cum acestea sunt atestate de catre calculators sau faxul de primire al instanfei, servesc ca dovada a datei depunerii actului de catre partea interesata. Decizie de admitere: HP nr. 45/2020, publicata Tn Monitorul Oficial nr. 961 din 20 octombrie 2020: In interpretarea §i aplicarea dispozifiilor art. 182 §i art. 183 alin. (1) §i (3) din Codul de procedura civila, modificat prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum §i pentru modificarea §i completarea altor acte normative, actele de procedura transmise prin fax sau e-mail, Tn ultima zi a termenului procedural care se socote§te pe zile, dupa ora la care activitatea Tnceteaza la instanfa, este socotit a fi depus Tn termen.

Articolul 183 Actele depuse la po§ta, servicii specializate de curierat, unitafi militare sau locuri de detinere

(1) Actul de procedura, depus Tnauntrul termenului prevazut de lege prin scrisoare recomandata la oficiul postal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare ori trimis prin fax sau e-mail, este socotit a fi facut Tn termen.

(2) Actul depus de partea interesata Tnauntrul termenului prevazut de lege la unitatea militara ori la administrafia locului de definere unde se afla aceasta parte este, de asemenea, considerat ca facut Tn termen.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) §i (2), recipisa oficiului postal, precum §i Tnregistrarea ori atestarea facuta, dupa caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militara sau de administrafia locului de definere, pe actul depus, precum §i menfiunea datei §i orei primirii faxului sau a e-mail-ului, astfel cum acestea sunt atestate de catre calculators sau faxul de primire al instanfei, servesc ca dovada a datei depunerii actului de catre partea interesata. Decizie de admitere: HP nr. 45/2020, publicata Tn Monitorul Oficial nr. 961 din 20 octombrie 2020: In interpretarea §i aplicarea dispozifiilor art. 182 §i art. 183 alin. (1) §i (3) din Codul de procedura civila, modificat prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum §i pentru modificarea §i completarea altor acte normative, actele de procedura transmise prin fax sau e-mail, Tn

ultima zi a termenului procedural care se socote§te pe zile, dupa ora la care activitatea Tnceteaza la instanta, este socotit a fi depus Tn termen.””

Art. 11 Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Stremt, Institutiei Prefectului judetul Alba, si se va afisa la sediul primariei comunei Stremt si pe pagina de internet www.primariastremt.ro

Art.lll Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ Tn termen de 30 zile

Anexa nr. 1 la regulament

Domeniile de activitate Tn care se pot organiza comisii de specialitate Domeniile de activitate Tn care se pot organiza comisii de specialitate pot fi:

 1. agricultural;
 2. activity economico-financiare;
 3. activity social-culturale, culte;
 4. Tnvatamant, sanatate §i activity sportive;
 5. amenajarea teritoriului §i urbanism;
 6. munca, familie §i protec^ie sociala;
 7. protectie mediu §i turism;
 8. juridica §i de disciplina;
 9. administrarea serviciilor publice furnizate.

In funcfie de specificul activita|ii §i de numarul consilierilor, consiliul poate hotar? sa se organizeze comisii de specialitate Tn alte domenii de activitate sau o comisie sa aiba Tn obiectul de activitate doua sau mai multe domenii.