Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 20.04.2021

Avand Tn vedere:

  • proiectul de hotarare nr 1267/15.03.2021 Tnsotit de referatul de aprobare nr.1269/15.03.2021 §i referatul compartimentului de specialitate nr. 1268/15.03.2021

-avizul comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3 din cadrul Consiliului local ala comunei

Stremt

-Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarole si completarile ulterioare,

  • art.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Judetului Alba, precum §i al municipiilor, ora§elor §i comunelor din judejul Alba, cu modificarile §i completarile ulterioare, Anexa nr. 68 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt.

art.453 din Legea nr.227/2019 -Codul fiscal, cu modificarile si completarile

ulterioare ;

  • Art. 1-3 din HG nr.777/2016 privind structura, organizarea §i funcjionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale

-art.3 din OUG nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

Vazand avizul nr.6/09.04.2021 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a judetului Alba, prin care se avizeaza favorabil proiectul privind aprobarea atribuirii de denumiri pentru strazile din satele apartinatoare comunei Stremt si a Nomenclatorului stradal al comunei Stremt

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia

publica

In temeiul art.8, art.129 alin.(1),alin.(2) lit.c, art.296 alin.2 , art.139 alin. (3) lit.g) §i art. 196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

hotArA§te

Art. 1 Se aproba atribuirea de denumiri strazilor din satele componente ale comunei Stremt, conform anexelor 1-4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Nomenclatorul Stradal al comunei Stremt continand demnumirile strazilor de pe teritoriul administrativ al Comunei Stremt identificate conform anexei nr.1

care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba achizitionarea, Tn conditiile legii, a placutelor cu denumiri de strazi si a celor cu numerele de identificare, pentru toate imobilele situate Tn comuna Stremt.

Art.4 Primarul comunei Stremt, prin compartimentele de specialitate, asigura aducerea la Tndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.5 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba, Primarului comunei Stremt . compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei , OCPI Alba, ISU „Unirea„Alba, SPCLEP Teius, CN Posta Romana, SC APA CTTA Alba, SC CPL CONCCORDIA, SC TELEKOM, ELECTRICA SA, AEP §i se va afisa la sediul §i pe site-ul primariei comunei Stremt §i se va publica pe si poate fi atacata Tn termen de 30 de zile