HOTARAREA NR.41/27.05.2021

privind aprobarea clasarii in categoria functionala de drum de interes local – drum comunal, cu indicativul DC 58, a unui drum forestier

Consiliul local al comunei Stremt convocat in §edin{a „ordinara” Tn data de 27.05.2021;

Luand in dezbatere:

  • referatul de aprobare nr.2730/20.05.2021 a proiectului de hotarare privind aprobarea completarea Inventarului bunurilor care aparfin domeniului public al comunei Stremt;
  • raportul 2725/20.05.2021 al Comisiei de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Stremt;

Avand Tn vedere prevederile:

  • art. 129 alin. (2) lit. c), coroborat cu alin. (6) lit. d), art. 286 alin. 4, art. 287, alin. 2 lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 8, alin. 1 lit. b) si alin 2 si art. 13 din Ordonanta nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;
  • H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Alba, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 182 alin. 1 §i alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a si art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrate, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea
HOTARARE
Art. 1. Se aproba Tncadrarea Tn categoria functionala de drum comunal cu indicativul DC58: din punctul de hotar „Magura„ pana la limita cu UAT Ramet , a drumului de interes local – drum forestier, „Calea Mare,, situat administrate Tn comuna Stremt, judetul Alba, identificat conform anexei nr. 1 – parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 2. Pozitia cu nr. crt. 295 din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al Comunei Stremt, se modifica Tn mod corespunzator avand continutul conform anexei nr. 1 – parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 3. Cu ducerea la Tndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se Tncredinjeaza Primarul comunei Stremt.

Art. 4. Cu drept de contestatie la instanla de contencios administrate competent^ potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Prezenta hotarare se QQmoWiea> .

  • Institute!” PrefectuIui^judetul Alba ;