HOTArAREA NR J-02-I

privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei Stremt , Tntrunit Tn §edinta extraordinary cu convocare de Tndata din data de 13.05.2021 Avand Tn vedere

  • propunerea Primarului comunei Stremt . in caiitate de initiator al proiectului de hotarare nr.2521/3/11.05.2021 si referatul de aprobare inregistrat sub nr.2525/11.05.2021

-raportul nr.2523/11.05.2021 Tntocmit de comparimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremt

-raportul de avizare al comisiilor nr.1 si 2 cadrul Consiliului Local al comunei Stremt

-adresa nr 41602/2021 a Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene privind finantarea proiectului RE GAL, COD SMIS 139977 In conformitate cu prevederile :

-art. 19 alin 2 al Legii nr.273/20016 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala Tn administratia publica

In temeiul – art.8art. 129 alin 4 lit a art.139 alin.3 lit a §i art.196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare,
hotAraste
Art. 1 Se rectified bugetul local al Comunei Stremt pentru anul 2020 conform anexei nr. 1 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Stremt, Institutiei Prefectului judetul Alba, Agentiei Judetene a Finantelor Publice Alba, si compartimentului Contabilitate impozite si taxe din cadrul Primariei comunei Stremt si poate fi atacata la instanta de contencios administrate Tn termen de 30 zile.