HOTARAREA NR 25/25.03.2021

privind atribuirea denumirii Scolii Gimnaziale Stremt in Scoala Gimnaziala Timoteiu Ovidiu Tarnu”, Tncepand cu anu! scolar 2021 – 2022
Consiliul Local al comunei Stremt, judetul Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2021;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr.681/12.02.2021 Tnsotit de raportul nr.684/12.02.2021 al compartimentului contabilitate din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Stremt , referatul de aprobare nr.687/12.02.2021, propunerea comisiei de casare precum si avizul comisiilor de specialitate nr 1,2 si 3 din cadrul Consiliului local ala comunei Stremt

In conformitate cu prevederile art. 61 a Legii nr. 1/2011 – legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de Tnvatamant din sistemul national de Tnvatamant preuniversitar cu modificarile si completarile ulterioare, avizului Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judetului Alba nr. 4 din data de 22.03.2021,

  • Art. 6 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare; in temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit d precum si ale art. art.196 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al comunei Stremt

HOTArASTE:

Art. 1.Se aproba atribuirea denumirii unitatii de Tnvatamant preuniversitar de stat Scoala Gimnaziala Stremt cu sediul In Stremt, nr. 97, Judet Alba , Tn Scoala Scoala Gimnaziala „ Timoteiu Ovidiu Tarnu”, Tncepand cu anui scolar 2021 – 2022, conform Anexei ce constituie parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. (1) Primarul comunei Stremt si directorul unitatii de Tnvatamant, vor duce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

(2) Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba.Domnului primar al comunei Stremt, Scolii gimnaziale Stremt si Inspectoratului Scolar Judetean Alba si se va afi§a la sediul Primariei comunei Stremt si poate fi atacata Tn termen de 30 de zile la instanja de contencios administrativ.