HOTARAREA NR.22/25.03.2021

privind aprobarea cotizatiei Comunei Stremt la Grupul de Actiune Locala Muntii Metaliferi, Trascau si Muntele Mare pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Stremt, judetul Alba,intrunit in sedinta ordinara din data de 25.03.2021;

Avand Tn vedere:

-referatul de aprobare nr.1329/17.03.2021 la proiectul de hotarare nr.1323/17.03.2021;

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei StremJ nr.1326/17.03.2021;

-Avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 §i 3 din cadrul Consiliului local Stremt;

-Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

  • Hotararea nr. 10/2009 privind aderarea comunei Stremt la GAL MMTMM,

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala Tn administrate

Tn temeiul art.8, art.129 alin 7 lit n, alin.9 lit a , art.139 alin.1 art.196 alin.1 lit.asi art. 198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare:
hotarA§te

Art.1 – Se aproba cotizatia a Comunei Stremt, judetul Alba, la Grupul de Actiune Locala Muntii Metaliferi, Trascau si Muntele Mare pentru anul 2021 Tn suma de 3750 lei/an.

Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata pe calea contenciosului administrativ, in termen de 30 de zile de la data adoptarii se va comunica: Institutiei Prefectului – Judejul Alba, Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Stremt §i se va afi§a la sediul §i pe site-ul Primariei comunei Stremt •